پیشنهادات و دستورات در گزارش

در مقاله جلسه قبل به معرفی و توضیح نسبتا کاملی از پیشنهادات و دستورات در گرامر پرداختیم که هنگامیکه نقل قولی از جانب فردی در قالب ساختار غیر مستقیم و با استفاده از جمله واره ها صورت میپذیرد در جملات تغییراتی را اعمال میکنیم تا مفهوم کاملا منتقل شود. در ادامه این نکات و در بخش پایانی این مطالب که در دوره های تدریس خصوصی زبان انگلیسی میتوانند سودمند باشند بخش باقیمانده از این قسمت را در مقاله امروز مطالعه کرده و با ما همراه باشید. مثلا همانگونه که به یاد دارید میتوان با اعمال تغییر در نوع فعلی که در نقل قول مستقیم توسط گوینده استفاده شده, آنرا به حالت غیر مستقیم و با استفاده از لیست افعالی که پرکاربرد بوده و حالت جایگزین دارند عبارات صحیحی را نوشت و استفاده کرد.

Let’s make a comparison between two usages of the verb Ask in to-infinitive clauses, one with an object and the other one without بیائید با هم مقایسه ای بین دو نیم جمله همراه با مصدر با to انجام بدهیم در ارتباط با فعل درخواست کردن که در یکی از آنها مفعول قرار دارد و در دیگری خیر A question in the mind of many learners is about good writing and conversation plus proper arrangement in grammar discussions and this section can be really beneficial in this respect بخش امروز در راستای نگارش و مکالمات خوب و ترتیب مناسب در قسمتهای گرامری که ممکن است فراگیران سوالاتی در ذهن داشته باشند میتواند خیلی سودمند باشد Please examine the following two examples to discover how they differ لطفا دو عبارت زیر را مقایسه کرده و سعی در یافتن تفاوت بین آنها نمائید I asked to leave my towel in the locker at the gym من درخواست کردم که در باشگاه حوله ام را در کمد قرار دهم So this is something that I have actually requested پس این در واقع چیزی است که من درخواست کرده ام They asked my to put my belongings in the safe box before going swimming آنها از من درخواست کردند که اشیاء و دارائیهای خود را در گاوصندوق قرار دهم و سپس به استخر شنا بروم.

There are some verbs that are normally followed by a that-clause instead of a to-infinitive clause and the following two examples clearly illustrate their application افعالی وجود دارند که پس از آنها عموما از جمله واره های حاوی That استفاده میشود بجای نیم جمله های همراه با مصدر با To و دو مثال زیر کاربرد آنها را به روشنی به تصویر میکشند He promised to finish the report by tomorrow morning او قول داد که گزارش را تا فردا صبح به اتمام برساند He promised that he would finish the report by the next morning او وعده داد تا گزارش را تا صبح روز بعد تمام کند When discussing methods for the IELTS and TOEFL exams preparation knowing how reporting clauses function appropriately can help boost the scores در هنگام بحث در مورد آمادگی برای آزمونهای آیلتس و تافل آگاه بودن از نحوه کاربرد نیم جمله های گزارشی میتواند در ارتقاء نمرات کمک کند Please examine the following verbs which can be used in a similar grammatical style in sentences and clauses لطفا به لیست افعال ذیل دقت کنید که میتوانند در جمله ها و جمله واره ها به روشی مشابه از نظر گرامری مورد استفاده قرار گیرند Agree, Expect, Hope, Propose, Request

There are exceptions to the use of to-infinitive clauses when using some verbs that only seem correct when coupled with a that-clause استثناهائی هم وجود دارند درباره استفاده از جمله واره های همراه با مصدر با To چون برخی افعال وجود دارند که بایستی فقط با جمله واره های با That ترکیب شوند Such verbs include Insist, Order, Say, plus Suggest and the following two examples make this point perfectly clear این چند فعل در همین رابطه نوشته شده اند و دو مثال زیر کاربرد آنها را کاملا روشن میسازند The company’s CEO said that the office computers needed an upgrade مدیر عامل شرکت گفت که رایانه های اداری نیاز به ارتقاء داشتند We all got very happy when he suggested that the efficiency at the company had improved considerably compared with last year همه ما خیلی خوشحال شدیم هنگامیکه او گفت بهره وری در شرکت در مقایسه با پارسال تا حد قابل ملاحظه ای بهبود پیدا کرده بود There are two interesting verbs which are Advise and Order that can be used with either an object+to-infinitive clause or a that-clause دو فعل جالب هستند که میتوانند به هر دو صورت همراه با جمله واره مفعول به علاوه مصدر با To و همچنین جمله واره That مورد استفاده قرار گیرند They advised that we accept the payment plan آنها توصیه کردند تا ما برنامه پرداخت را قبول کنیم They advised us to accept the payment plan آنها به ما توصیه کردند تا برنامه پرداخت را قبول کنیم.

On the other hand, there are verbs which do not match with a that-clause and on the contrary they only can be coupled with a to-infinitive clause از آنطرف, افعالی هستند که با نیم جمله That همخوانی نداشته و فقط با جمله واره مصدر با To ترکیب میشوند After staying a week in India, I intend to return to Iran پس از یک هفته اقامت در هندوستان, من قصد دارم تا به ایران بازگردم The kids wanted to go to the zoo with their teachers بچه های خردسال مایل بودند تا با معلمین خود به باغ وحش بروند In addition to these two verbs, there are four other verbs which may appear in this manner which include Long, Offer, Refuse, and Volunteer علاوه بر این دو فعل که اشاره شد, چهار فعل دیگر هم وجود دارند که به همین ترتیب مورد استفاده قرار میگیرند و عبارتند از آرزو کردن, پیشنهاد دادن, خودداری کردن, و داوطلب شدن Finally, there is a grammar tip which states we can use an -ing clause with verbs like Recommend, Propose, Advise and Suggest when we report a suggestion, wither what the reported individual might do or what someone else might carry out میتوانیم از یک نیم جمله همراه با اسم مصدر استفاده کنیم با افعالی که معنای پیشنهاد دادن و توصیه کردن دارند در ارتباط با گزارشی از فردی که کاری را خود ممکن است انجام بدهد و یا فردی دیگر The associate professor advised reading the whole book to prepare for the final exam استاد یار دانشگاه توصیه کرد تا همه کتاب برای آمادگی امتحان آخر ترم مطالعه شود.