حال کامل استمراری و ماضی نقلی

بیان عبارات و نقل قولها و رویدادهائی که در حال انجام شدن و یا کاملا به انجام رسیده اند در گفتگوهای روزمره تقریبا همه گویشوران در کشورها و در فرهنگهای مختلف بطور مستمر در حال استفاده میباشد و مهم است تا با استفاده از نکاتی در زمینه حال کامل استمراری که نشاندهنده عدم اتمام کاری میباشد و یا ماضی نقلی که همه ما با آن از زمان دبیرستان و کنکور آشنا هستیم صورت میپذیرند. از آنطرف, برخی افعال و عبارات هستند که صرفا در بعضی ساختارها مورد استفاده قرار گرفته و توجه به آنها نیز دقت فرد صحبت کننده یا نویسنده را می رساند. شاید در جملات مورد استفاده قصد داشته باشیم تا درباره کارهائی که در گذشته شروع شده و تا همین الان هم ادامه و استمرار داشته اند بخواهیم مطالب اضافی را بیان نمائیم.

There is a minute difference between present perfect continuous and present perfect tenses بین زمانهای ماضی نقلی و حال کامل استمراری فرق کوچکی وجود دارد When it comes to expressing an idea or an activity which is not finished yet and is ongoing or in progress recently and until the time of speaking or writing about it, we opt for the present perfect continuous هنگامیکه سخن درباره کاری که هنوز در حال انجام میباشد و تا لحظه صحبت یا نوشتن درباره آن به اتمام نرسیده است, از زمان حال کامل استمراری استفاده مینمائیم I am very exhausted today. I have been working in the garden, picking the fruits and trimming the branches من امروز خیلی خسته هستم. تا الان در باغ مشغول کار بوده ام, در حال هرس کردن شاخه های درختان و چیدن میوه ها She has been working on the drugs at lab since this morning او در آزمایشگاه از صبح تا حالا مشغول کار بر روی داروها بوده است Notice we have used time expressions to indicate the length of time the activity has been in progress دقت کنید که ما از عبارات بیان زمان جهت روشن ساختن این نکته که کار درحال انجام و مستمر بوده استفاده کرده ایم.

But there are certain verbs which are not compatible with present perfect continuous such as belong, know, like and dislike and understand and for them the present perfect tense is selected in sentences اما افعالی وجود دارند که با زمان حال کامل استمراری همخوانی نداشته و برای آنها در عبارات از زمان ماضی نقلی استفاده میکنیم. این افعال عبارتند از: belong, know, like, dislike, understand لطفا به این جملات توجه کنید Have you been to the library a lot آیا تابحال از این کتابخانه زیاد استفاده کرده اید؟ I have not liked fast food since I got sick in my childhood after trying them out من از کودکی از غذاهای آماده خوشم نیامده است, شس از آنکه یکبار پس از امتحان کردن این غذاها بیمار شدم In some cases like expressing views or describing situations in life and workplace, both tenses are appropriate to use در برخی اوقات همچون بیان موارد و موقعیتها در زندگی یا محیط کار میتوان به درستی از هر دو زمان استفاده کرد I have been working in this company for a year / I have worked … من یکسال است که در این شرکت مشغول کار میباشم I have looked forward / have been looking forward to this opportunity من مشتاقانه منتظر این فرصت بوده ام.

The bottom line is that the difference between these two tenses has to do with the extension or repetition of an activity در انتها برای نتیجه گیری میتوان گفت که تفاوت بین این دو زمان در مورد ادامه و استمرار یا تکرار یک رویداد و فعالیت میباشد He has damaged his car in the accident او در تصادف به خودرو خود خسارت وارد کرده است Naturally, it would be wrong to use present perfect continuous and assert he has been damaging his car in the accident since the damage has already been done and finished طبیعتا اشتباه است که از حال کامل استمراری استفاده کرده و اظهار داشت وی در تصادف در حال آسیب زدن به خودروی خود بوده است چون خسارت انجام و تمام شده است I have been playing basketball all afternoon and now I need a shower من تمام بعد از ظهر را مشغول بازی بسکتبال بوده و الان به یک دوش گرفتن نیاز دارم On the other hand, in certain cases, we’d better choose present perfect continuous rather than present perfect to draw conclusion from what we observe از طرف دیگر, بهتر است در مواردی که پس از مشاهده چیزی نیاز به نتیجه گیری داریم از حال کامل استمراری بجای ماضی نقلی استفاده نمائیم.

There are some dents on your car, so you must have been involved in the accident نشانه هائی از قر شدن و ضربه بر روی خودرو شما وجود دارد, در نتیجه شما در تصادف درگیر بوده اید But when speaking of the result of circumstances or activities, choosing present perfect makes sense اما هنگام صحبت از نتیجه شرایط و فعالیتها, منطقی است که از زمان حال کامل استفاده کنیم Look at the new price tags. Prices have increased by five percent به قیمتها نگاه کنید. افزایش قیمتی برابر پنج درصد وجود دارد I have painted my entire apartment. I have used two buckets of paint for this purpose من همه آپارتمانم را نقاشی کرده ام. برای این منظور از دو قوطی رنگ استفاده نموده ام Expressing emphasis in sentences is another reason to use present perfect continuous related to an ongoing and repeated activity بیان تاکید در جملات را میتوان به عنوان دلیل دیگری جهت استفاده از زمان حال کامل استمراری بیان کرد در ارتباط با فعالیتهائی که مستمر و در حال تکرار میباشند He has been playing chess many times since this morning او از امروز صبح تاکنون بارها شطرنج بازی کرده است This shows more emphasis on the number of games played rather than the statement he has played در رابطه با جمله او بازی کرده است, با استفاده از جمله اول درواقع درباره تعداد بازیها تاکید شده است و بنابراین از زمان حال کامل استمراری استفاده شده است The factory workers have been calling for new transportation systems to be implemented in the workshops settings کارگران کارخانه مشغول درخواست دادن برای پیاده سازی سیستمهای جدید حمل و نقل در محیط کارگاهها بوده اند.