جمله واره های همراه با Wh

در بحث جمله واره ها میتوان از کلمات پرسشی Wh هم نام برد که تقریبا همه ما با کاربرد آنها در گرامر آشنا هستیم و از آنها در گفتار و نوشتار بسیار استفاده میکنیم. در مقاله امروز قصد داریم تا به این مبحث تقریبا بالاتر از سطح متوسط آموزشی بپردازیم و با ذکر چند مثال آنرا روشن سازیم. در کتابهای آموزشی نوین و دوره های تدریس خصوصی زبان انگلیسی مباحثی وجود دارند در زمینه گرامر و اینکه تعدادی از افعال وجود دارند که عموما پس از آنها در عبارات از جمله واره هائی استفاده میگردد که با حروف پرسشی Wh شروع میشوند از قبیل چه فردی یا چه چیزی و چه زمانی. در همین رابطه نقش پر رنگ نیم جمله ها و همچنین مصادر نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرند تا از بروز اشتباهات کوچک در ساختار جملات اجتناب گردد.

There are some verbs which are often followed by a clause beginning with a Wh-word like How, What, When, Where, Which, Who, or Why and in grammar they are referred to a lot in many training books در خیلی از کتابها و دوره های آموزشی نکات گرامری به افعالی اشاره میشود که پس از آنها نیم جمله هائی قرار میگیرند که با حروف Wh شروع میشوند مانند چه کسی, کجا, کی, چه, چگونه, و چرا Please check out the following examples and the list of such verbs to have a better image of this topic جهت داشتن تصویری بهتر از این بحث و همچنین لیستی از این افعال, لطفا به مثالها و افعال زیر توجه کنید The fine ticket might explain why he is not in the mood this morning in the office قبض جریمه ممکن است دلیل این باشد که او امروز در اداره خیلی سرحال نیست To tell the truth, I could not decide which movie to watch on television راستش را بگویم من نمیتوانستم تصمیم بگیرم که کدامیک از فیلمها را در تلویزیون تماشا کنم Let’s consider how governments can reduce carbon dioxide worldwide بیائید بررسی کنیم که دولتها چطور میتوانند با دی اکسید کربن در سطح جهان مقابله کنند.

Some sample verbs to be applied in this manner are: Arrange, Choose, Discuss, Find out, Imagine, Forget, Notice, Plan, Say, Think (about), Understand, and Wonder اینها برخی از افعال هستند که میتوانند در این ساختار به کار برده شوند Even keeping these minute points in mind when improving communication can play big role in enhancing your self-confidence when engaging in small talk with others بخاطر سپردن حتی این نکات ظریف میتوانند به شما در تقویت مکالمه و بهبود اعتماد به نفس نقشی بزرگ ایفا کند در موارد شروع گپ و گفت کوتاه با دیگران Please notice that when adding a subject to the Wh-clause, it would be advised not to use a to-infinitive لطفا دقت کنید که در موارد افزودن یک فاعل به نیم جمله های همراه با Wh توصیه میگردد تا از کاربرد مصدر همراه با To اجتناب کرد I could not determine what I was going to do next نمیتوانستم تصمیم گیری کنم که کار بعدی برای انجام دادن چه بود Did you know that when applying certain verbs to the Wh-clauses, we need to place a direct/indirect object in the statements as well آیا میدانستید که هنگام استفاده از برخی افعال در نیم جمله های Wh نیاز به قرار دادن مفعول مستقیم/غیر مستقیم در عبارات داریم؟

He advised me to send the report via email او به من توصیه کرد تا گزارش را از طریق رایانامه ارسال کنم I told Roger how to clean up the printer من به راجر گفتم که چگونه دستگاه چاپگر را تمیز کند If you are wondering whether there are some other similar verbs that are followed by direct objects, please take a look at the following list of verbs چنانچه شما در این فکر هستید که آیا تعدادی دیگر از افعال هستند که در نیم جمله های با Wh پس از آنها مفعول قرار میگیرد, لطفا به لیست افعال زیر دقت کنید Remind, Inform, Instruct, Teach, Warn دو نمونه از افعال هستند که کاربرد آنها در این رابطه جالب است و آنها پرسیدن و نشاندادن هستند که در جمله, مفعول قبل از جمله واره Wh قرار میگیرد There are two interesting verbs, Ask and Show, which often have an object before a Wh-clause من از مامور پلیس سوال کردم که چطور میتوانم یک گزارش ارسال کنم I asked the police officer how to send a report

Notice that when talking about choices and possibilities in sentences, we can use Whether / If as if it were the Wh word in the clauses توجه کنید که در جمله واره ها, هنگامیکه صحبت از چندین انتخاب و گزینه به میان می آید میتوانیم از Whether / If بجای کلمات Wh در جمله ها استفاده کنیم I cannot recall whether / If I had locked up the door when we left the house بخاطر نمی آورم که هنگام خروج از منزل درب را قفل کردم یا نه Sometimes, differentiating a Wh-clause and a That-clause can be difficult as the meaning implied may be rather difficult to figure out برخی مواقع فرق گذاری بین جمله واره های That و Wh میتواند قدری دشوار باشد چون معنای ارائه شده ممکن است دشوار بنظر برسد برای درک مطلب Please check out the following statements لطفا جملات زیر را بررسی نمائید I did not know whether there was any milk in the fridge من نمیدانستم که آیا در یخچال شیر موجود بود یا خیر So we are not certain about availability of milk in the refrigerator بنابراین ما درباره موجود بودن شیر در یخچال مطمئن نیستیم Now compare it with the following sentence حال آنرا با این جمله مقایسه کنید I didn’t know that there was no milk in the fridge من نمیدانستم که در یخچال شیر نداشتیم So, the latter sentence suggests that there was definitely no milk there بنابراین عبارت دوم دلالت دارد بر این نکته که در آنجا قطعا هیچ شیری موجود نبود.