پرسشهای منفی با دو نوع تاکید

در متون رسمی و غیر رسمی در کنار پرسیدن سوالاتی که مثبت هستند میتوان از لحن منفی هم استفاده کرد تا از مخاطبین در مکالمات و همچنین در نوشتار و مقالات پرسشهائی درباره انجام ندادن کاری یا روی ندادن چیزی سوالاتی پرسید و همانگونه که شما هم میدانید تقریبا در همه زبانها چنین ساختاری بسیار مرسوم است. مثلا شما از یک دانش آموز میپرسید که آیا امروز به مدرسه نرفته است؟ که در جواب آن دانش آموز میتواند به جواب آری یا خیر بسنده کرده و یا توضیحات بیشتری ارائه نماید. همچون دیگر نکات گرامری که با همدیگر تاکنون مرور نموده ایم, میتوان مبحث کاربردهای رسمی و یا غیر رسمی را نیز در این مقوله مورد بررسی قرار داد و متناسب با کاربردهای گرامری تغییرات کوچکی در قرارگیری افعال در پرسشها اعمال کرد.

In English grammar negative questions are used a lot in sentences در گرامر انگلیسی از ساختار سوالات منفی در جملات بسیار استفاده میشود It can be either a yes/no question or Wh-question along with an auxiliary verb and usually by using this pattern we mean to emphasize, persuade, suggest or criticize something and the following examples shed light on this matter میتواند این ساختار با استفاده از سوالات آری یا خیر صورت پذیرد و یا به گونه Wh-question به همراه یک فعل کمکی از قبیل Have, Did, Would و عموما منظور از این کاربردها تاکید بر روی چیزی و یا پیشنهاد دادن, انتقاد کردن از چیزی, یا متقاعد کردن میباشد و نمونه جملات زیر این مطلب را روشن میکنند I can see that you are ready to leave the city but look out the window at the heavy snowfall. Wouldn’t it be better to go tomorrow میبینم که آماده حرکت و خارج شدن از شهر هستید ولی از پنجره به بیرون و به برف سنگین نگاه کنید. بهتر نیست تا فردا عزیمت کنید؟

Why don’t you leave tomorrow due to the heavy snowfall به دلیل بارش سنگین برف چرا فردا حرکت نمیکنید؟ It’s obviously clear that by using such forms, we are in effect making a suggestion to the listener در این ساختارها کاملا واضح است که ما به شنونده توصیه هائی را میدهیم When teaching grammar, it is worth mentioning that by putting the word Not after the subject in negative questions, we can actually make the statements more formal and put a kind of stress on the tone در هنگام تدریس گرامر ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از طریق قرار دادن کلمه Not پس از فاعل در سوالات منفی میتوانیم لحن کلام را قدری رسمی تر و همچنین بر روی نکته مورد نظر قدری تاکید بیشتری داشته باشیم Did you not realize that it was an urgent matter when I called you last night آیا شما دیشب هنگام تماس تلفنی متوجه این مطلب نشدید که موضوع مهمی در بین بوده است؟ Naturally, didn’t you realize from grammar aspect is less emphatic طبیعتا, از نقطه نظر گرامی ساختار Didn’t you realize کمی دارای تاکید ملایم تری میباشد.

Apart from using -n’t in sentences, it is practical to make use of other negative words in questions as well, such as Never, No, Nobody, Nothing, and Nowhere درکنار کاربرد ساختار منفی معمول میتوان از این کلمات نیز درسوالات منفی استفاده کرد Why do you never try reading books in your free time چرا شما هرگز در اوقات فراغت خود کتاب مطالعه نمیکنید؟ Have you no other questions to ask آیا سوال دیگری ندارید که بپرسید؟ These two samples as you can guess are kind of formal in speech and writing, and as mentioned earlier, we can turn them into less formal and casual manner این دو نمونه جمله همانگونه که میتوانید حدس بزنید قدری رسمی میباشند و با استفاده از نکته ای که قبلا ذکر شد میتوان آنها را قدری غیر رسمی و روزمره تر کرد Why don’t you study books in your free time چرا در اوقات آزاد خود کتاب نمیخوانید؟ Haven’t you got a cellphone آیا شما تلفن همراه ندارید؟

Through employing the format Why not + verb and a variation of auxiliary verb Do / Does we can actually make a suggestion in our conversations از طریق استفاده از فرمول Why  و کلمه Not به همراه فعل در کنار تنوع افعال کمکی Do / Does میتوانیم در مکالمات خود پیشنهاداتی را مطرح نمائیم Why not search the net to find the nearest restaurant in this neighborhood چرا برای یافتن نزدیکترین رستوران در این محل اینترنت را جستجو نمیکنید؟ Why don’t you buy a takeaway pizza چرا یک پیتزا برون بر سفارش نمیدهید؟ When expressing a regret about the past or that something or an action was wrong, we can use the pattern Why didn’t … با استفاده از الگوی Why didn’t … درواقع به معنی اینکه چرا نه … میتوانیم تا ناراحتی و تاسف از یک رویداد اشتباه در زمان گذشته را بیان نمائیم Why didn’t you call me last month when you needed help چرا ماه گذشته که شما نیاز به کمک داشتید به من تلفن نزدید؟ In other words, the impression we get after reading this sentence is that I think you should have done it درواقع برداشت ما پس از خواندن این جمله این است که من انتظار داشتم که شما به من زنگ بزنید If we put an exclamation mark at the end of a negative question, the impression could be an excitement or surprise when giving our opinion about something or someone اگر بخواهیم تا تعجب و هیجان خود را درباره چیزی یا فردی ابراز کنیم میتوانیم از الگوی سوال منفی استفاده کرده و در انتهای جمله علامت تعجب قرار دهیم Doesn’t he look like the famous actor به نظر شما آیا او شبیه بازیگر معروف نیست؟ Please make sure you use a falling intonation, and not a rising voice when pronouncing this kind of sentences لطفا بخاطر داشته باشید که در هنگام تلفظ چنین عباراتی, لحن کلام شما به سمت پائین و آرام در انتهای جمله باشد و نه با لحن صدا به سمت صدای بلند.