بیان توانائیها در زمان گذشته

همانگونه که شما هم تائید مینمائید, همه عباراتی که در جملات استفاده میشوند به زمان حال و یا آینده مربوط نیستند و در بسیاری از موارد ما به بیان عباراتی در زمان گذشته یا ماضی میپردازیم و بخش توانائیها و توانمندیها هم از اهمیت زیادی برخوردار میباشند. مثلا در یک مقاله رسمی شما مشغول نگارش پاراگرافهائی هستید که در آن اشاره شده که شهرداری منطقه مورد نظر شما توانسته است که تعداد زیادی درخت و فضای سبز را ایجاد کند و ممکن است شما چند ثانیه یا چند دقیقه فکر کنید که بهتر است تا از کدامیک از ساختارها استفاده کنید. به عنوان نمونه داشتن توانائی و توانستن و از عهده انجام کاری برآمدن و کاری را از ابتدا تا انتها به خوبی مدیریت کردن تقریبا همگی در جملات گذشته به عنوان مترادف کاربرد دارند.

Our today’s essay deals with expression of past abilities in the statements مقاله امروز ما به بیان توانائیها در زمان گذشته و در عبارات میپردازد First off, when it comes to dealing with past sentences, use synonyms در ابتدا, جهت بیان مطالب در زمان ماضی از مترادفها استفاده کنید I could write very fast on my computer means I was able to … در این جمله بیان من میتوانستم با کامپیوتر خود سریع تایپ کنم با استفاده از توانستن could و مترادف آن was able to قادر بودم که … میسر شده است Both sentences convey the same meaning هر دو جمله حاوی یک معنا میباشند In spoken form, “can” is more common than “was able to” which sounds rather unnatural and kind of formal در گفتگوهای روزمره “میتوانستم” از فعل “قادر بودم” که قدری رسمی است بسیار مصطلح تر میباشد Though, in writing, some rules might change البته در هنگام نگارش برخی قوانین ممکن است تغییر کنند It is also possible to write formally and correctly using the term “managed to” which is also common همچنین میتوان رسمی تر نوشت و از ساختار “از عهده کاری برآمدن” استفاده کرد که بسیار هم پرکاربرد میباشد.

When it comes to discussing general abilities in the past tense, using the verb “could” is very common in speech هنگامیکه سخن از بیان توانائیهای عمومی در زمان گذشته به میان می آید استفاده از فعل”توانستم” در گفتار بسیار متداول است By the time I was six, I could ride a bicycle تا شش سالگی میتوانستم دوچرخه سواری کنم So here we are talking about general skills or talents rather than bringing up a specific occasion پس در این مورد ما درباره مهارتهای عمومی صحبت میکنیم, بجای مطرح ساختن موارد ویژه In the sample sentence given, you can replace”could” with was / were able to but as you can guess it seems kind of too formal in spoken form در این جمله نمونه, همانگونه که میتوانید حدس بزنید میتوان بجای توانستم از قادر بودم استفاده کرد ولی برای گفتار روزمره قدری رسمی است Now, let’s talk about specific occasions, where rules are going to change a bit حالا بیائید به اتفاق یکدیگر درباره موارد ویژه بحث کنیم که در آنها قوانین مقداری دستخوش تغییرات میگردند When talking about a specific condition or noting a specific achievement, was / were able to or managed to are all very common در زمان صحبت درباره شرایط ویژه یا دستاورهای با اهمیت از قادر بودن و یا از عهده کاری برآمدن میتوان استفاده کرد که بسیار مرسوم هستند.

Here are a few examples در ذیل به چند نمونه اشاره میگردد After going to the car dealership, I was able to get a good price on my favorite auto پس از رفتن به نمایشگاه اتومبیل, من توانستم تا برای خودرو مورد علاقه ام قیمتی مناسب پیدا کنم I managed to convince the dealer to slash the price من از عهده این کار برآمدم تا فروشنده را قانع کنم قیمت را کاهش دهد So here, when using was able to / managed to we are indicating that an effort has been done to achieve a goal بنابراین در اینجا مراد از استفاده قادر بودن / از عهده کاری برآمدن این است ک با صرف توان و تلاش به هدفی دست یافته ایم In other words, it means there has been a challenge and we took effort به عبارت دیگر چالشی وجود داشته است و ما تلاشی را صرف نموده ایم But managed to means we are emphasizing the challenge and what has been done ولی با استفاده از managed to درواقع این پیام را میرسانیم که چالشی بزرگ وجود داشته و بر روی انجام کار تاکید بیشتری داریم You can hear it a lot when watching soap operas or reading news stories شما از این ساختار managed to / از عهده انجام کاری برآمدن در هنگام تماشای سریالهای تلویزیونی یا مطالعه داستانهای خبری بسیار برمیخورید.

We are going to explore an exception to the rule just mentioned قصد داریم تا به موردی استثناء درباره ساختار مورد بحث اشاره کنیم So far, it has been mentioned that we can use “could” to refer to general abilities in the past but for some specific occasions too we can combine could with other verbs تاکنون ذکر شده است که جهت بیان توانائیها در زمان گذشته از ساختار “could” توانستن استفاده میکنیم ولی جالب است که بدانیم این ساختار در ترکیب با دیگر افعال در موارد ویژه نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد When talking about occasions in the past and sense verbs like smell and taste or thought process verbs including believe, decide and understand are added to the sentences, we can combine them with the simple past tense could میتوان از زمان گذشته ساده توانستن could در این موارد بصورت ترکیبی با دیگر افعال استفاده کرد: هنگامیکه افعال حسی مانند بوئیدن و چشیدن, افعال فکری و ادراکی از قبیل باور کردن و تصمیم گرفتن و متوجه شدن در عبارات وجود داشته باشند Yesterday, I walked past a bakery and could smell the freshly baked loaves of bread دیروز به هنگام عبور از کنار نانوائی میتوانستم بوی قرصهای نان تازه پخته شده را حس کنم I could not decide which airline to choose نمیتوانستم تصمیم گیری کنم که از چه خط هوائی استفاده کنم.