بیان جملات زمان آینده به دو روش

شما هم به احتمال زیاد با دو روش مرسوم بیان زمان آینده و رویدادهائی که در زمان آینده دور و یا نزدیک رخ خواهند داد آشنا میباشید. قصد داریم تا در این بخش نگاهی اجمالی به این روشها انداخته و طرز استفاده از آنها را به روشی آسان و قابل یادگیری سهل توضیح دهیم. مانند سرفصلهای قبل با استفاده از مثالهائی به روشن کردن این مبحث خواهیم پرداخت و شما سپس قادر خواهید بود تا به آسانی در گفتگوهای روزمره خود و همچنین در هنگام نوشتار از آنها به خوبی استفاده نمائید. راستی آیا شما هم اهل مطالعه کتابها و بخشهای گرامری در روشهای آموزشی میباشید و یا خیر؟ آیا این مطلب صحیح است که در متدهای آموزشی نوین استفاده از قواعد گرامری تقریبا به حداقل رسیده اند و تکیه بر روی صحبت کردن روان است؟

Today we are going to shed light on two discussions which are very hot in grammar primers and booklets which deal with the future tense and they are “Will” and “Going To” which as you know are pretty common in both speech and writing امروز قصد داریم تا دو نکته را روشن سازیم در رابطه با دو بحث داغ در زمینه گرامر در کتابها و جزوه های آموزشی در رابطه با زمان آینده و آنها عبارتند از قصد داشتن و خواستن انجام دادن کاری در زمان آینده و همانگونه که میدانید, این دو حالت هم در گفتار و هم در نوشتار بسیار پرکاربرد میباشند The fact is that you can use either of will or going to when it comes to talking about something which has already and previously been planned or something that you believe is going to happen in the future حقیقت این است که شما میتوانید از هر یک از الگوهای Will یا Going To جهت بیان کاری یا چیزی که از قبل برنامه ریزی شده است و یا شما این اطمینان را دارید که در آینده روی میدهد استفاده نمائید.

In mid-term exams, we will take some tests about the climate changes and global warming ما در امتحانات میان ترم امتحاناتی را برگزار خواهیم کرد درباره تغییرات اقلیمی و همچنین گرمایش جهانی In this sentence, you can easily replace Will with Going To without any changes in overall meaning of the sentence در این جمله, شما میتوانید بدون هیچ گونه تغییری در معنا و مفهوم, بجای Will از Going To استفاده کنید Where will you stay in Tehran – Where are you going to stay in Tehran شما در تهران در کجا اقامت خواهید داشت After the recent hailstorm, there will be power cuts in some cities – there are going to be power cuts in some cities پس از بارش تگرگ شدید اخیر, در برخی از شهرها قطعی برق انتظار میرود As you can see, in these sentences, Will and Going To are both equally logical to use and in fact they are interchangeable  همانگونه که ملاحظه میکنید, در این نمونه ها Will و Going To هر دو به یک اندازه صحیح بوده و به اصطلاح میتوان از هر دوی آنها استفاده کرد و جایگزین یکدیگر میباشند.

One minute difference, however can be stated in this respect which refers to the formality of the cases and statements in speech and writing since as you can guess, Going To seems to be kind of less formal compared with Will یک نکته ظریف در اینجا میتوان به آن اشاره کرد در زمینه میزان رسمی بودن جملات چون در عبارات نوشتاری و گفتاری, Going To قدری از Will غیر رسمی تر میباشد Even in casual, informal speech it can change into Gonna حتی Going To در حالت دوستانه و غیر رسمی میتواند به Gonna تبدیل گردد When it comes to making a prediction based on your opinion, experience or the circumstances, opting for Will seems to be more meaningful and common هنگامیکه صحبت از پیش بینی کردن بر اساس نظر و یا تجربه و یا ارزیابی شرایط به میان می آید, استفاده از Will قدری صحیح تر بنظر میرسد Do you think John will accept the invitation to the dinner – No, he won’t like to be invited to large ceremonies بنظر شما جان دعوت برای ضیافت شام را قبول خواهد کرد؟ فکر نمیکنم. او معمولا از میهمانیهای شلوغ خوشش نمی آید.

On the other hand, using Be Going To rather than Will when making a prediction based on some present evidence is also quite common از طرف دیگر, استفاده از زمان Be Going To بجای Will در هنگام پیش بینی دلایل زمان حال میتواند بسیار پرکاربرد باشد Look at the horizon. The sky has turned black. I think it’s going to rain this evening به افق نگاه کنید. آسمان چقدر تاریک شده است. من فکر میکنم امشب باران خواهد بارید What is the matter with the chef? I guess he is going to faint and needs help آیا حال سرآشپز خوب است؟ گمان میکنم امکان دارد تا از حال برود و به کمک نیاز دارد We can use Will to speak about predictions of future tense along with other phrases like I reckon, I think, I wonder, I’m sure, I expect, I hope, I imagine that can also appear in the sentence در هنگام پیش بینی زمان آینده بهتر است تا از زمان Will استفاده کنیم در کنار عباراتی که ذکر شد و تقریبا همه آنها به معنی من گمان میکنم میباشند I imagine the match between the two teams is going to be very exciting من تصور میکنم که مسابقه بین دو تیم بسیار هیجان انگیز خواهد بود Look at the loaves of bread, all of them are stale. I reckon no one in the hotel will eat them به نانها نگاه کن که چقدر بیات شده اند. من گمان نمیکنم کسی در هتل از آنها بخورد.