بخش پایانی فعل و فاعل مفرد و جمع

در ادامه بحث جلسه قبل, امروز نیز به مواردی در ارتباط با نحوه قرارگیری فعل و فاعل در جملات و عبارات خبری و همچنین چینش کلمات بر اساس مفرد و جمع بودن آنها خواهیم پرداخت و با ذکر چند مثال, این قسمت را نیز روشن خواهیم کرد. در بخشهای خبری از این روش بسیار استفاده میشود و هنگام تلاش برای درک مطلب ممکن است که خواننده و شنونده مقداری گیج شود و نکات را به اصطلاح گم کند. در متون و رئوس خبری درباره مطالب پزشکی و جغرافیائی و سبک زندگی و بسیاری دیگر از موارد میتوان به نکات مشابهی اشاره کرد که در آنها در نگاه اول ممکن است که توافق و همکاری در فعل و فاعل وجود نداشته باشد و مقداری اشتباه بنظر برسند ولی شاید با یک ویرگول یا استفاده از صفت مشکل در جمله حل شود.

Imagine you are reading or listening to a news story on TV or magazine and it is about lifestyle or health تصور کنید مشغول مطالعه و یا تماشای یک داستان خبری در مجله و یا تلویزیون هستید درباره سبک زندگی و یا سلامت Obesity is a serious, widespread problem on the rise in many countries worldwide اضافه وزن در خیلی از کشورهای جهان به مشکلی جدی و در حال گسترش تبدیل شده است Over time, obesity can damage heart, lungs, eyes, liver as well as general nerves in human body در خلال زمان, چاقی میتواند به قلب, ریه, چشمان و کبد و همچنین اعصاب عمومی در بدن انسان آسیب وارد نماید Some names in news stories might seem plural but in reality they are singular در بسیاری از داستانهای خبری به کلماتی برمیخوریم که ظاهرا جمع هستند ولی در واقع مفرد میباشند Diabetes is a chronic disease among millions of people in many countries دیابت یک بیماری مزمن در بین میلیونها نفر از مردم خیلی از کشورها میباشد So we can say diabetes is a serious illness پس میتوانیم بگوئیم دیابت یک بیماری جدی است.

The subject-verb agreement seems to be a major topic on how to comprehend sentences موضوع توافق بین فعل و فاعل هنوز مورد مهمی در زمینه درک مطلب جملات میباشد They actually need to agree in number to make meaningful and correct statements به منظور ساخت عبارات صحیح و با مفهوم, این دو نیاز است تا در مورد تعداد با یکدیگر همخوانی داشته باشند My friends like to use public transportation دوستان من علاقمند به استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی میباشند A friend of mine likes to use public transportation یکی از دوستان من مایل به استفاده از سیستم حمل و نقل همگانی است In the first sentence the subject is plural, so is the verb whereas in the second one, both of them appear in singular style در جمله اول هم فعل و فاعل به حالت جمع آمده اند درحالیکه در عبارت دوم هر دوی آنها بصورت مفرد نوشته شده اند But you may argue to have heard some strange type of subject-verb agreement in daily news ولی ممکن است شما در خبرهای روزمره با نکات عجیبی در هماهنگی بین فعل و فاعل برخورد داشته باشید.

If they are misunderstood, subject-verb cases might seem kind of unusual موارد فعل و فاعل ممکن است کمی غیر معمول بنظر برسند درصورتیکه به درستی درک مطلب نشوند As you already know, to make plural nouns, we add an S to the end of the words – for example cat and dogs become cats and dogs همانگونه که میدانید, برای درست کردن کلمات جمع به آخر آنها S اضافه میکنیم – مانند Cat and dog که جمع آنها میشود Cats and dogs اما در گفتگوهای روزانه ممکن است با کلماتی برخورد کنیم که ظاهرا در انتهای آنها S جمع وجود دارد ولی مفرد هستند But in everyday speech, we might come across certain words which end in S but they are actually singular اخبار دارای نکات بسیار مهمی درباره اقتصاد و صنعت میباشد The news is full of points about the economy and industry بنابراین کلمه اخبار News با فعل بودن مفرد Is آمده است So the word news appears with the singular verb is همانگونه که در بالا عرض شد, میتوان خیلی از اخبار را پیدا کرد که در آنها رابطه فعل و فاعل عجیب است As stated earlier, it is possible to find numerous news stories in which the subject-verb agreement seems odd

Some countries such as “the Philippines” are known to have an S at the end but they are singular in statements برخی کشورها از قبیل فیلیپین دارای یک S در آخر کلمه هستند ولی در جملات مفرد تلقی میگردند The Philippines is going to invest more in education of youth کشور فیلیپین قصد دارد تا در زمینه آموزش جوانان بیشتر سرمایه گذاری انجام دهد So here a singular verb structure is being used بنابراین در اینجا از ساختار فعل مفرد استفاده شده است Some organizations too take singular verbs برخی از سازمانها نیز از فعل مفرد استفاده میکنند The United Nations has an annual general assembly سازمان ملل دارای یک اجلاس عمومی سالانه میباشد In many medical contexts too the illnesses might seem plural but they take singular verbs در خیلی از متون پزشکی نیز برخی از بیماریها ممکن است جمع بنظر برسند ولی در واقع از افعال مفرد استفاده میکنند Measles can be dangerous if untreated, especially for the minors بیماری سرخک میتواند خطرناک باشد در صورت عدم درمان, به ویژه برای خردسالان If you are determined to improve your reading and writing skills, from now on, when studying news, pay extra attention to the subject-verb agreement چنانچه مصمم به ارتقاء سطح مهارتهای خواندن و نوشتاری خود میباشید, از این پس, هنگام مطالعه خبرها به هماهنگی و توافق بین فعل و فاعل در جملات دقت مضاعف نمائید.