نقل قول و گزارش

نقل قول و گزارش اخبار و رویدادهائی که همه ما در زندگی شاهد آنها هستیم در بسیاری از مواقع تشکیل دهنده بخش بزرگی از مکالمات روزمره و داستانهای خبری هستند که در جراید و مطبوعات و در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی به چاپ رسیده و در دسترس ما میباشند. بخش نقل قول و گزارشات در واقع میتواند در دو حالت مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار گیرد و در تستهای کنکور و ورودی دانشگاهها و تعیین سطح نیز از آنها جهت معیاری برای ارزیابی سطح توانش داوطلبین استفاده میشود. شاید یکی از راهکارهائی که میتوان از آن جهت تقویت مهارتهای مکالمه استفاده کرد همین نقل قولها و گزارشات میباشد که چنانچه بطرز صحیحی انجام پذیرد به شما در کاربرد قوی گرامر نیز یاری میرساند.

Reporting people’s words and news as well as thoughts in your own words in a direct or indirect style can be considered one of the significant aspects and parts of the English language grammar which is covered in nearly all training books تقریبا در تمامی کتابهای آموزشی گرامر زبان انگلیسی میتوان بخشهائی را یافت که پوشش دهنده نکات و جنبه هائی در ارتباط با نقل قول و گزارش حرفها و افکار و رویدادها و گزارشات دیگران میباشند و به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم ارائه میشوند If you examine daily conversations used by people you will definitely encounter reports of what people think or what they have actually said and we often do it in our own words چنانچه به مکالمات روزمره مورد استفاده مردم دقت کنید بدون شک تعداد زیادی از نقل قولهای امورها و طرز فکرهای آنها را خواهید یافت و این گزارشها میتوانند با استفاده از کلمات خود ما صورت پذیرند In other words, we can use our own reporting style rather than their exact context in order to convey the information به عبارت دیگر میتوانیم بجای عینا نقل قول کردن کلمات و حرفهای آنها از عبارات خود جهت انتقال اطلاعات استفاده نمائیم.

When it comes to reporting other people’s words and news, we can make use of a reporting clause as well as a reported clause and the following examples make these two clear هنگام استفاده از نقل قول جهت گزارش سخنان و اخبار دیگران عموما از جمله واره گزارشی و عبارت گزارش شده بهره میگیریم Quotations make up some portions of private teaching classes and it is advised to learn them fully to avoid making mistakes in daily conversations نقل قولها بخشی از کلاسهای تدریس خصوصی را تشکیل میدهند و توصیه میگردد تا با فراگیری آنها از اشتباهات در مکالمات روزمره اجتناب کرد They explained that they could not afford buying the new apartment آنها توضیح دادند که از عهده خرید آپارتمان جدید بر نمی آیند He did not tell me how to turn off the computer او به من نگفت که چگونه رایانه را خاموش کنم As stated earlier, the first part of these sentences is called the reporting clause and the second one is known as the reported clause همانگونه که قبلا ذکر شد, قسمت اول این جملات به عنوان عبارت گزارشی و بخش دوم بخش گزارش شده نامیده میشود.

If we are going to mention the exact words of people if we deem the news important or we would like to create further effect, we might put the actual report in quotation marks علائم نقل قول که به عنوان گیومه نیز شناخته میشوند در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرند که اخباری را که شنیده ایم از دیگران یا بسیار مهم بوده اند و یا اینکه ما قصد داریم تا تاکید مضاعفی بر روی گزارش بگذاریم ‘I believe you have been living in this city for some years now’, he said او گفت ‘من باور دارم شما چندین سال است که در این شهر مشغول زندگی هستید’ The reporting clause can appear at the beginning, within, or at the end of the quotation عبارت گزارشی ممکن است در ابتدا, در بین, و یا در انتهای نقل قول قرار گیرد When teaching English language and focusing on grammar in private classes or when brainstorming with professional tutors at institutes, they assert that the reporting verb like Say, Reply, Think, Believe, Assume and others are often placed before the subject should the reporting clause comes after the quotation at the end

در موارد تدریس زبان انگلیسی در کلاسهای خصوصی و همچنین آموزشگاهی و تبادل نظر با معلمین با تجربه این نکته عموما ذکر میشود که افعال گزارشی از قبیل گفتن, فکر کردن, تصور کردن, پاسخ دادن, و اعتقاد داشتن در پایان جملات نقل قول و قبل از فاعل قرار میگیرند Please look for their location in the sample statement below لطفا در عبارت زیر به جایگاه آنها دقت کنید “When do you believe you will call me”, said Ali علی گفت: “فکر میکنید که چه وقت به من تلفن میزنید” So there is actually a slight difference between Persian and English languages when it comes to placement of reporting verbs in sentences and when translating texts بنابراین فرق کوچکی بین زبانهای فارسی و انگلیسی وجود دارد در زمینه قرار گیری افعال گزارشی در جملات و در هنگام ترجمه متون However, When the subject is a pronoun, it appears before the reporting verbs like in the example below ولی همانگونه که در مثال زیر اشاره شده است, چنانچه از یک ضمیر در جمله استفاده شود, فعل گزارشی پس از ضمیر نوشته میشود ‘And after our flight took off, I started watching a movie on my seat screen’, he continued و او در ادامه گفت ‘پس از اینکه هواپیمای ما از زمین برخواست, من شروع کردم به تماشای یک فیلم در صفحه نمایشگر صندلی خود’