بخش نخست فعل و فاعل مفرد و جمع

هماهنگی و توافقات در بین کلمات و عباراتی که در گفتار و نوشتار و متون خبری و علمی مورد استفاده قرار میگیرند از اهمیت برخوردار میباشد تا از اشتباهات گرامری پرهیز کرد. بعضی اوقات هنگام مطالعه روزنامه ممکن است در زمینه مالی و اقتصادی و جغرافیائی به جملاتی برخورد کنید که شاید اشتباه نوشته شده باشند. شاید هم سردبیر روزنامه و مجلات از قواعدی دیگر استفاده کرده باشند که برای خوانندگان متون ناآشنا باشند. برخی از عبارات مرسوم درباره بیان مسافت بین شهرها و کشورها شاید تابع قوانینی باشند که هنوز مطالعه نکرده باشید. حتی شمردن پول که ظاهرا بسیار آسان بنظر میرسد در هنگام رعایت قوانین نوشتاری شاید تغییر کند. هنگام نوشتن و تصحیح متون رسمی, رعایت این نکته از اشتباهات جلوگیری میکند.

While studying the daily newspaper, you may come across rather strange sentences involving prices or distances and they sound kind of ambiguous in terms of singular or plural subject-verb agreement هنگام مطالعه روزنامه ممکن است با عباراتی برخورد کنید که در نگاه اول کمی مبهم بنظر برسند درباره قیمتها و یا مسافتها و نکته ابهامی درباره آنها مربوط به توافق و هماهنگی بین فعل و فاعل باشد  Five miles is a long walk مسافت پنج مایل برای پیاده روی طولانی میباشد Twenty-five dollars for that gift is way too much قیمت بیست و پنج دلار برای آن هدیه مبلغ خیلی زیادی است We are going to explore the common discussion of subject-verb agreement which is displayed in these two examples در این دو نمونه به موضوع هماهنگی بین فعل و فاعل اشاره شده است و قصد داربم تا به بررسی این مطلب بپردازیم.

When it comes to writing a news story or an academic article, paying attention to such issues as plural nouns and phrases or picking singular ones and verbs when sentences involve time, counting money, distance or even mathematics هنگامیکه سخن از نگارش یک مقاله آکادمیک و علمی و یا داستان خبری به میان می آید و از کلمات و عبارات و افعال مفرد و جمع استفاده میشود, عموما نکاتی در زمینه مفاهیمی همچون زمان, شمارش پول, مسافت و یا حتی ریاضیات بررسی میگردند It is essential to observe subject-verb agreement in such cases to avoid grammatical errors به منظور اجتناب از اشتباهات گرامری مهم است تا در این موارد به هماهنگی بین فعل و فاعل دقت کرد In simple terms, a singular noun takes a singular verb به عبارت ساده یک اسم مفرد از یک فعل مفرد استفاده میکند Ahmad works at a restaurant in the evenings احمد شبها در یک رستوان کار میکند Ahmad here is the subject and is singular and that explains why we have used the verb works which is the singular form of the verb در اینجا احمد فاعل است و توضیح دهنده این مطلب است که مفرد بوده و چرا ما از گونه مفرد فعل استفاده کرده ایم.

If the subject were plural, we would choose the verb differently as in: They both work at a restaurant in the evenings چنانچه فاعل حالت جمع داشت ما نیز از حالت دیگری از فعل و بصورت جمع استفاده میکردیم مانند این مثال: آنها هردو شبها در یک رستوان کار میکنند This can be the basic form of subject-verb agreement. However, when it comes to comprehending speech and writing, sometimes we might face challenges این حالت مقدماتی مبحث توافق و هماهنگی بین فعل و فاعل میباشد ولی در زمینه درک مطلب گفتاری و نوشتاری برخی مواقع ممکن است با چالشهائی مواجه شویم As mentioned earlier,time, money, and distance are among the tricky situations here همانگونه که قبلا هم اشاره شد, در این زمینه مواردی مربوط به زمان, پول و مسافت میتوانند قدری مشکل بنظر برسند We were on the road, in an old car and for us, five hundred kilometers was a difficult drive to get along with ما در جاده و داخل یک خودرو قدیمی بودیم و برای ما پذیرش و کنار آمدن با مسافت پانصد کیلومتری دشوار بنظر میرسید.

The interesting point is about math texts, where almost always the sentences take a singular verb نکته جالب درباره متون ریاضی روی میدهد که تقریبا همیشه جملات از فعل مفرد استفاده میکنند When children at elementary school learn the multiplication tables, they memorize that five times five is twenty-five and two plus two equals four بچه ها در دبستان هنگام یادگرفتن جدول ضرب تکرار میکنند که پنج پنج تا میشود بیست و پنج تا و دو به علاوه دو میشود چهار So in these cases, the accepted subject-verb agreement usually is singular بنابراین در چنین مواردی حالت توافق بین فعل و فاعل عموما بصورت مفرد بیان میگردد To wrap up our discussion, from now on you are advised to pay attention to this grammar tip and look for the subject-verb agreement in sentences when watching news and TV series به عنوان خاتمه کلام, از حالا به بعد هنگام تماشای اخبار و سریالهای تلویزیونی دقت کنید تا موارد هماهنگی بین فعل و فاعل را در جملات پیدا کنید.