ترکیب فعل با دو مفعول

در جملاتی که از افعال متعدی استفاده میشود, همانگونه که مطلع میباشید یک مفعول مفرد و یا جمع هم وجود دارد ولی سوالی که در بحث امروز قصد داریم تا به آن بپردازیم در ارتباط با استفاده و ترکیب افعال با دو مفعول میباشد که یکی از آنها عموما مسقیم و دیگری از نوع غیر مستقیم است. افعالی هستند که در زبان انگلیسی همراه با بیش از یک مفعول در عبارات کاربرد دارند و در مکالمات نیز از آنها نسبتا زیاد استفاده میشود. حتی چنانچه به کتابهای آموزشی گرامر و تقویت مکالمه نگاهی بیندازید میتوانید از چنین جملاتی تعدادی را پیدا کنید. نکته جالب این است که در برخی موارد میتوان حتی جای دو مفعول را در عبارات با یکدیگر تغییر داد و اینکه یکی از حروف اضافه را همراه با یکی از انواع مفعول غیر مستقیم قرار داد.

So it is literally possible to add a single verb plus two objects to the sentences بنابراین کاملا میسر میباشد تا یک فعل را همراه با دو مفعول به عبارات افزود There are some verbs in English language which are usually followed by two objects and in such cases, the first object is normally an indirect object or IO whereas the second object is a direct one which is also written as DO برخی انواع فعل در زبان انگلیسی وجود دارند که همراه با خود عموما دو نوع مفعول به کار برده میشود, اولی IO عموما غیر مستقیم میباشد در حالیکه دومی DO مفعول مستقیم است In the former, usually a person or group of people are addressed and in the latter, normally a thing is referred to در اولی, مفعول غیر مستقیم, معمولا یک فرد و یا گروهی از افراد مورد خطاب قرار دارند و در دومی, مفعول مستقیم, به یک چیز ارجاع میشود Please bring me a book from the library shelf لطفا برای من یک کتاب از قفسه کتابخانه بیاورید In the morning, I make myself a cup of tea در صبحگاه من برای خود یک فنجان چای درست میکنم Tonight, I will read you a story من امشب برای شما یک داستان خواهم خواند.

Using prepositions, we can reverse the order of objects in sentences where there are two and for this purpose, usually For or To are used to achieve this با استفاده از حروف اضافه همچون To و For میتوان در برخی اوقات مکان مفعولها را در جملات با یکدیگر تعویض کرد In such cases, the indirect object will be called a prepositional object در چنین مواردی, مفعول غیر مستقیم به عنوان مفعول حرف اضافه نامیده خواهد شد I built my family a new house من برای خانواده ام یک خانه جدید ساختم Another equal version to this sentence would be I built a new house for my family گونه دقیقا مشابه و یکسان دیگر این جمله عبارتست از … Please pass me the sugar لطفا به من شکر بدهید Please pass the sugar to me باز هم این جمله دارای معنای مشابهی میباشد Experienced tutors in private classes usually elaborate on these points by bringing up plenty of examples to make the lessons clear مدرسین خصوصی با تجربه در کلاسهای آموزشی با استفاده از مثالهای فراوان توضیحات کاملی را در این باره ارائه میدهند تا درسها را روشن کنند.

We also make use of this technique, prepositional object, when there is a kind of long phrase acting as indirect object in the sentences and in order to put focus and particular attention on that یکی دیگر از مواردی که از مفعول حرف اضافه استفاده میکنیم هنگامی است که مفعول غیر مستقیم در جملات حاوی یک عبارت بلند باشد و برای تاکید و توجه ویژه بر روی چنین عباراتی از مفعول حرف اضافه بهره میبریم The new soccer coach taught new dribbling techniques to the new groups of students of national football clubs مربی جدید فوتبال تکنیکهای جدید دریبل زدن را به گروههای دانش آموز جدید از باشگاههای فوتبال در سطح کشور تعلیم داد As mentioned above, prepositions To and For are commonly used with indirect objects in sentences but can you tell the difference between them همانگونه که در بالا اشاره شد از حروف اضافه To و For به همراه مفعولهای غیر مستقیم در جملات عموما استفاده میشود ولی آیا میتوانید فرق بین این دو را ذکر کنید؟

Generally speaking, when using For + Object, verbs like Book, Build, Buy, Choose, Get, and Make plus a few others are used to indicate that in the sentences, the indirect object receives a sort of benefit from services بطور کلی, با استفاده از افعالی مانند این چند تا که ذکر شدند, مفعول غیر مستقیم در عبارات دارای این معنا و مفهوم میشود که از یک مزیت و یا خدمات بهره مند شده است For example, in the sentence I have bought a present for you, you as the IO have gained a benefit because you have been given a gift مثلا در جمله من برای شما یک هدیه خریده ام, شما به عنوان مفعول غیر مستقیم در جمله بهره مند شده اید از خریدن یک کادو On the other hand, verbs which appear with To in sentences that also act as IO in sentences include Award, Give, Hand, Offer, Pass, Tell, Show از آنطرف, با استفاده از این افعال در کنار حرف اضافه To باز هم میتوان مفهوم مفعول حرف اضافه غیر مستقیم را در جملات نشان داد I will give the package to the delivery company من بسته را به شرکت باربری تحویل خواهم داد Interestingly, there are some verbs which might be used either with To or For and the meanings expressed make sense in either way نکته جالب این است که افعالی هم هستند که میتوان آنها را همراه با هردوی حروف اضافه To و For بکاربرد و معنا و مفهوم منتقل شده در هر دو حالت کاملا صحیح میباشد I see that you are driving. Let me send a message to him – Let me send a message for him about the appointment چون شما در حال رانندگی میباشید, اجازه بدهید من به او درباره قرار پیامک بزنم Here are a few such verbs which might appear in both forms, Bring, Leave, Pay, Read, Send, Take اینها تعدادی از افعال میباشند که میتوان از آنها به این شکل در هر دو حالت استفاده کرد.