عبارات و جمله واره های تفضیلی

میتوانیم با استفاده از الگوی آشنای عبارات و صفتها و قیدها و همچنین نیم جمله های تفضیلی به مقایسه بین دو فرد و یا چیز بپردازیم و از شباهتهای بین آنها و موقعیتها در جملات و عبارات سخن بگوئیم. به همین ترتیب میتوان به ساختن جملات منفی هم اقدام کرد که مثلا دو چیز شبیه به یکدیگر نمیباشند و همانطور که میتوانید حدس بزنید, در این مبحث گرامری نوع نگارش و جمله سازی و چینش کلمات هم دخیل میباشند و مثلا حالات و موقعیتهای رسمی نیازمند استفاده از کلمات و اصطلاحات آکادمیک تری هستند. در مقاله امروز صحبت میکنبم از جایگیری صفتها در عبارات تفضیلی و همچنین اسامی و نحوه چینش آنها در جملات و همچنین قیدهائی که برای معرفی کیفیت و یا کمیت در عبارات پر کاربرد میباشند همراه با ذکر مثالها.

Comparative phrases as well as clauses are widely used in speaking and making sentences tailored for appropriate and high-level writing میتوانیم از صفتها و جمله واره های تفضیلی در بسیاری از کاربردهای صحبتی و همچنین جمله سازی در موارد صحیح و سطح بالا بهره برد When it comes to saying that something or someone is like something or someone else, or that one situation and condition is like another, we can make use of the pattern As + Adjective / Adverb + As میتوان با استفاده از الگوی ذکر شده در مواردی که قصد داریم تا شباهت بین دو فرد و یا دو چیز و یا دو موقعیت و شرایط را بیان کنیم استفاده کرد After watching the film I can say that it was as funny as the one we watched on channel three yesterday پس از تماشای فیلم میتوانم بگویم که آن به اندازه فیلمی که دیشب در شبکه 3 دیدیم خنده دار بود.

After you called me, I got to come as quickly as I could پس از تماس تلفنی شما, من موفق شدم تا آنجا که میتوانستم سریع خودم را برسانم But you may wonder how we can adapt such sentences for negative contexts اما ممکن است شما بپرسید که چگونه میتوان چنین جملاتی را برای کاربردها و متون منفی تغییر داد The answer is through using Not As / Not So but in formal writing and speaking we can add Less + Adjective + Than to the statements در پاسخ میتوان از الگوی اشاره شده استفاده کرد و حالت دوم برای موارد رسمی نوشتار و گفتار مورد استفاده قرار میگیرد The difference between the two figures is not as / so wide as it was last month اختلاف بین دو عدد آنقدر زیاد مثل ماه قبل نیست As stated above, via using  … is less wide than it was, the context gets a bit more formal همانگونه که در بالا عرض شد, با استفاده از این الگو مقداری متن حالت رسمی تر پیدا میکند.

Another case of using comparatives is when we put a countable noun between an adjective and the second as, we then use a/an in front of the noun حالت دیگری که جهت استفاده از صفات و قیدهای تفضیلی وجود دارد در هنگام قرار دادن اسم مفرد قابل شمارش بین صفت و کلمه as دوم میباشد که در چنین حالتی از a/an در قبل از اسم استفاده میکنیم Despite being old and slow, it is still as good a laptop as one can find affordable on the market these days علیرغم قدیمی و کند بودن, هنوز هم آن لپتاپ سیستمی ارزان و مقرون به صرفه از لحاظ قیمت بازار میباشد At the hospital, she was as patient and kind a nurse as anyone would have had after getting admitted into the ward پس از بستری شدن در بخش بیمارستان, او به همان اندازه مهربان و صبور بود که هر فردی میتوانست همانند او چنین پرستاری داشته باشد.

In order to change these sentences into negative, we add not as or sometimes not such to them as illustrated in the following example همانطور که در مثال زیر به آن اشاره شده است, جهت منفی کردن چنین عباراتی از فرمول not as و یا در برخی موارد not such به معنی نه چنین استفاده میشود This neighborhood is pretty crowded these days. It is not as quiet place / not such a quite place as it used to be back in 2019 این محله برای زندگی خیلی اخیرا شلوغ شده است. اصلا به آرامی و ساکتی محله در سال دو هزار و نوزده نیست In a similar way, we can make use of how, so, and too میتوان از چگونه, همچنین و خیلی به روشی مشابه استفاده کرد How significant a part did that computer software play in the server up-time status چه نقش مهمی را در کارائی سیستم آن نرم افزار رایانه ای ایفا کرد.

That is not quite so easy a math problem as one might assume at first glance ممکن است که آن مساله ریاضی به آن آسانی که به نظر میرسد نباشد At chess, he is too strong a competitor در بازی شطرنج, او رقیب بسیار قدرتمندی است When it comes to stating that a quantity or amount is larger or smaller than expected, we can make use of the pattern As Much/Many or As Little/Few As هنگامیکه صحبت از اشاره به نوعی کمیت یا مقدار به میان می آید که بیشتر و یا کمتر از مقدار مورد انتظار میباشد میتوانیم از این الگوی یاد شده استفاده کنیم Another point is that we use Many and Few as preferred options for addition before numbers, whereas Much and Little are advised to be used with amounts and distances نکته دیگری وجود دارد و آن این است که از Many و Few برای اشاره به اعداد و قبل از آنها استفاده میکنیم درحالیکه از Much و Little جهت اشاره به مقادیر و فواصل استفاده میگردد.

There are only a small number of wrestlers competing in the tournament, possibly as few as twenty-five تنها تعداد اندکی از کشتی گیران در مسابقات شرکت میکنند. احتمالا رقمی حدودا بیست و پنج نفر Due to the inflation, the overall prices have increased by as much as 25 percent به دلیل تورم, حدودا قیمتها بیست و پنج درصد رشد داشته اند When trying to imply that there isn’t as much as is necessary to do something, we can use Not+Adjective/Adverb+Enough+To-Infinitive میتوان از این الگو استفاده کرد در مواردی که از چیزی مقدار مورد نیاز و ضروری وجود ندارد The tea is not warm enough to drink چای به اندازه گرم نیست تا برای نوشیدن مناسب باشد He is not running fast enough to win the first spot and get the gold medal او به اندازه کافی سریع نمی دود تا جایگاه اول و مدال طلا را از آن خود سازد.