جملات تاکیدی

شاید در نظر اول موضوع این مقاله برای شما تکراری بنظر برسد ولی درواقع قصد داریم تا مبحث جدیدی در ارتباط با تکیه و تاکید در جملات را مورد بررسی قرار دهیم. احتمالا شما هم تاکنون بارها از کلماتی همچون تمرکز کردن بر روی چیزی و یا پافشاری بر روی نکته ای در جملات خود در هنگام نوشتن و یا در حال ایراد سخنرانی استفاده نموده اید ولی جملاتی وجود دارند که در نگاه اول ممکن است قدری ناتمام و ناقص بنظر برسند ولی هنگامیکه در ابتدا و یا انتهای عبارات مورد استفاده قرار میگیرند, معنا و مفهومی کامل را منتقل میکنند. جملات تاکیدی در حقیقت منعکس کننده نظر نویسنده میباشند تا توجه خواننده متون را به سمت فاعل یا محل و یا زمانی که در عبارات به آنها اشاره شده است جلب نمایند و در حد پیشرفت ارزیابی میشوند.

Cleft sentences are being used by experienced writers and using them shows having an advanced skill at writing جملات تاکیدی مورد استفاده نویسندگان چیره دست قرار میگیرد و کاربرد آنها نشاندهنده سطح پیشرفته مهارت در نگارش است To begin with, we would like to draw your attention to the following sentences and then want you to compare their meanings. Are they the same or different در ابتدا, قصد داریم تا از شما درخواست کنیم که به جملات ذیل دقت کرده و بین آنها مقایسه ای انجام دهید. به عقیده شما آیا مفهوم آنها یکسان و یا مختلف است David, went to college دیوید به دانشکده رفت It was David who went to the college این دیوید بود که به دانشکده رفت So, what is your decision پس تصمیم شما چیست؟ The answer is that in the first statement, a fact has been stated using a basic sentence پاسخ در اینجاست که در عبارت اول, یک حقیقت با استفاده از عبارتی ساده بیان شده است In other words, the writer of the first sentence does not intend to emphasize anything or call attention to any act به عبارت دیگر, نویسنده جمله اول قصد ندارد تا بر نکته ای تاکید داشته باشد و یا توجه را با سمت کاری معطوف دارد.

But in the latter, the writer is in effect emphasizing that David has done an action and not any other person and it clearly is an example of a cleft sentence اما در جمله دوم, منظور نویسنده تاکید بر این نکته است که دیوید و نه فردی دیگر انجام دهنده کار بوده است و این نمونه ای واضح از یک عبارت تاکیدی است Although there are different types of it, the it-cleft is very common گرچه انواع مختلفی از عبارات تاکیدی وجود دارند, نوع متصل به It بسیار پرکاربرد میباشد You may wonder what the term “cleft” means actually and it is defined as partially divided or split and cleft sentences are in fact divided into two parts in order to emphasize something in the statements این امکان وجود دارد تا شما پرسش کنید که “cleft” اصولا چه معنائی دارد و مفهوم آن عبارتست از جدائی و دوتا شدن و منظور این است که دو جمله جدا از یکدیگر در عبارات مورد استفاده قرار میگیرند تا بر روی نکته و چیزی تکیه و تاکید صورت پذیرد When listening to an audio file or reading a passage, we already know some information about a topic هنگامیکه به فایل صوتی گوش میکنیم و یا مشغول مطالعه متنی هستیم, از قبل اطلاعاتی در زمینه یک موضوع داریم So, when we notice a cleft sentence, we learn that something is stressed از اینرو, هنگامیکه به عبارت تاکیدی برمیخوریم, در میابیم که بر روی موضوعی تاکید شده است.

In another example, suppose you have been invited to a meeting, in which your colleague Smith gives a lecture در مثالی دیگر, تصور کنید که شما به یک جلسه دعوت شده اید که در آن همکار شما اسمیت به سخنرانی میپردازد After the summit ends, someone asks you: Robert gave a lecture, didn’t he پس از پایان اجلاس, فردی از شما میپرسد: رابرت سخنرانی داشت, مگر نه؟ And then you immediately respond: No. It was Smith who gave a lecture و شما بلافاصله در پاسخ میگوئید: خیر, اسمیت بود که سخنرانی داشت As you can see, a cleft sentence using “It” has been put here to add emphasis to the subject in the statement همانگونه که مشاهده میکنید, عبارت تاکیدی با استفاده از “It” به عبارت اضافه شده است تا تمرکز بر روی فاعل جمله باشد The grammatical point is that the “It-cleft” sentences can be used with both singular and plural statements نکته گرامری این است که استفاده از جملات تاکیدی “It-cleft” هم در موارد مفرد و هم در جملات جمع کاربرد دارند And they are combined with the verb “to be” to make sense و در هنگام ترکیب با فعل بودن “to be” دارای معنا و مفهوم کامی میباشند.

It was the players who met with the coach after the match بازیکنان بودند که پس از اتمام بازی با مربی خود دیدار داشتند It is possible to use “It-cleft” sentences along with time adverbs as well این امکان وجود دارد تا از عبارات تاکیدی “It-cleft” به همراه قیدهای زمان هم استفاده کرد It was yesterday when the players went to the club office دیروز بود که بازیکنان به دفتر باشگاه رفتند It was the TV that I got to buy which was on sale آن تلویزیون در حراج بوده و من موفق به خرید آن شدم It-cleft sentences usually comprise two clauses, and each of them by itself can be unfinished and incomplete or complete and meaningful عبارات تاکیدی همراه با It عمدتا شامل دو جمله هستند که برخی از آنها به تنهائی کامل و دیگری ناقص و ناتمام میباشد One tip to discover the “It-cleft” sentences is to look for the independent clauses since the rest of the sentence is a dependent one نکته ای که به ما در پیدا کردن عبارت ترکیبی It-cleft کمک میکند یافتن جمله واره های مستقل میباشد و بقیه عبارت وابسته و ناتمام و پیرو هستند Furthermore, such statements provide further and complementary information به علاوه, چنین عباراتی تکمیل کننده و ارائه دهنده اطلاعات اضافی و بیشتر میباشند You may also ask questions using the “It-cleft” in sentences شما همچنین میتوانید با استفاده از عبارات تاکیدی “It-cleft” سوال مطرح کنید در جملات Was it the radio that you purchased on sale آیا در حراج, رادیو خریدید؟