همایند و همنشین در جملات

در کنار همه عواملی همچون نکات ساختاری در جملات و عبارات که آنها را از یکدیگر در نوشتار و گفتار متمایز میکنند میتوان به مواردی اشاره کرد همچون همایند و همنشین که بسیار مورد استفاده قرار گرفته و برای تسلط بر نحوه کاربرد آنها تقریبا حفظ کردن و تکرار و تمرین آنها از بهترین روشها میباشد. شاید این پرسش را مطرح کنید که آنها اصولا چیستند و چه کاربردهائی دارند و در چه مواردی مورد استفاده قرار میگیرند. میتوان گفت که حتی بدون آنها هم میتوان جملات و عبارات صحیحی را ساخت و استفاده کرد ولی با توجه به روندهائی که در عبارات پرکاربرد توسط گویشوران بومی هر شهر و کشوری مورد استفاده قرار میگیرند, به شما نیز توصیه میگردد تا از عباراتی که تحت عنوان همایند و همنشین اطلاق میکردند غافل نباشید.

Collocations can be defined as sets of terms and the way their arrangements can convey a meaning میتوان از همنشینها به گروهی از کلمات اشاره کرد که ترتیب و چینش آنها ارائه کننده معنائی میباشد If you have been active studying various academic texts or reading newspaper columns, chances are you have already encountered hundreds of collocations چنانچه شما مشغول مطالعه متون متنوع علمی و آکادمیک و یا ستونهای روزنامه ها بوده اید, احتمالا با صدها نمونه از همنشین و همایند برخورد داشته اید They are groups of terms which are used altogether to express a meaning آنها عبارتند از گروهی از واژگان که در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته تا مفهومی را منتقل نمایند Here are a few examples in this respect در ذیل به چند نمونه اشاره میگردد We have had a heavy rain since this morning از امروز صبح تاکنون باران شدیدی داشته ایم You are going to make a big decision and break the bad habit of smoking شما نیاز دارید تا تصمیمی بزرگ گرفته و عادت ناپسند سیگار کشیدن را ترک نمائید In the sample sentences, “heavy rain”, “big decision”, and “break a habit” are examples of collocations در این جملات نمونه, باران شدید, تصمیم بزرگ و ترک عادت مثالهای همنشین و همایند میباشند So, natives would not use such expressions as a “huge rain” or “finish a habit” and the terms do not combine in that way بنابراین افراد بومی از ساختارهائی همچون باران عظیم و یا خاتمه دادن یک عادت استفاده نمیکنند چون چنین ترکیباتی مورد استفاده قرار نمیگیرند.

The point is that some words go together and some do not نکته این است که برخی از کلمات در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند و برخی دیگر خیر There is no clear-cut reason why this happens and so, collocations might turn out to be kind of difficult for foreign learners قانون دقیقی جهت بیان دلیل این امر وجود ندارد و بنابراین همایندها ممکن است برای فراگیران خارجی قدری دشوار بنظر برسند To add to the confusion, sometimes the speakers and writers use a variety of collocations pertaining to a particular term بعضی وقتها چیزی که ممکن است به ابهامات اضافه کند استفاده گویشوران از چندین همنشین درباره یک لغت ویژه میباشد For example, a difficult decision and final decision are both widely used به عنوان مثال یک تصمیم دشوار و تصمیم نهائی هردو به وفور مورد استفاده قرار میگیرند If you would like to be easily and naturally understood when making sentences, opt for collocations but do not attempt to merely memorize them, rather practice them a lot in writing or when chatting with others to master them چنانچه در نوشتار و گفتار مایل به این هستید تا دیگران بطور طبیعی و آسانی متوجه منظور شما گردند, از همایندها استفاده کنید ولی روش تسلط در کاربرد آنها از طریق تکرار و تمرین در نوشتن متن و صحبت با دیگران است و نه صرفا حفظ کردن آنها.

Since it is difficult to memorize common collocations, a proven method to learn them is through reading stories and books, watching films or listening to news reports and Radio station programs از آنجائیکه حفظ کردن همایندهای معمول کاری نسبتا دشوار میباشد, روشی که ثابت شده است کاربردی میباشد فراگیری آنها از طریق خواندن داستانها و کتابها و یا تماشای فیلمها و یا گوش دادن به برنامه ها و گزارشهای خبری ایستگاههای رادیوئی میباشد This way, you will immediately be able to spot them as you see and hear them به این ترتیب, بلافاصله پس از دیدن و شنیدن آنها متوجه آنها خواهید شد For example, here is part of a short story which contains a few everyday collocations مثلا در ذیل به بخشی از یک داستان کوتاه اشاره میگردد که حاوی چندین همایند میباشد Yesterday I got up late and so I was in a rush to get to work. I took a shower and checked the weather report on my way to the office. There was a traffic jam in the street and I got to my workplace late دیروز من دیر از خواب بلند شدم و عجله داشتم که سریعتر به کارم برسم. دوش گرفتم و در مسیر اخبار هواشناسی را چک کردم. ترافیک شدیدی در خیابان وجود داشت و من دیر به سر کارم رسیدم I took the train back home in the afternoon and I spent some money to buy a bunch of flower بعد از ظهر, من با قطار / مترو به خانه برگشتم و مقداری پول پرداخت کردم تا یک دسته گل خرید کنم.

There is another way to learn and rehearse using collocations which is through buying a collocation dictionary روش دیگری هم جهت فراگیری نحوه استفاده از عبارات همنشین وجود دارد و آن از طریق خرید لغتنامه همایندها میباشد You can have access to a few online dictionaries which contain plenty of examples as well همچنین, شما میتوانید با دسترسی به لغتنامه های آنلاین که حاوی مثالهای زیادی میباشند از آنها استفاده کنید You simply need to make an effort to look up words online شما فقط نیاز دارید تا با مقداری تلاش معنا و مفهوم کلمات را در فضای آنلاین بیابید As you can see, make an effort and look up are collocations همانطور که مشاهده میکنید, عبارات تلاش کردن و پیدا کردن معنای لغات همنشین میباشند Although collocation dictionaries are helpful, there is no need to make a long list of such expressions and memorize them گرچه لغتنامه های عبارات همنشین مفید هستند, دلیلی وجود ندارد تا لیست بلندی از این عبارات تهیه و سپس آنها را حفظ کرد Instead, note only a few of them each time بجای آن, هر دفعه به چند تا از آنها دقت کنید Attempt to use them in real-life situations and conversations سعی در استفاده از آنها در موارد حقیقی در زندگی و در گفتگوها نمائید Try being a savvy observer too, looking for collocations when watching a dialog on TV سعی کنید که بیننده بادقتی باشید, هنگامیکه هنگام تماشای گفتگوهای تلویزیونی, از عبارات همایند استفاده میگردد.