تطابق بین فعل و فاعل

در زمینه تطابق و هماهنگی بین فاعل و فعل در جملات میتوان به مواردی بیش از بحث مقدماتی و نخستین مفرد و جمع نگاه کرد و در آموزشهای گرامری مواردی همچون استفاده از جمله واره ها هم بررسی میگردند. همچنین, در برخی عبارات از نیم جمله هائی استفاده میشود که با کلمات Wh شروع میشوند و نحوه انتخاب افعال مفرد و جمع در هماهنگی با فاعل در جملات میتواند بر معانی صحیح جملات تاثیر بگذارد. در برخی موارد هم ما با دو نوع انتخاب مواجه هستیم و از بین افعال مفرد و جمع میتوانیم هر یک را انتخاب کنیم بدون آنکه در مفهوم عبارات تغییری حاصل گردد. در همین رابطه نگاهی خواهیم انداخت به نوع افعالی که مورد استفاده قرار میگیرند در موارد صحبت راجع به ادارات و روزنامه ها و جراید و مطبوعات و انتشارات.

When we encounter a clause which plays the role of the subject in a sentence, we usually prefer to use a singular verb هنگامیکه ما با حالتی برخورد میکنیم که در آن یک نیم جمله نقش فاعل را در جمله ایفا میکند, ترجیح میدهیم تا از فعل مفرد استفاده کنیم Being responsible for all affairs in the company, the new CEO feels a lot of work مدیر عامل جدید شرکت که مسئول همه امور در اداره هست مسلما با حجم کاری زیادی هم مواجه خواهد بود In Wh-clauses however where the following main noun is plural, we’d better make use of plural form in formal writings and singular in more casual and less formal contexts در هنگام استفاده از نیم جمله هائی که با استفاده از کلمات Wh ساخته میشوند و اسامی بعدی که در عبارات قرار دارند حالت جمع دارند در موارد رسمی تر بهتر است تا از فعل جمع و در متون غیر رسمی و معمولی تر از گونه مفرد استفاده کنیم.

What is required for the company are extra tools and applications to better carry out everyday tasks آنچه برای شرکت مورد نیاز است شامل برنامه ها و ابزارهائی جهت بهتر انجام دادن امور روزمره میباشد The interesting thing is that there are some nouns which although appear as singular form, they might refer to a group of people and for them, both a singular or plural form of the verb can be used correctly نکته جالب این است که برخی اسامی وجود دارند که ظاهرا حالت مفرد داشته ولی در حقیقت به گروهی از افراد اشاره دارند و در این موارد میتوان بصورت صحیح هم از حالت مفرد فعل استفاده کرد و هم جمع After a lot of speculations, the city council has / have finally elected the new mayor پس از گمانه زنی های بسیار, شورای شهر سرانجام شهردار جدید را انتخاب کرد When it comes to referring to newspapers, publications and such corporate entities, which in sentences end in S, we usually use singular form of the verb

هنگام ارجاع دادن به روزنامه ها, جراید, انتشارات و شرکتهای تجاری و اسامی کشورها و یا شهرها و از این قبیل که در عبارات به S ختم میشوند, عموما از حالت مفرد فعل استفاده میکنیم The Philippines is located in the Asian continent کشور فیلیپین در قاره آسیا واقع شده است The Tehran Times has reported the latest headlines روزنامه تهران تایمز آخرین و مهمترین اخبار را گزارش کرده است It is recommended to use singular type of verb when adding Any Of to the sentences توصیه میشود تا در هنگام افزودن Any Of  به معنی هر کدام از به جملات از انواع مفرد فعل استفاده کرد I do not believe any of the teams knows how to win the game گمان نمیکنم هیچ کدام از تیمها آگاه به نحوه بردن بازی باشد Neither of the graduates has applied for a job in the company هیچ یک از فارغ التحصیلان برای کار در شرکت تقاضا نفرستاده است.

When talking about quantities and numbers like using expressions such as The Majority Of, or A Number Of it is grammatically more accurate to employ a plural option هنگام سخن گفتن از کمیتها و تعداد از نظر گرامری صحیح تر است تا از گونه جمع استفاده کنیم The majority of the college graduates apply for jobs in cities بیشتر فارغ التحصیلان برای یافتن شغل در شهرها اقدام میکنند A number of football players are going to shift their teams تعدادی از بازیکنان فوتبال قصد تعویض تیم خود را دارند However, in negative contexts, like using None Of, we’d better pick a singular type of verb اما در متون منفی, مثلا هنگام استفاده از None Of به معنی هیچیک از, بهتر است تا از نوع مفرد فعل استفاده کنیم None of the firms has filed for a bankruptcy so far هیچیک از شرکتها تاکنون درخواست ورشکستگی نداده است The same goes with using Every or Each in the statements همین ترتیب درباره کلمات هر کدام Every و Each در عبارات کاربرد دارد Every student needs to take part in educational activities هرکدام از دانش آموزان نیاز دارد تا در فعالیتهای آموزشی شرکت داشته باشد Each hotel overlooks the sea هر یک از هتلها دید دریا را دارد.

When two subjects appear in sentences via using the conjunction And, and they are joined, we usually use a plural verb هنگامیکه دو و یا چندین فاعل در عبارات با استفاده از حرف ربط And به مفهوم و متصل و قرار میگیرند ما از فعل جمع استفاده میکنیم Ali and Mohammad are playing ping-pong in the school yard علی و محمد در حیاط دانشگاه مشغول بازی پینگ پونگ هستند But in cases where the phrases used make up a whole, it is better to use a singular form of the verb اما هنگامیکه مجموع عبارات یک کل را تشکیل میدهد, عموما از فعل مفرد استفاده میکنیم The car, together with its bumper, and the glasses is overall worth around ten thousand euros قیمت خودرو به همراه سپر و شیشه ها رویهمرفته در حدود ده هزار یورو میباشد A tricky situation might arise when reading newspaper highlights where such pairs as Either Or / Neither Nor are seen ممکن است حالتی تقریبا دشوار پیش بیاید هنگام مطالعه اهم اخبار روزنامه ها که در آنها عباراتی دوتائی از قبیل یا این یا آن و نه این و نه آن مشاهده شوند.

In such cases, we need to examine the last items and whether or not they refer to singular or plural subjects and then choose the verbs accordingly در چنین مواردی ما بایستی تا به فاعل و آیتم در انتهای عبارت دقت کنیم تا متوجه شویم که آیا آنها به مفاهیم مفرد دلالت دارند و یا جمع و سپس اقدام به انتخاب افعال مناسب نمائیم Either the restaurant or the museum is a good place to hold the meeting رستوان و یا موزه, هر یک جهت برگزاری ملاقات مناسب میباشد Either the manager or the doctors are going to deliver a talk at the meeting مدیر و یا پزشکان سخنران جلسه خواهد بود There are some nouns which almost always take a plural type of verb like Earnings, Clothes, Goods, Savings, People, Police یکسری اسامی هستند که تقریبا همیشه همراه با افعال جمع مورد استفاده قرار میگیرند از قبیل پلیس, مردم, دارائیها, البسه, کالاها The police have asked residents to stay calm پلیس از شهروندان تقاضا کرده است تا آرامش خود را حفظ نمایند The company’s earnings have more than doubled this year درآمد شرکت امسال به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.