افعال – صفات – متمم ها

میتوان هنگام آموزش گرامر این سه عنصر جمله سازی را در کنار یکدیگر قرار داد و با استفاده از چندین مثال همه آنها را در کنار یکدیگر آموخت چون براستی هر سه از اهمیت بالائی در انجام مکالمات و نوشتن مقالات صحیح برخوردار میباشند. افعال که به دو صورت لازم و متعدی هستند مورد بحث قرار میگیرند که ارتباط پیدا میکنند با نحوه قرار دادن و بکارگیری مفعول در جملات. برخی از افعال هستند که به هر دو صورت لازم و متعدی در عبارات ظاهر میشوند و عدم رعایت قوانین گرامر صحیح در هنگام کاربرد آنها میتواند منجر به نگارش متون اشتباه و انجام مکالمات با اشکال همراه باشد. همچنین به داوطلبین شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل توصیه میگردد تا این مباحث مربوط به افعال – صفات – و همچنین متمم ها را با دقت مطالعه کنند.

If you check out paragraphs in the English language and make a comparison between the essential elements in sentence development, verbs, objects, and complements no doubt stand out as significant چنانچه در زبان انگلیسی شما به اجزاء تشکیل دهنده جمله سازی دقت کرده و مقایسه ای بین آنها از لحاظ اهمیت انجام دهید, در میابید که افعال, صفات و همچنین متممها بسیار با اهمیت میباشند Generally speaking, verbs are divided into two groups of transitive and intransitive بطور کلی افعال به دو دسته متعدی و لازم تقسیم میشوند They refer to the importance of the person or thing who is the subject in the sentences and performs the action or the person or thing affected by the action این دو گونه از فعل به اهمیت فاعل و چیزی که در جمله انجام دهنده کار میباشد و یا آنهائیکه متاثر از کار هستند اشاره دارد She opened the door is a transitive example whereas the door opened is completely intransitive since in the latter, we do not need to put a direct object او درب را باز کرد نمونه ای از یک جمله متعدی میباشد درحالیکه در مثال درب باز شد که کاملا یک فعل لازم است ما نیازی به اضافه کردن مفعول به عبارت نداریم.

A few other verbs which act similarly in sentences include Break, Change, Close, Finish, Move, Start which denote a change happening in the context چند فعل دیگر در اینجا اشاره میشوند که کاربرد مشابهی در عبارات ایفا میکنند و نشاندهنده نوعی تغییر در جملات میباشند In private teaching classes where grammar tips like types of verbs are discussed, we learn that in sentences, when the meaning is quite apparent and clear, some transitive verbs do not necessarily require an object در کلاسهای تدریس خصوصی که در آنها نکات گرامری همچون انواع افعال مورد بحث قرار میگیرند فرامیگیریم که در جملات, چنانچه معنا و مفهوم روشن باشد, برخی از افعال متعدی نیاز به مفعول ندارند He has been reading since this morning او از امروز صبح مشغول مطالعه بوده است She has eaten (the meal) and is no longer hungry او غذا خورده است و دیگر گرسنه نمیباشد She is playing (the game) beautifully او قشنگ بازی میکند A complement is a phrase which actually completes the meaning of an item in sentences like verb, noun, or an adjective which can appear in the form of an adverb or prepositional phrase متمم یک قید و یا عبارت حرف اضافه میباشد که در جملات ظاهر میشود تا معنا و مفهوم یک چیز را در آن کامل کند در ارتباط با فعل, صفت, و یا اسم.

Sometimes we may add a complement to the statements or we may skip using them میتوان برخی اوقات از متمم استفاده کرد و یا از کاربرد آن منصرف شد The new disease originated in China بیماری جدید در چین آغاز شد It would be grammatically wrong here to omit the complement and merely say: The illness originated از نظر گرامری اشتباه است که در این جمله اقدام به حذف متمم کرده و صرفا بگوئیم بیماری آغاز شد Since we need to provide further details on where or how it started از آنجائیکه نیاز داریم تا جزئیات بیشتری ارائه دهیم در زمینه پیدایش بیماری و اینک کجا و چگونه روی داده است It is possible to not use a complement in some cases میتوان برخی اوقات از متمم استفاده نکرد He was walking and all of a sudden he stopped او در حال حرکت بود که بلافاصله توقف کرد Compare this sentence with this one این عبارات را با این جمله مقایسه کنید He was walking and suddenly he stopped to make a phone call او در حال حرکت بود که ناگهان ایستاد تا یک تلفن بزند There are some verbs which need to be followed by a particular preposition and then an object برخی افعال هستند که نیاز به یک حرف اضافه ویژه دارند و سپس مفعول.

Nowadays our office is flooded with clients and we should deal with a lot of requests این روزها اداره ما پر از ارباب رجوع میباشد و ما بایستی تا با تعداد زیادی از تقاضا مواجه شویم So the correct form of the verb deal with is seen here بنابراین گونه صحیح فعلی مواجه شدن با Deal with در اینجا دیده میشود Does this watch belong to your neighbor آیا این ساعت متعلق به همسایه شماست؟ So belong is used with to همچنین فعل متعلق بودن با حرف اضافه to استفاده شده است If you wonder whether there are some other verbs which have prepositions attached to them, please check out the following list of verbs ممکن است شما این پرسش را مطرح کنید که آیا تعداد دیگری از افعال هستند که همراهشان حروف اضافه میباشند, پس لطفا به لیست افعال ذیل توجه کنید Specialize in, Differentiate between, Incline towards, Adhere to در کلاسهای آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم علاوه بر تاکید بر روی مکالمات روان بایستی مدرسین خصوصی و مربیان باتجربه این نکات را در اختیار دانش آموزان قرار دهند چون آموزش گرامر هم همان اندازه حائز اهمیت میباشد When it comes to teaching English as a second language, trainers and tutors in classes should observe and cover these topics along with enhancing their students conversational skills, since they can be equally significant تعدادی از افعال هستند که به دنبال آنها مفعول و عبارت حرف اضافه به عنوان متمم در جملات استفاده میشوند There are verbs which appear next to object plus prepositional phrase as complement به عنوان نمونه من همیشه اشعار عالی را با شهر شیراز مربوط میدانم For example, I always associate wonderful poems with the city of Shiraz من موفقیت خود را مرهون سعی و تلاش خود میدانم I attribute my success to my hard working and and endeavors