زمان صحیح افعال در جملات گزارشی

استفاده از نقل قول و جملات گزارشی یک چیز است و قرار گرفتن زمانها آنهم بطرز صحیح در عبارات مساله مهم دیگری است که بایستی به آن توجه بشود. در واقع در ادامه بحث نقل قول و عبارات گزارشی و نحوه توضیح این موارد در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی و اهمیت آنها از منظر گرامر که میتوانند به فراگیران هم در فنون مکالمه و هم در نوشتن مقالات آکادمیک یاری رسانند قصد داریم تا بحث امروز را در همین ارتباط پیش برده و با ارائه مثالهائی به توضیح نکاتی با اهمیت بپردازیم. بحث نیم جمله ها هنوز به اتمام نرسیده است و ما هنوز با این عبارات که میتوانند قدری در گفتگوهای سریع روزمره کاربران و گویشوران را به اشتباه بیندازند کار داریم و شما هم میتوانید در استفاده از آنها تسلط بیابید.

When focusing on using a natural conversation and communication with others, quotations and reporting statements are important, but so is the verb tense in the actual reported clause هنگام تکیه بر روی داشتن یک مکالمه و ارتباط طبیعی با دیگر گویشوران, اهمیت نقل قول و جملات گزارشی بر کسی پوشیده نیست اما به همین اندازه زمان افعال در نیم جملات گزارشی حائز اهمیت میباشند To begin with, when the condition described in the reported clause occurs in the past tense when reporting it, we should use a matching past tense in the statement as well در ابتدا بایستی عرض کنیم که در هنگام توصیف یک وضعیتی که در نیم جمله عبارتی به آن اشاره شده است که در آن از زمان ماضی استفاده شده, ما نیز باید تا از زمان گذشته مناسب در جمله استفاده کنیم This matter plays even an important role in such exams as the IELTS or TOEFL since in those exams, usually myriad types of complex grammatical patterns are being used این موضوع حتی در آزمونهای آیلتس یا تافل هم نقش مهمی ایفا میکند چون در آن تستها از گستره وسیعی از الگوهای پیشرفته گرامری استفاده میگردد.

I am leaving the town من دارم شهر را ترک میکنم Javad said that he was leaving the town جواد گفت که داشت شهر را ترک میکرد Are you going to the theme park tomorrow morning آیا شما فردا صبح به شهربازی خواهید رفت؟ He asked me if I was going to the zoo the following day / the other day او از من پرسید که آیا من روز دیگر (فردای آنروز) به شهربازی میرفتم When it comes to using practical grammar in conversational skills, being aware of this verb tense in reporting clauses matters هنگام سخن گفتن از گرامر کاربردی در مهارتهای کلامی, آگاه بودن از این مقوله زمان فعل در نیم جمله ها حائز اهمیت است You might guess that when the situation described in the reported clauses was already in the past and happening at an earlier time when being spoken about, we often prefer to use the past perfect to actually report it احتمالا میتوانید حدس بزنید که چنانچه موقعیتی که در نیم جمله گزارشی از آن صحبت شده در زمانی قبل تر از هنگام صحبت کردن درباره آن روی داده باشد, اغلب ترجیح میدهیم تا از زمان ماضی بعید استفاده کنیم.

We have finally finished the big construction project ما سرانجام پروژه بزرگ ساختمانی را به اتمام رسانده ایم Yesterday, the CEO of corporation told the reporters that they had finally finished the big construction project دیروز مدیرعامل شرکت بزرگ به خبرنگاران گفت که آنها کار اتمام پروژه بزرگ ساخت و سازی را به انجام رسانده بودند It is also advised to make use of past perfect in reporting sentences when the sequence of the actions is clear and indicates which task has been done before which one همچنین در مواردی که در جملات به روشنی قید شده است که ترتیب و توالی انجام کارها چطور بوده و کدام کار قبل از دیگری به اتمام رسیده است باز هم از زمان ماضی بعید استفاده میکنیم I have written and sent out all the invitation letters من همه کارت دعوتها را نوشته و توزیع کرده ام He told me that he had already written and sent out all the invitation letters او به من گفت که قبلا همه دعوتنامه ها را نوشته و ارسال کرده است.

When expressing uncertainty and speculation in the statements, we can use a past tense rather than present tense and the following example makes this grammar point clear هنگامیکه نوعی حدس و گمان و عدم قطعیت در جمله ها وجود دارد ما بجای فعل مضارع از ماضی استفاده میکنیم و مثال زیر حاوی این نکته گرامری است Our neighbor told me that they had two cars همسایه ما به من گفت که آنها دو خودرو داشتند Now, as you can see, nobody can tell whether they still own two autos and maybe for example they have sold one of them همانگونه که مشاهده میکنید, نمیتوان با قطعیت اظهار داشت که آیا آنها هنوز مالک دو ماشین میباشند, یا شاید یکی از آنها را قبلا فروخته اند In indirect narration, when giving a report or piece of news about a past event or activity, the matching verb needs to be used in the past tense as well در نقل قول غیر مستقیم که رویداد و یا خبری از گذشته نقل و بیان میگردد, فعل مرتبط با آن نیز بصورت ماضی در عبارت ظاهر میشود Just before the lecture at the hall, the announcer talked of a change in the plans قبل از سخنرانی در تالار, سخنگوی مراسم تغییر در برنامه ها را اعلام کرد We can use simple present in the reporting clause when reporting information that we have heard or been told and might or might not be true هنگامی که خبری را شنیده ایم و مطمئن نیستیl که حقیقت دارد یا نه, میتوانیم در جمله واره گزارشی از زمان حال استفاده کنیم I hear / have heard that you are going to change your job من شنیده ام که شما قصد دارید تا شغل خود را عوض کنید Or when a piece of news or rumor is talked about by a lot of people و یا هنگامیکه یک خبر و یا شایعه توسط تعداد زیادی از مردم درباره آن صحبت میشود Everybody believes that the mayor will inaugurate the cultural center tomorrow همه میگویند که فردا شهردار مرکز فرهنگی را افتتاح خواهد کرد.