افعال وجهی در گزارش

در چند مقاله جلسات قبل ما عموما به مطالبی همچون استفاده از انواع متفاوتی از حالتهای فعل و مصدر و نیم جمله ها پرداختیم و نحوه تعامل آنها را در مقوله نقل قول و گزارش در عبارات و پاراگرافها ارزیابی کردیم ولی نکته ای جالب که قصد توضیح آنرا داریم در رابطه با بیان گزارش در جمله ها و گرامر با استفاده از افعال کمکی وجهی میباشد. چنانچه آموزش و کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی مد نظر باشد و فراگیران علاقمند به یادگیری و ارتقاء سطح علمی خود در زمینه بهبود مهارتهای مکالماتی و نوشتاری خود هستند, توجه به این بخش حائز اهمیت میباشد چون میتواند از اشتباهات کوچک جلوگیری کند. در بخش امروز همچون قبل به لیستی از افعال و همچنین مثالهائی اشاره میکنیم که مبحث را روشن تر میکنند.

In addition to various types of clauses, even modal auxiliary verbs might appear in reporting statements علاوه بر انواع گوناگون جمله واره ها, افعال کمکی وجهی نیز ممکن است در عبارات گزارشی مورد استفاده قرار گیرند One of the methods to avoid common mistakes in communication is through being aware of the usages of modal verbs in speech as well as writing یکی از راههای اجتناب از اشتباهات رایج در مکالمه از طریق دقت در کاربرد افعال وجهی در گفتار و نوشتار میباشد Usually there is a change in sentences when using a modal verb in the original statement like a suggestion and the change applies when reporting what said or thought and they are reflected and summarized here در اینجا به اختصار و بصورت لیست وار تغییراتی را که در هنگام استفاده از افعال وجهی در عبارات جهت گزارش و یا پیشنهاد مورد استفاده قرار میگیرند توضیح داده میشوند When using modal verbs in the original form such as Could, Would, Should, Might, and Need Not, they exactly appear in the report the same way این نوع از افعال وجهی و حالتی که در حالت اصلی در جملات استفاده شده اند در گزارش نیز عینا تکرار میشوند.

But there are three other modals which undergo a change in the reporting statements اما سه فعل وجهی دیگر وجود دارند که در عبارات گزارشی دچار تغییر میشوند Will, Can, and May will respectively turn into Would, Could, and Might توانستن, خواهد, و ممکن است به ترتیب تبدیل میشوند به خواهد بود, توانست, و امکان دارد If you are an avid reader of training books on improving your writing and look for a few guidelines for enhancement of grammar please study this article with attention چنانچه شما یک فرد مطالعه کننده جدی کتابهای آموزشی بوده و در جستجوی چند راهکار برای تقویت گرامر میباشید این مقاله را با دقت بخوانید Sometimes when a modal verb is missing in the original statement, in the reporting sentence we can add one در برخی مواقع که در جمله اصلی خبری از فعل وجهی نیست, میتوانیم در عبارت گزارشی آنرا اضافه کنیم The clients are not permitted to park their cars in the shopping mall yard مشتریان مجاز به پارک خودرو در محوطه حیاط پاساژ نیستند They told the clients that they mustn’t park their cars in the shopping mall yard آنها به مشتریان گفتند که آنها نبایستی تا خودرو خود را در حیاط پاساژ پارک کنند My advice is to send the package and ask for a refund توصیه من بازگرداندن بسته و درخواست پس گرفتن وجه است She said that I should send the package and ask for a refund او گفت که من بهتر است تا بسته را ارسال کرده و تقاضای بازگرداندن وجه نمایم.

There are other verbs such as Could, Would, Might, Needn’t, Used To, and Should / Could Have which do not change in the reported structures افعال دیگری مانند اینها هستند که در ساختارهای گزارشی تغییر نمیکنند I could pick you up across from the airport entrance من میتوانم شما را از مقابل پارک سوار کنم He said that he could pick us up across from the airport entrance او گفت که میتواند ما را از مقابل ورودی فرودگاه سوار کند You should have called me before the shops closed شما بایستی تا قبل از تعطیلی مغازه ها به من تلفن میزدید She said I should have called her before the shops closed او گفت که بهتر بود تا من قبل از بسته شده مغازه ها با وی تماس میگرفتم Perhaps you already know that in reported speech, Will usually changes to Would, Can to Could, and May to Might احتمالا شما از قبل با این مورد آشنا هستید که در گفتار نقل قول سه کلمه Will, Can, و May به ترتیب تبدیل میشوند به Would, Could, and Might اما نکته گرامری این است که چنانچه موقعیت گزارش شده هنوز هم ادامه داشته و یا به آینده موکول میشود و اینکه فعل در نیم جمله گزارشی دارای زمان مضارع است, ما هم میتوانیم از Will, Can, و May استفاده کنیم But there is a grammatical point which relates to the situation of the reported event and if that pertains to the current time or future and the reporting clause does have a present tense, in that case we may proceed with using Will, Can, and May

I’ll be in Tabriz during the new year ceremony من در مراسم سال نو در تبریز خواهم بود He tells me he’ll be in Tabriz during the new year ceremony او به من گفت که در مراسم سال نو در تبریز خواهد بود The machine can be repaired ماشین را میتوان تعمیر کرد They said the machine can / could be repaired آنها گفتند که میتوان ماشین را تعمیر کرد When using Shall in the original statement, we need to use Would in the report هنگام استفاده از Shall در عبارت اصلی, در جمله گزارشی بهتر است تا از Would استفاده کنیم I shall call you on Monday evening to talk about the job من به شما دوشنبه شب زنگ میزنم تا درباره کار صحبت کنیم He told me he would call me on Monday evening to talk about the job او به من گفت که دوشنبه شب به من تلفن میزند تا درباره کار صحبت کنیم But the interesting point about Shall is that when it is used with offers, requests and advice or confirmation, in the report it changes to Should اما نکته جالب درباره Shall این است که در مواردی که سخن از نصیحت, تائید, درخواست و یا پیشنهاد به میان می آید به Should تبدیل میگردد Excuse me. Where shall I put the refrigerator ببخشید. یخچال را کجا بگذارم؟ He asked where he should put the refrigerator او پرسید که باید یخچال را کجا قرار دهد.