کلماتی درباره فضای مجازی

در کنار عبارات و کلماتی که توسط مردم و گویشوران در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند تا جمله سازی در گفتار و نوشتار تکمیل گردد, جملاتی یا به اصطلاح اختصاراتی نوشته میشوند تا در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی آنلاین مورد استفاده قرار گیرند. مثلا هنگامیکه نوجوانان در متن هائی که در صفحات تلفنهای هوشند خود نوشته و ارسال میکنند, کاربرد کلمات برای بیان خوشحالی و خستگی و بیحوصلگی و خداحافظی با یکدیگر تفاوت داشته و دارای تنوع زیادی میباشند. در واقع توصیه میگردد که حتی اگر چندان اهل استفاده از رسانه های آنلاین و گشت و گذار در فضای مجازی و سایبری نیستید, قدری با این عبارات و اصطلاحات آشنا گردید تا در انجمنها و پورتالهای آنلاین با آشنائی بیشتری وقت بگذرانید.

There are a few relatively new methods of communicating being used over the net, especially in text messages, on social media or in internet forums چندین روش نسبتا جدید برای ارتباطات در فضای مجازی و انجمنها و رسانه های اجتماعی و هنگام ارسال پیامک مورد استفاده قرار میگیرند One of the best known examples is lol which you probably are familiar with یکی از مثالهای معروف که به احتمال زیاد شما هم با آن آشنا هستید lol میباشد It stands for laughing out loud معنا و مفعوم آن خندیدن بسیار زیاد است In fact, such internet-based expressions carry much more meaning that you might expect and they tend to be kind of internationally accepted در حقیقت, چنین عبارات مبتنی بر فضای اینترنت حاوی معنای بیشتری از آنچه شما تصور میکنید میباشند و در حقیقت تقریبا حالت پذیرش بین المللی به خود گرفته اند But when we add lol to our messages, it means we are reflecting our viewpoint about a subject, rather than showing we are laughing اما هنگامیکه ما از lol استفاده میکنیم و آنرا به پیامهای خود اضافه میکنیم, معنای خندین ما را نشان نمیدهد, بلکه حاوی این نکته است که ما به این وسیله دیدگاه خود را به یک موضوع نشان میدهیم.

In fact, in the expression lol, the verb “to be” has been left out since the original sentence has been, I am laughing out loud در واقع در عبارت lol فعل بودن حذف شده است چون جمله اصلی صورت, من در حال خنده بلند میباشم وجود داشته است But please note that it is not the end of the story and further tips can be mentioned in this respect لطفا دقت کنید که این پایان ماجرا نیست و نکات بیشتری را میتوان در این ارتباط بیان کرد The second statement which is defined here contains a verb, subject and tag question عبارت دومی که در اینجا بررسی میگردد حاوی فعل و فاعل و جمله آری یا خیر میباشد I know, right من میدانم, مگر نه But the real meaning is not the one you might expect اما معنای آن چیز دیگری است از آنچه انتظار آن را دارید Such expressions are primarily used to add ease to the communication از این عبارات جهت افزودن سهولت به ارتباطات استفاده میگردد On social media for example, when we encounter lol, we realize that the speaker or writer intends to soften the tone of the messages conveyed به عنوان نمونه, هنگامیکه در فضای مجازی ما به کلمه lol برمیخوریم, متوجه میشویم که منظور گوینده و یا نویسنده لطیف کردن و ملایم کردن لحن پیامکهای ارسالی میباشد.

Imagine you have borrowed a car from a friend of yours to run an errand but just on your way back home and on the driveway, it overheats and you use the term lol to make the message gentler تصور کنید که شما برای انجام دادن کاری از دوستتان خودرو وی را قرض میگیرید و پس از انجام آن و بازگشت به خانه, نزدیک ورودی پارکینک ماشین داغ میکند و به اصطلاح جوش می آورد. شما با استفاده از lol لحن خود را آرامتر نشان میدهید Thank you for letting me use your car. lol, it just overheated at the driveway back home درواقع در اینجا کسی خندیدن را به ذهن نمی آورد و صرفا جهت کوچک نشان دادن مشکل روی داده استفاده میگردد In order to avoid misunderstanding, it is necessary for us to have a thorough comprehension of such expressions به منظور اجتناب از سوء تفاهم, مهم است که ما درک کاملی از چنین عبارات داشته باشیم lol can be considered an acronym میتوان از lol به عنوان گونه ای از اختصار نام برد As you remember, previously we brought up the phrase, I know, right? and it is worth mentioning that is is added to the agreement cases in the paragraphs or sentences همانگونه که به خاطر دارید, ما قبلا از عبارت من میدانم, مگر نه؟ نام بردیم و شایان ذکر است که از این عبارت در حالات موافقت در جملات استفاده میگردد.

In informal speech, we can choose “I know, right?” instead of saying such phrases as “I agree” or ‘I know” and you can find it being widely used over the net as well در سخنان غیر رسمی, میتوانیم از عبارت میدانم,مگر نه؟ بجای عباراتی همچون من موافق هستم و یا من میدانم استفاده کنیم و نکته این است که در فضای مجازی نیز از این عبارت بسیار استفاده میگردد So, it’s a casual, pleasant way to agree with someone بنابراین در حالات دوستانه و خودمانی میتوان از آن در هنگام موافقت با دیگران استفاده کرد Following an exchange over the net, you may come across this conversation: Wow! That car looks like the one owned by the actors. I know, right? It’s amazing به دنبال جملات رد و بدل شده در جملات در اینترنت ممکن است به این گفتگو برخورد کنید: به آن خودرو نگاه کنید که شبیه اتومبیل متعلق به بازیگران است – بله, میدانم. شگفت انگیز است Just imagine the responder would have said something like: I know. Which not only is abrupt and far less conversational and as a consequence, the conversation between the two writers would probably not continue for much longer تصور کید که پاسخ دهنده در این جا جواب میداد که: میدانم – طبیعتا در چنین حالتی که غیر منتظره و فوری و غیر محاوره ای است, گفتگوی بین دو نفر چندان ادامه نداشته و بلافاصله به اتمام میرسید.

So, in order to wrap up our today’s discussion, we have reviewed this point that we may use some expressions which have more than the meaning immediately we may think of بنابراین, جهت جمع بندی بحث امروز, ما این نکته را با هم مرور کردیم که عباراتی وجود دارند که حاوی چندین مفهوم میباشند در کنار معنای اولیه که به ذهن خطور میکند They are in particular useful in casual situations استفاده از آنها به ویژه در موارد عامیانه مفید میباشد Lol, it has been a long, tiring day overall رویهم رفته امروز خسته کننده و طولانی بود I know, right? We needed to finish many office reports بله میدانم – امروز بایستی تا تعداد زیادی از گزارشهای اداری را تکمیل نمائیم.