صفات و قیدهای تفضیلی و عالی

در بحث استفاده از قیدها و صفات میتوان به چندین تقسیم بندی اشاره کرد از منظر انجام مقایسه بین اسامی و صفتها در جملات و عبارات و بحث آشنای صفات و قیدهای تفضیلی و عالی در همین ارتباط مصداق پیدا میکند. طبیعتا هر از چندگاهی در صحبتها و نوشتارها نیاز به انجام مقایسه بین اسامی و ضمائر وجود دارد و همانگونه که شما هم احتمالا از دوران دبیرستان و مباحث گرامری به خاطر دارید, از ساختارهای تفضیلی و عالی استفاده میگردد. تعداد هجاها و اصوات مورد استفاده در قیدها و صفتها هم تعیین کننده استفاده از حروف اضافه در هنگام نوشتار میباشد. عبارات مصطلحی همچون بیشتر یا کمتر نیر در چنین مواردی کاربرد دارند, همچنین در هنگام استفاده از صفتها و قیدهای عالی استفاده از حرف تعریف معین مرسوم میباشد.

In order to make one-syllable adjectives and adverbs in their comparative form, we usually add -er to them like nicer and finer به منظور ساختن قیدها و صفتهای تفضیلی که حاوی یک هجا میباشند به آنها -er اضافه میکنیم مانند زیباتر و قشنگتر However, we use more+adjective with one-syllable past participle adjectives such as bored, pleased, worn اما در ارتباط با صفتهای تک هجا که حاوی حالت حال کامل میباشند از قبیل بی حوصله و خوشحال و پوشیده میتوانیم از more بیشتر به همراه صفت استفاده کنیم After receiving the bunch of flower, the manager looked more pleased پس از دریافت دسته گل, مدیر خوشحالتر بنظر میرسید So in such cases it would be wrong to add -er to the end of the adjectives بنابراین در چنین مواردی اشتباه است تا به انتهای صفتها -er اضافه کنیم.

On the other hand, we also use more with the adjectives like fun, real, right, and wrong as mentioned in the following example از آنطرف, در ارتباط با صفتهائی از قبیل تفریحی, حقیقی, صحیح و اشتباه هم مجددا از الگوی more بیشتر به همراه صفت استفاده میکنیم که در مثال ذیل به این نکته اشاره شده است The player thought to have won the game, but he could not have been more wrong since he lost the match in the second half بازیکن تصور میکرد که مسابقه را برده است ولی کاملا در اشتباه بود چون در نیمه دوم بازی را واگذار کرد When comparing two qualities we also make use of more coupled with the adjective در هنگام مقایسه بین دو ویژگی باز هم از الگوی بیشتر more در ترکیب با صفت استفاده میکنیم The formula 1 driver, in my opinion, was more brave than lucky to win the final round به عقیده من, راننده فورمول یک بیشتر شجاع بود تا خوش شانس که در دور نهائی مسابقه به پیروزی دست یافت.

When looking up a new term in online and offline dictionaries, as well as the time you contemplate taking part in international competency tests like Duolingo or participating in grammar classes of reputable institutes, you will encounter such delicate discussions that you need to be fully aware of in order to enhance your overall band score هنگامیکه شما با استفاده از لغتنامه های آنلاین یا آفلاین به چک کردن معنای یک لغت میپردازید, همچنین در مواردیکه که در اندیشه شرکت در آزمونهای بین المللی تعیین سنجش توانائی از قبیل تست دولینگو هستید و همچنین هنگامیکه در آموزشگاههای معتبر در کلاسهای آموزشی گرامر شرکت میکنید با این موارد برخورد خواهید داشت که به منظور اطمینان از کسب نمرات بالا بایستی تا به آنها توجه کافی مبذول داشته باشید After the storm I just looked up at the sky and horizon and it was more green than blue پس از طوفان, من به آسمان و افق نگریستم و رنگ آن را بیشتر سبز تا آبی یافتم.

A delicate, yet confusing point about combining More with one-syllable adjectives and adverbs is when you are going to emphasize the comparison in the sentence نکته ظریف و در عین حال گیج کننده ای در ارتباط با ترکیب More بیشتر به همراه و در ترکیب با صفتها و قیدهای تک سیلابی به منظور تاکید بر روی مقایسه در جمله وجود دارد Although it may be dark in the meeting room, it is more dark in the lounge downstairs گرچه اتاق جلسه مقداری تاریک به نظر میرسد, ولی در طبقه پائین در اتاق انتظار نور تاریکتر میباشد There are a few other adjectives which can be used in a similar pattern in statements including Clear, Cold, Fair, Rough, Soft, and True صفتهای دیگری وجود دارند که میتوانند به الگوی مشابهی در عبارات مورد استفاده قرار گیرند که عبارتند از شفاف و تمیز, سرد, عادلانه و خوب, سخت و دشوار, نرم, و حقیقی.

It is not very common to use -er / -est / more / less / most / least with some adjectives such as Complete, Equal, Favorite, Ideal, Perfect, Unique since they already convey and express a kind of superlative or comparative meaning and impression in sentences. However, we can make them appear so for a particular communicative purpose in speech در ارتباط با رخی از صفات از قبیل کاملا, برابر, محبوب, ایده آل, عالی, منحصر به  فرد خیلی مرسوم نیست که آنها را با استفاده از ترکیباتی همچون er / est / و کم و بیش به حالت صفات عالی و یا تفضیلی در جملات استفاده کنیم چون معمولا حاوی این معانی میباشند ولی در حالات مکالمه و صحبت کردن و به منظور ارائه یک معنا و مفهوم ویژه میتوانیم آنها را به این صورت نیز بسازیم The weather is very nice this morning after the light rain but less perfect than yesterday امروز صبح هوا بعد از باران ملایم خیلی مطبوع میباشد ولی به خوبی دیروز نیست.

In the end, we get to the superlatives that are formed using The est- / most before a superlative adjective or an adverb در پایان به مبحث صفات و قیدهای عالی میرسیم که با استفاده از حرف تعریف The به همراه most و یا افزودن est قبل از چنین صفات و قیدهائی ساخته میشوند In informal speech, sometimes we can leave out The before the superlative adjectives  همچنین در سخنان غیر رسمی میتوانیم برخی اوقات از کاربرد The خودداری نمائیم I am looking for the cheapest bus ticket to the city من به دنبال تهیه ارزانترین بلیط اتوبوس به سمت شهر میباشم Which ticket is (the) most expensive کدام بلیط ارزانترین میباشد؟ when participating in group classes, it is discussed that we cannot leave out The when we discuss a group of things در کلاسهای گروهی بحث میشود که در مواردی که اشاره ما به یگ گروه از چیزها میباشد نمیتوانیم تا از کاربرد The خودداری کنیم I’, afraid they are the cheapest tickets we have available this evening متاسفم که به نظر میرسد آنها ارزانترین بلیط هائی هستند که امشب موجود داریم This point in examining formal and informal translation of books also matters این نکته در بررسی ترجمه های رسمی و غیر رسمی کتابها هم حائز اهمیت میباشد.