شکلکها و صورتکها در ارتباطات

با نگاهی گذرا به نحوه ارتباطاتی که در بین کاربران اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرند, خواه در فضای مجازی و موتورهای جستجوگر و انجمنهای گفتگوی آنلاین و خواه هنگام استفاده نوجوانان و جوانان از نرم افزارهای رسانه های اجتماعی, درمیابیم که شکلکها و صورتکها میتوانند برخی اوقات بیانگر و انتقال دهنده مفاهیم زیادی باشند که بدون استفاده از آنها مجبور به نوشتن کلمات و جملات متعدد دیگری خواهیم بود. درواقع شکلکها و صورتکها در مقیاس وسیعی توسط کاربران اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرند و تقریبا همه گوشیهای هوشمند و برنامه های دیجیتال جدید تعدادی از آنها را در برنامه های پیامرسان خود ذخیره دارند و حتی امروزه در تعداد زیادی میتوان اقدام به دانلود و نصب آنها بر روی دستگاههای دیجیتال نمود.

When it comes to digital communication over the web, it’s like impossible to totally ignore the presence of emojis and smileys which can be found all over the net and on smart phones هنگامیکه سخن از ارتباطات دیجیتال در فضای مجازی به میان می آید, تقریبا غیر ممکن است که حضور شکلکها و صورتکها را در اینترنت و در گوشیهای هوشمند نادیده گرفت Even they have entered the realm of grammar rules حتی آنها وارد حوزه دستور قوانین گرامری شده اند A few years ago, internet users only had access to text-based messaging platforms, whereas at present, images and icons and logos are present in text messages and internet exchanges تا چند سال قبل, کاربران فضای مجازی عمدتا از برنامه های مبتنی بر کلمات و متن استفاده میبردند درحالیکه هم اکنون شکلها و تصاویر و لوگوها جهت انتقال و تبادل پیامکها مورد استفاده قرار میگیرند A friend of mine just texted me a few minutes ago and put a smiley face at the end of the line یکی از دوستانم همین چند لحظه قبل به من پیامک زد و در انتهای خط یک شکلک خنده دار قرار داد Using emojis and smileys is actually a way of encoding meanings into images and messages استفاده از شکلکها و صورتکها درواقع روشی جهت قراردادن مفاهیم و معنا در داخل شکلها و پیامکها است.

Using them can be like diverging from traditional use of texts and words to express meanings in sentences, clauses, phrases and structure of paragraphs استفاده از آنها را میتوان به عنوان کناره گیری از روش سنتی استفاده از کلمات و عبارات و جمله واره ها در ساختارهای پاراگرافها قلمداد کرد When referring to registers in standard communication and education, emojis and smileys can be considered kind of modern communicative systems being widely used by internet users worldwide هنگام ارجاع به روشهای کاربردی آموزشی و ارتباطاتی, استفاده از صورتکها و شکلکها را میتوان به عنوان روشی نسبتا مدرن و جدید در عرصه ارتباطات در نظر گرفت که توسط کاربران اینترنتی در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرند I can’t stand smileys, everybody seems like using them these days من که از صورتکها اصلا خوشم نمی آید, ولی امروزه بنظر همه از آنها استفاده میکنند In many grammar books, you can find such discussions as parts of speech and word classes and through using emojis and smileys, we will actually choose images to replace some terms and their usage seems to be on the rise در خیلی از کتابهای گرامری, شما میتوانید بخشهائی را پیدا کنید در ارتباط با اجزاء کلام و از طریق استفاده از صورتکها و شکلکها, در حقیقت ما جایگزینی برای برخی کلمات پیدا میکنیم و کاربرد آنها رو به افزون است.

If you search the net for roots of emojis and smileys, you will find traces to Japan because these words mean a combination of pictures and characters there and they have been pretty common in their web pages and electronic messages چنانچه از طریق جستجو در فضای مجازی به دنبال یافتن ریشه های این کلمات باشید, منشا را در کشور ژاپن پیدا خواهید کرد که در آنجا صورتکها در فضای اینترنت و در پیامکهای آن ناحیه بسیار مرسوم بوده اند And it’s interesting to mention that even in the Oxford Dictionary, you can spot emoji or smiley as listed terms و جالب است که بدانیم حتی در لغتنامه آکسفورد هم کلماتی از قبیل صورتک و شکلک در لیست عبارات وجود دارند But it’s important to note that using such images usually is limited to informal and casual conversations and correspondence ولی حائز اهمیت است که اشاره کنیم استفاده از چنین تصاویری عموما منحصر میشود به صحبتها و تبادلات غبر رسمی و دوستانه Another point is that emojis and smileys commonly are used to replace nouns and adjectives, rather than verbs and adverbs نکته دیگر این است که عموما صورتکها و شکلکها جایگزین اسامی و صفات میگردند و نه افعال و قیدها.

It’s also worth mentioning that emojis do not replace prepositions or determiners either شایان ذکر است که شکلکها جایگزین حروف اضافه یا وابسته های پیشرو هم نیستند You already are familiar with prepositions which show the location of nouns like in, on, or at شما قبلا با حروف اضافه آشنائی دارید که عموما جهت نشاندادن نقطه مکانی اسامی مورد استفاده قرار میگیرند از قبیل in, on, at جهت ارائه اطلاعات بیشتری درباره یک اسم هم میتوان از وابسته های پیشرو از قبیل the, these استفاده کرد Determiners such as the, or these are also used to give further information about a noun نکته جالب این است که میتوان اظهار داشت ارتباطاتی که توسط شکلکهای بدون کلام انجام میپذیرند تقریبا بین المللی بوده و قابل استفاده همگان میباشند و عمدتا کاربرد آنها آسان میباشد The study has found that emoji-only communication tends to be internationally accepted, kind of easy to comprehend and not difficult to apply هنگام استفاده از صورتکها و شکلکها میتوان حالات و احساسات کنونی را در جملات بدون استفاده از کلمات و حروف الفبا بیان نمود Using emojis and smileys, it is practical to express current feelings without opting for words and letters of alphabet گرچه طبق تحقیقات صورتکها تقریبا در همه جای جهان مورد استفاده قرار میگیرند, ولی آنها در کشور فرانسه از محبوبیت زیادتری نسبت به دیگر جاها برخوردار هستند Maybe there are some trends in the usage of emojis and smileys as well شاید هم روندهائی در زمینه کاربرد صورتکها و شکلکها وجود دارند.