پیشنهادات و دستورات در نقل قول

مبحث نقل قول در گرامر که ما با همراهی شما چندین جلسه است که به آن میپردازیم چنان گسترده است که در این بخش نیز مبحث جدیدی را در این ارتباط پوشش میدهیم که عبارتست از استفاده از جملات و نیم جمله های گزارشی برای بیان مقاصد و پیشنهادات و دستورات در عبارات و در دوره های آموزشی تدریس خصوصی زبان انگلیسی نیز به این نکات عموما توجه شده و با استفاده از متدهای جدید که با سرفصلهای گرامری همراه هستند سعی در توضیح کامل آنها میگردد. به عنوان پیش مقدمه جهت ورود به این بخش تصور کنید که شما از فردی یک پیشنهاد و یا قول را شنیده اید و اکنون قصد دارید تا با استفاده از نقل قول مستقیم و یا غیر مستقیم آنرا برای فردی دیگر بیان کنید و طبیعتا توجه به ساختارهای عبارات مهم میباشد.

It’s essential to know how to make use of quotations as well as reporting offers when narrating suggestions, orders, intentions, etc ضروری است تا با نحوه استفاده از نقل قول و جملات گزارشی جهت بیان مقاصد, پیشنهادات و دستورات آشنا بود When discussing favorable translation we should be fully aware of such matters as they can affect how meanings and phrases are reflected in the origin and destination contexts از آنجائیکه توجه به چنین مواردی در ترجمه مطلوب حائز اهمیت میباشد, جهت ارائه مفاهیم صحیح و عبارات درست در متون مبدا و مقصد بایستی تا این نکات را به خوبی به ذهن بسپاریم When reporting offers, suggestions, promises, orders, intentions, etc. usually we use a reporting clause which contains a to-infinitive معمولا ما جهت ارائه گزارش و نقل قول در عباراتی که حاوی مطالبی چون مقاصد, پیشنهادات, قولها و دستورات میباشند در نیم جمله ها از مصدر همراه با to استفاده میکنیم I will take the car to the garage for an oil change من خودرو را جهت تعویض روغن به تعمیرگاه خواهم برد Imagine he/she has made an offer about this task, so the reported sentence would be like تصور کنید که او این جمله را به حالت یک پیشنهاد مطرح کرده است, بنابراین عبارت گزارشی بدین شکل میشود He/she offered to take the car to the garage for an oil change او پیشنهاد کرد تا ماشین را برای تعویض روغن به تعمیرگاه ببرد.

The city public library will relocate to a new official building soon کتابخانه عمومی شهر به زودی به یک ساختمان اداری جدید منتقل خواهد شد The city public library proposed to relocate to a new official building soon کتابخانه عمومی شهر پیشنهاد داد تا بزودی به یک ساختمان اداری جدید اسباب کشی کند Even making some new basic sentences in conversation demands having a thorough understanding of simple grammar tips حتی ساختن جملات ساده در مکالمه نیازمند داشتن درک عمیق از مبانی مقدماتی گرامر میباشد There are a few other verbs which appear in such clauses and followed by a to-infinitive and here is a list of some of them تعداد دیگری از افعال هستند که آنها هم از نیم جمله های گزارشی استفاده شده و پس از آنها مصدر با to قرار میگیرد و در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود Agree, Demand, Guarantee, Threaten, Volunteer گونه جالب دیگری از عبارات جمله واره هستند که در آنها مفعول همراه با مصدر با to در جملات نوشته میشود There are other interesting types pf phrases in which we put the infinitive with to in the clauses

You should clean up your room before going to the school قبل از رفتن به مدرسه شما باید اتاق خود را تمیز کنید She encouraged me to clean up my room before going to the school او من را متقاعد کرد تا قبل از رفتن به مدرسه اتاقم را مرتب کنم Don’t worry about the restaurant bill – It’s on me نگران صورتحساب رستوان نباش – آنرا من پرداخت میکنم He told me not to worry about the restaurant bill او به من گفت تا نگران پرداخت صورتحساب رستوران نباشم As you can figure out, in these cases, the object is usually the person who the offer, suggestion, etc. is made to or is related to, whereas the person who actually does the action and is the subject is put in the reported clause همانگونه که با دقت به این جملات درمیابید, مفعول در این عبارات فردی است که به وی یک پیشنهاد یا توصیه ارائه میگردد و به او مربوط است, درحالیکه فاعل عبارت که انجام دهنده کار است در نیم جمله قرار میگیرد Here is a list of other similar verbs which are written in object+to-infinitive pattern in the reported clauses در اینجا به لیست افعال شابه دیگری اشاره میشود که آنها هم در نیم جمله های گزارشی بصورات ترکیب مفعول به همراه مصدر با to نوشته میشوند Advise, Call On, Command, Invite, Order, Recommend, Warn