اسامی ترکیبی و عبارات اسمی

یکسری عباراتی وجود دارند که در گرامر از آنها برای اتصال و کنار هم قرار دادن دو و یا چند اسم در جملات استفاده میشود و در این موارد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا بهتر است جهت انتقال صحیح معنا و مفهوم از افعال مفرد استفاده کرد و یا جمع و در این بخش به این مقوله خواهیم پرداخت که در محاورات روزمره از آنها بسیار استفاده میشود. اما در این بین استثناء هم وجود دارد و مثلا ممکن است که اسم اول و یا دوم ظاهرا به صورت جمع ظاهر شود ولی ترکیب کلمات عملا در گرامر بصورت مفرد مد نظر قرار میگیرد. از آنطرف ممکن است که ارجاع و اشاره ما به سازمان, شرکت و یا اداره ای باشد که برای آن اصولا بهتر است از فعل مفرد و یا جمع استفاده کرد و توجه به این نکات به ظاهر سهل و آسان میتواند در جملات مهم باشد.

In compounds, which consist of two nouns, usually the second item clarifies the category of the structure and the first one describes the type of it در ترکیبات که عموما از دو اسم ساخته میشوند, معمولا اسم اول توضیح دهنده ساختار و گونه ترکیب و آیتم دوم نوع و حالت آنرا توضیح میدهد I such cases, we usually pick the singular type of verb در این مواقع بهتر است تا از فعل مفرد استفاده کنیم There is an address book right over there یک دفترچه آدرس در آنجا قرار دارد So it would be wrong to say there is an addresses book بنابراین اشتباه است تا از گونه جمله کتاب آدرسها استفاده کنیم Since there is a book which contains the addresses از آنجائیکه یک کتاب وجود دارد که حاوی آدرسها میباشد On the other hand, there are exceptions which include the cases where the first noun has a plural form از طرف دیگر, استثناء هائی وجود دارند که در آنها اسم اول به حالت جمع در عبارات قرار دارد.

In order to figure this out, please examine the following examples به منظور درک این نکته, لطفا به مثالهای زیر دقت کنید Yesterday I went to the bank to open a savings account دیروز به بانک رفتم تا یک حساب پس انداز افتتاح کنم Our neighbor is a customs officer همسایه ما کارمند گمرک است There is a clothes shop in our neighborhood در محله زندگی ما یک فروشگاه لباس موجود است Have you ever considered attending an arts festival آیا تابحال به شرکت در یک فستیوال هنر فکر کرده اید؟ So in these cases, the accompanying verbs in sentences appear in singular بنابراین در این موارد, فعل همراهی کننده عبارات بصورت مفرد ظاهر میگردد Furthermore, when we refer to an institution such as a company, industry, or department that deals with more than one kind of activity and takes part in a comprehensive range of business or commerce, we pick singular type of the verb as well به علاوه, هنگام اشاره به یک نهاد, شرکت و سازمان که در زمینه تجارت و بازرگانی و مانند آن در چندین حوزه دارای فعالیت بوده و در این امور کارهای جامعی را انجام میدهد, باز هم حالت مفرد فعل را انتخاب میکنیم.

Please keep this point in mind that in order to make a compound noun plural, we make the second noun plural, not the first one لطفا این نکته را در ذهن خود داشته باشید که به منظور ساختن اسامی ترکیبی جمع, ما اسم دوم را به حالت جمع قرار میدهیم و نه اولی را There are some tea leaves in the kettle چند برگ چای در کتری وجود دارند Coal mines are difficult places to work in معادن ذغال سنگ مکانهای دشواری جهت کار میباشند When it comes to possessive form, we usually put an apostrophe between two nouns هنگامیکه سخن از مالکیت به میان می آید, ما در بین دو اسم از آپاستروف استفاده میکنیم The baby’s bedroom is upstairs اتاق خواب کودک در طبقه بالا قرار دارد Also, in possession in statements, there is a minor difference between people and objects همچنین در بحث مالکیت در جملات, فرق کوچکی بین مردم و اشیاء وجود دارد In the former, we use apostrophe to show members or limbs and parts of body در حالت اول, ما از آپاستروف جهت بیان مالکیت درمورد اعضاء بدن و افراد استفاده میکنیم Please wash the bay’s face with lukewarm water لطفا صورت نوزاد را با آب ولرم بشوئید But concerning objects, we may put two nouns together or make use of Of in the statements اما درمورد اشیاء میتوانیم دو اسم را در کنار یکدیگر قرار داده و یا از Of در عبارات استفاده کنیم.

For instance, the computer keyboard is broken به عنوان نمونه, صفحه کلید رایانه خراب است The leg of the table is loose پایه میز شل و لق است The same formula about using Of or putting two words next to each other is repeated when referring to containers too همچنین میتوان همان الگوی استفاده از Of و یا قرار دادن دو اسم در کنار یکدیگر درباره مخزنها و ظروف را تکرار کرد Please bring me a cup of tea لطفا برای من یک فنجان چای بیاورید A tea cup is right there on the shelf یک فنجان چای آنجا بر روی قفسه وجود دارد But when talking about too broad and general definitions, it’s better we omit using Of بهتر است تا از استفاده از Of در موارد اشاره به توصیفات خیلی کلی صرفنظر کرد A recent study has been conducted on income tax in various countries یک پژوهش جدید انجام شده است در زمینه بررسی مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف Some compound nouns are made up of verbs and prepositions or adverbs برخی از اسامی ترکیبی یا مرکب تشکیل میشوند از افعال و حروف اضافه و قیدها The thieves were going to break out of the jail by digging a whole سارقین در تلاش برای فرار از بازداشتگاه از طریق حفر یک گودال بودند Officials believe that a break-out from the prison is out of the question مقامات مسئول اعتقاد دارند که فرار از زندان غیر ممکن است.