بخش دوم نقل قول و گزارش

در درس قبل به مواردی از قبیل نحوه شناخت و کاربرد ساختارهای نقل قول و گزارش در مکالمات و متون نوشتاری رسمی و غیر رسمی پرداختیم و به دلیل گستردگی این مبحث گرامری قصد داریم تا مقاله آموزشی امروز را نیز به این بخش اختصاص دهیم, امید است تا مورد قبول و کاربرد شما عزیزان دانشجو و زبان آموز قرار گیرد. در نکات امروز به مواردی همچون نحوه پرسیدن سوال با استفاده از اسامی و همچنین ضمائر به هنگام نقل قول و گزارش و همچنین  روشهای پرسیدن سوالات در چنین جملاتی خواهیم پرداخت. در زبان انگلیسی یکی از راهکارهای فراگیری نکات گرامری و آموزشی در رابطه با تقویت مکالمه روان و صحیح استفاده از و بخاطر سپردن نمونه جملات و الگوها میباشد, بنابراین سعی در تمرین مثالهای آموزشی نمائید.

Continuing teaching grammar we commenced speaking of the reporting verbs in English language and how to make negatives is the first tip we are covering today در ادامه تدریس گرامر که ما با افعال گزارشی در زبان انگلیسی شروع کردیم, امروز با نکته ای در رابطه با جملات منفی بحث خود را ادامه میدهیم As well as questions in reporting statements, negatives are also used a lot in conversations به همراه سوالات در مقوله افعال گزارشی, از عبارات منفی هم در مکالمات روزمره زیاد استفاده میشود The point is to report what someone did not say or think and for this purpose, we employ a negative reporting verb از طریق استفاده از یک فعل گزارشی منفی ما این خبر را نقل قول میکنیم که فردی چه چیزی را انجام نداد و یا درباره آن فکر نکرد He did not tell me how to swipe my bank card to make a purchase او به من نگفت که چگونه از طریق کارت بانکی کشیدن یک خرید انجام دهم.

While wanting to actually report a whole negative sentence, we often report it via a reported clause از طریق یک نیم جمله گزارشی میتوانیم در صورت لازم اقدام به گزارش و نقل قول یک عبارت کامل منفی نمائیم ‘You are right, the computer has slowed down recently.’ حق با شماست, اخیرا رایانه خیلی کند شده است He agreed that it was not a fast computer او موافقت کرد که کامپیوتر سریع کار نمیکرد There are a few verbs such as Expect, Believe, Feel, Intend, Think, and Want which are used when reporting a negative sentence and in such cases we put the verb in the reporting clause negative چند فعل مانند اینها که اشاره شده اند در هنگام نقل قول منفی و گزارش استفاده میشوند و در این موارد فعل نیم جمله نقل قولی بصورت منفی نوشته میشود ‘I expect the lights will not come on soon’ من فکر نمیکنم که برق به این زودیها وصل شود She did not expect the lights to come on soon این جمله گزارشی منفی دقیقا همان معنی عبارت بالا را دارد This negative reporting sentence has exactly the same meaning as the above-mentioned one

Now we get to the reporting questions in English language grammar which is an important part of training courses in private teaching classes as well as the ones held at institutes since tutors usually put emphasis on this topic for a fluent conversation حال به بخش سوالات گزارشی در گرامر زبان انگلیسی میرسیم که در دوره های آموزشی از اهمیت برخوردار میباشند, هم در کلاسهای تدریس خصوصی و هم دوره های برگزار شده آموزشگاهی و مدرسین بر این بخش تاکید ویژه ای دارند چون در انجام مکالمه روان تاثیر گذار میباشد For starters, when reporting a wh-question, we opt to using a reporting clause and a clause with a wh-word در ابتدا بایستی عرض کنیم که جهت گزارش یک سوال که با کلمه Wh شروع میشود, انتخاب ما به کار بردن یک جمله واره و نیم جمله همراه با یک کلمه Wh میباشد If it seems rather overwhelming, please pay attention to the following examples to figure it out چنانچه این بحث کمی گیج کننده و دشوار بنظر میرسد, جهت درک مطلب بهتر لطفا به مثالهای زیر دقت کنید She said, “What is the problem.”  – How do you turn this into a negative reporting question او پرسید: مشکل چیست؟ – شما این سوال را چگونه به یک گزارش منفی تبدیل میکنید؟ She asked me what the problem was او از من پرسید که مشکل چه بود I asked him how to turn down the radio sound من از او پرسیدم که چگونه صدای رادیو را کم کنم.

But how about yes/no questions in conversations and writing اما پس موارد سوالات آری/خیر چطور میشوند در مکالمات و نوشتار When reporting such types of questions, we generally add a clause beginning with If/Whether to solve the problem به منظور حل این مشکل, ما هنگام نقل قول اینگونه سوالات از نیم جمله به همراه یکی از کلمات If/Whether به معنی آیا استفاده میکنیم Mani asked me if/whether I had the car keys مانی از من پرسید که آیا سوئیچ خودرو در دست من است I suggested whether I could leave the window ajar من پیشنهاد دادم که آیا میتوانم پنجره را کمی باز کنم If the original question begins with What, Which or Who and followed by Be + Complement we have the option of placing the complement before or after the verb Be in the reported statement چنانچه از کلمات Wh مانند چه چیزی و یا چه کسی استفاده شود و بعد از آنها یک متمم قرار داشته باشد, میتوانیم در گزارش نقل قول متمم را قبل و یا بعد از فعل بودن Be قرار دهیم Who was the winner of the grand chess match چه فردی برنده مسابقه بزرگ شطرنج شد؟ He asked who the winner of the grand chess match was او پرسید که پیروز بازی بزگ شطرنج که بود Or we can use the alternative sentence format: He asked who was the winner of the grand chess match و یا میتوانیم از حالت جایگزین این عبارت استفاده کنیم به این شکل که نوشته شده است.