استفاده از بدل جهت توضیحات اضافه

در برخی کتابهائی که حاوی بخشها و فصلهای پیشرفته نگارش میباشند, به سرفصلهائی برمیخوریم که حاوی مطالبی در زمینه ارائه نکات و توضیحات اضافه و تکمیلی در عبارات و جملات میباشند. اصولا شاید در گفتگوهای روزمره هم بسیاری از ما از این روش و تکنیک بطور ناخودآگاه استفاده کنیم ولی در زمینه نگارش و انشا و مقاله نویسی پیشرفته بهتر است تا بطور اصولی با آن آشنا شده و با استفاده از قواعد نامه نگاری به نحو بهتری به نگارش بپردازیم. مثلا استفاده از ویرگول یا کاما بعد از قرار دادن یک اسم و یا نام شرکت و سازمان و اداره و سپس اضافه کردن یک نوع بدل, عطف بیان, یا مکمل اسم که در واقع همانگونه که اشاره شد جهت ارائه توضیحات تکمیلی و در حقیقت پاسخ دهنده پرسشهای احتمالی شنونده و مخاطب میباشد, بسیار مرسوم است.

Appositives are used when adding further tips to the words or renaming some terms in sentences از روش بدل در زمانی استفاده میشود که منظور ارائه نکات تکمیلی به کلمات و دوباره نام گذاری آنها در جملات میباشد This technique can be used in improving writing skills or when taking part in placement tests از این تکنیک میتوان در آزمونهای تعیین سطح و یا جهت ارتقاء مهارتهای نگارش استفاده گردد Appositives are what we are going to use and shed light on today قصد داریم امروز درباره عطف بیان صحبت کنیم و آنها را روشن ساخته و درباره استفاده از آنها توضیح دهیم Let’s begin with its definition در ابتدا با توصیف آن آغاز میکنیم An appositive is a word or a group of words which is often used to rename other items in the statements بدلها درحقیقت کلمات و یا گروهی از کلمات میباشند که جهت دوباره نام گذاری برخی دیگر از اجزاء جملات بکار میروند Another definition is that an appositive is often a noun or noun phrase which helps explain or identify another noun or pronoun in sentences توصیف دیگر این است که بدل عبارتست از یک اسم و یا عبارت اسمی که به توضیح دادن اسم و یا ضمیر دیگری در عبارات کمک میکند.

Here are some examples در ذیل به چند مثال اشاره میشود My best coworker, Mahmoud, studies architecture at college in our town بهترین همکارم, محمود, در دانشکده شهرمان معماری میخواند In this sample sentence, my best friend is the subject and Mahmoud is an appositive since it adds information to this sentence and the listener notices who the speaker is referring to در این جمله نمونه, بهترین همکار من فاعل بوده و محمود مکمل اسم است که درواقع اطلاعات تکمیلی به شنونده ارائه میکند که منظور سخن گوینده را متوجه میشود که وی درباره چه فردی سخن میگوید The interesting point about using appositives is that sentences, even without them are perfectly correct نکته جالب درباره بدلها این است که حتی بدون استفاده از آنها, عبارات کاملا صحیح و بامعنا میباشند My best coworker studies architecture at college in our town بهترین همگارم مشغول مطالعه معماری در دانشگاه شهرمان است But there are more complex examples to mention in this regard ولی در این زمینه میتوان به جملات پیچیده تری هم اشاره کرد Imagine you are reading a newspaper column تصور کنید مشغول مطالعه یک پاورقی روزنامه میباشید.

Then you come across these lines, Inspectors are going to question the next person, the company’s ex-consultant سپس شما با این خطوط متن مواجه میشوید, بازرسان مایل هستند تا از فرد دیگر, که مشاور قبلی شرکت است, سوالاتی کنند Here, the company’s ex-consultant is the appositive since this phrase gives information on who the next person is در اینجا مشاور قبلی شرکت نقش بدل را ایفا میکند چون ارائه کننده اطلاعات بیشتر درباره فرد دیگر میباشد You may wonder whether the sentence lacking an appositive would make sense – like, Inspectors are going to question the next person ممکن است شما این پرسش را مطرح کنید که آیا این جمله بدون عطف بیان هم دارای معنای کامل است – مانند, بازرسان قصد پرسش از فرد دیگر را دارند It sure does قطعا چنین است Appositives can also introduce new sentences in paragraphs بدلها همچنین میتوانند در پاراگرافها جملات جدیدی را ارائه کنند In such cases, a series of introductory appositives may be used در چنین مواردی یک تعدادی از بدلهای معرفی کننده و توصیف کننده مورد استفاده قرار میگیرند.

Economy, education, employment, air pollution – such issues were discussed at the summit in the company’s headquarters yesterday اقتصاد, آموزش, اشتغال, آلودگی هوا – چنین مواردی دیروز در دفتر مرکزی شرکت و طی یک جلسه مورد بحث قرار گرفتند We could have left out the list of names at the beginning of the sentence and instead begin it with, issues like … were discussed … میتوانستیم تا از استفاده از لیست اسامی و موارد در ابتدای جمله چشم پوشی کرده و عبارت را اینگونه آغاز کنیم: مواردی همچون … بحث شدند … You may wonder why appositives are important ممکن است شما این پرسش را مطرح کنید که چرا مکمل اسامی مهم میباشند Please note that using them appropriately is one of the best ways to enhance your writing style since using them, you can delicately and artistically change direction and order of a sentence لطفا توجه کنید که استفاده از آنها یکی از بهترین روشهای بهبود سبک نوشتار شما میباشد و میتوانید با ظرافت و هنرمندانه به تغییر جهت نوشتار و ترتیب اجزاء یک جمله بپردازید Through using appositives, you can avoid repetitive structures in your writing which would make it less appealing to read از طریق استفاده از مکمل اسامی شما میتوانید از تکرار که منجر به نوشتن جملات تکراری و غیر جذاب هستند اجتناب کنید.