نقل قول با استفاده از اسم و صفت

شاید در نگاه اول کمی عجیب بنظر برسد ولی با استفاده از اسم و صفت هم میتوان نقل قول و گزارشات را در جمله ها ارائه داد و الزاما مجبور به استفاده از مصدر و نیم جمله ها برای انجام اینکار نیستیم. امروز بحثی را شروع میکنیم که میتوان از آن به عنوان قسمتی تقریبا پیشرفته در دوره تدریس خصوصی زبان انگلیسی نام برد از این منظر که در آموزش گرامر تقریبا میشود آنرا در سطوح پیشرفته و بالاتر از حد متوسط ارزیابی کرد. میتوان بدون اینکه کلمات و عبارات و طرز تفکر دیگران را عینا در جمله ها نقل قول کرد صرفا با استفاده از یک تکنیک و با قرار دادن صفت و اسم در جمله ها به بیان گزارشی از مطالب مهم پرداخت. در استفاده اسامی و صفات برای نیل به این منظور نکات ظریفی وجود دارد که بایستی مد نظر قرار گیرند.

So as we will examine today, it is virtually possible to report what people actually say using nouns and adjectives بنابراین همچنانکه امروز بررسی خواهیم کرد, درواقع میسر است تا به نقل قول گفته های مردم با استفاده از صفت و اسم پرداخت When checking out communication in commercial context we shall find plenty of such applications by the native speakers میتوانیم از این دست کاربردها بسیار بیابیم هنگام بررسی مکالمات در محیط های تجاری که توسط گویشوران بومی مورد استفاده قرار میگیرند To begin with, we get to reporting using nouns در آغاز با گزارش با استفاده از اسامی شروع میکنیم Time and again, the speakers may choose to report people’s words and thoughts using a noun in the reporting clause which is generally followed by a reported clause beginning with That, a To-Infinitive, or Wh-Word خیلی وقتها گویندگان یکی از این سه حالت گزارشی را استفاده میکنند جهت ارائه سخنان و افکار مردم و در نیم جمله گزارسی عموما یک اسم قرار داشته و پس از آن یک جمله واره با بهره گیری از یکی از این سه حالت قرار دارد.

Some nouns that are followed by a That-Clause include Acknowledgement, Advice, Announcement, Comment, Decision, Conclusion, Promise, Suggestion, Recommendation, and Statement اینها برخی از اسامی هستند که پس از آنها نیم جمله با That قرار میگیرد The statement is often mentioned that working out is beneficial to the overall health این عبارت عموما ذکر میگردد که ورزش کردن برای سلامتی مفید است We finally came to the conclusion that we needed to take out another bank loan ما به این نتیجه گیری رسیدیم که وام بانکی دیگری بگیریم In academic settings like when it comes to composing an article for the IELTS exam it is favorable to keep these delicate writing tips in mind در محتواهای آکادمیک همچون نگارش مقاله برای آزمون آیلتس توصیه میگردد تا این نکات درباره نوشتن را در ذهن داشته باشیم Please note that it is advised to keep That in such sentences and we’d better not leave it out لطفا دقت کنید که در چنین مواردی ما That را در جملات نگاه داشته و آنرا حذف نمیکنیم.

Nevertheless, there are groups of nouns which are followed by a To-Infinitive clause and they include Decision, Encouragement, Instruction, Invitation, Order, Promise, and Recommendation ولیکن این دسته از افعال جزو گروهی هستند که در نیم جمله ها پس از آنها مصدر همراه با To قرار میگیرد I accepted my friend’s invitation to eat out together at a nice restaurant in the park من دعوت دوستم را برای بیرون غذا خوردن در یک رستوران خوب در پارک پذیرفتم My university professor gave me encouragement to take up further units and training courses during the summer استاد دانشگاه من را تشویق کرد به گرفتن چند واحد اضافه و شرکت در دوره های آموزشی در خلال تابستان But a verb like Threat can be used either with a To-Infinitive clause or a That-clause اما فعلی مانند Threat میتواند همراه با نیم جمله مصدر با To و یا با That بکار برده شود The company has made its threat to increase the consumer goods prices شرکت تهدید کرده است که قیمت کالاهای مصرفی را افزایش خواهد داد The company has made its threat that they will increase the consumer products prices شرکت تهدید کرده است که آنها قصد دارند تا افزایشی را در قیمت کالاهای مصرفی اعمال کنند.

In addition, there are nouns that are followed by a Wh-Clause such as Explanation, Discussion, Issue, Problem, and Question به علاوه, اسامی هستند که پس از آنها جمله واره های با Wh قرار میگیرند مانند این چند اسم که در اینجا اشاره شده اند When using them in reporting structures, we’d better use Of after these nouns بهتر است تا پس از این اسامی در ساختارهای گزارشی Of قرار دهیم Malek raised the question of when the project would be initialized مالک این سوال را مطرح ساخت که پروژه چه وقت آغاز خواهد شد At yesterday summit, we at the company looked into the issue of how to boost workers living standards در جلسه دیروز شرکت ما این مساله را مورد بررسی قرار دادیم تا چگونه سطح زندگی کارگران را بهبود بخشیم Now we get to reporting using adjectives حال به سراغ گزارش از طریق استفاده از صفت میرسیم A number of adjectives can be used when it comes to reporting a speaker’s feelings or opinion about a situation or event and some of them are followed by a That-Clause such as Agreed, Angry, Annoyed, Certain, and Sure تعدادی از صفات هستند که میتوان از آنها استفاده کرد هنگامیکه سخن از نقل قول و گزارش سخن و یا نظر فردی درباره موضوع و یا رویدادی به میان می آید و پس از بعضی از آنها نیم جمله همراه با That در عبارات قرار میگیرد و برخی از این صفات عبارتند از عصبانی, آزرده خاطر, قطعی و مطمئن The parliament is certain that the new bill will be passed into law by the end of the season مجلس این اطمینان را دارد که ایحه جدید تا آخر فصل به تصویب رسیده و قانونی شود The police are sure that new traffic lights will be in place soon پلیس این اطمینان را دارد که چراغهای راهنمائی جدید بزودی نصب میشوند.