مصدر و اسم مصدر

گونه های متنوعی از افعال در جملات و عبارات مورد استفاده قرار میگیرند و در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی به این موارد بطور مشروح پرداخته میشود چون در مکالمات و نوشتار مقالات رسمی جهت آزمونهای تعیین سطح و جهت اخذ پذیرش دانشگاهی در امتحاناتی همچون آیلتس و تافل نیاز است تا با کاربرد کامل مفاهیمی همچون مصدر و اسم مصدر و نحوه قرار دادن آنها در جملات بطرز صحیح آشنا بود. طبیعتا با گوش دادن دقیق به متن و فایلهای صوتی و تصویری در کتابهای آموزشی گرامر و تعلیم و تقویت مهارتهای محاوره ای و کلامی میتوان تا حد زیادی این نکات را فرا گرفت. شاید به ظاهر تفاوت چندانی بین مصدر و اسم مصدر نباشد ولی در جزئیات گرامری شاهد تغییرات زیادی در کاربرد آنها هستیم.

Today, again we are going to bring up still other types of verbs which might be followed either by an object + -ing or a possessive + -ing but conveying a similar meaning, although the latter is generally considered to be more formal امروز باز هم قصد داریم تا با انواع دیگری از افعال مواجه شویم که به دو صورت در جملات وجود دارند, یا پس از آنها مفعول به همراه اسم مصدر و یا بصورت ملکی و اسم مصدر دیده میشود ولی نوع دوم تقریبا حالت رسمی تری دارد When teaching English as a foreign language it is recommended to be aware of the diverse applications of types of verbs and infinitives plus gerunds as they appear widely in speech and writing در هنگام تدریس انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه مهم است تا با کاربردهای انواع فعل و مصادر و اسم مصدرها آشنا بود و آنها را فراگرفت چون در نوشتار و گفتار بسیار زیاد کاربرد دارند I objected to Jim taking part in the competition due to the rules من به دلیل قوانین و مقررات با شرکت جیم در مسابقات مخالفت کردم Please check out the following sentence and compare it with the one just written لطفا جمله زیر را بررسی کرده و با همین عبارتی که اکنون مشاهده کردید آنرا مقایسه کنید.

I objected to Jim’s taking part in the competition due to the rules در این جمله به دلیل استفاده از صفت ملکی Possessive عبارت لحن کمی رسمی تری بخود گرفته است Due to the use of possessive, the overall tone of the sentence is more formal than the former من دیروز بیاد آوردم که او را در بازدید از دانشگاهمان دیدم Yesterday I recalled him visiting our university آیا میتوانید با نکته ای که در بالا اشاره شد این عبارت را کمی رسمی تر کنید Can you make this sentence a bit more formal following the point mentioned above لطفا به عبارت تغییر یافته ذیل دقت کنید Here is the revised statement – Yesterday I recalled his visiting our university تعدادی دیگر از افعال که به صورت مشابهی در جملات استفاده میشوند در اینجا نوشته میشوند Here are a few other verbs which act and are written similarly in the statements: Resent, Like, Dislike, Approve of, Disapprove of, Hate, and Love در کلاسهای آموزش خصوصی که تعداد دانش آموزان کمتر است, نسبت به آموزشگاهها بهتر میتوان این مطالب را فراگرفت In private educational classes compared with the ones held at institutes, learning these points can better be carried out

There are some verbs which are followed by To + ing where To acts as a preposition in the sentence هنگامیکه در جمله To به عنوان حرف اضافه نقش ایفا میکند, افعالی هستند که در چنین جملاتی پس از آنها از حالت اسم مصدر ing استفاده میشود He resorted to taking out a bank loan او به گرفتن یک وام بانکی متوسل شد I believe you do not object to playing the game tomorrow morning, do you من گمان میکنم که شما با بازی کردن فردا صبح مخالفتی ندارید. آیا اینطور نیست؟ There are a few other verbs which act similarly in statements and here they are: Confess, Adapt, Adjust, Look Forward, Admit لطفا به این چند فعل هم دقت کنید که کاربرد مشابهی در عبارات داشته و به همین صورن در جملات استفاده میشوند These verbs may also precede a To + Noun Phrase این افعال همچنین میتوانند قبل از To و یک عبارت اسمی قرار بگیرند The thief confessed to the theft at the police headquarters سارق در اداره مرکزی پلیس به سرفت اعتراف کرد A good office employee does not object to hard working یک کارمند اداری خوب نسبت به کار زیاد اعتراضی ندارد.

When checking out grammar materials and training courses, we can find tips on certain verbs such as Feel, Hear, See, and Notice which can be followed by an object and then either by an -ing form or a bare infinitive با دقت بر روی مطالب آموزشی گرامری میتوانیم نکاتی را بیابیم در ارتباط با افعالی که پس از آنها مفعول قرار میگیرد و سپس میتوان یا از حالت اسم مصدر استفاده کرذ و یا مصدر بدون To و چند تا از این افعال در اینجا ذکر شده اند But please note that their meanings might be slightly different اما لطفا توجه کنید که معنای آنها ممکن است کمی با یکدیگر متفاوت باشد When using an -ing form we mean a discussed action which is still progressive and underway whereas a bare infinitive indicates that an action has already been completed معنا و مفعوم منتقل شده در هنگام استفاده از حالت اسم مصدر این است که کار استمراری بوده و هنوز در جریان است درحالیکه هنگام استفاده از مصدر بدون To منظور این است که کاری قبلا بطور کاملا به انجام رسیده است I saw children training basketball in the school playground yesterday من دیروز دانش آموزان را در حیاط مدرسه و در حال تمرین بسکتبال دیدم I saw him lock up the door this morning من او را امروز صبح دیدم که درب را قفل کرد.