آینده و زمان حال ساده یا استمراری

هنوز هم این مطلب در بسیاری از کتابهای گرامری و دستور قواعد نگارش وجود دارد که بهتر است تا از چه الگوئی جهت بیان زمان آینده در جملات و عبارات استفاده کرد, زمان حال ساده و یا استمراری و یا آینده ساده. در این بخش با بیان مثالهائی که برگرفته از جملات محاوره ای سودمند برای شما میباشند قصد داریم تا نگاهی اجمالی به این مبحث بیندازیم و به سوالاتی که ممکن است در ذهن شما حک شده باشند پاسخ دهیم. لطفا همراه ما باشید تا انتهای بحث امروز در زمینه بیان زمان آینده و الگوهائی که گویشوران بومی از آنها بسیار استفاده میکنند. شاید در صحبتهای غیر رسمی چندین حالت برای بیان این نکته وجود داشته باشد ولی در نگارش رسمی بهتر است تا با استفاده از قوانین به انشاء صحیح اقدام نمود.

Maybe it seems rather strange but in many sentences, you can find simple present tense being used to express events about the future, especially when referring to the timetabled events, programmed or arranged things and matters or those that are considered routine شاید قدری عجیب بنظر برسد ولی در خیلی از عبارات میتوان جملات ساخته شده با استفاده از زمان حال ساده را یافت که معرفی کننده زمان آینده میباشند وقتی که رویدادهای زمان آتی ترتیب داده شده و تنظیم شده اند و یا آنهائیکه مربوط به جدولهای زمانی و یا عادات و روزمره میباشند Some of the calendar-based events for example are dates which are unchangeable به عنوان مثال برخی از وقایعی که در تقویم به آنها اشاره شده اند تاریخهای غیر قابل تغییرند Does the shopping mall sale finish / end on Sunday آیا حراجی در فروشگاه و پاساژ بزرگ در روز یکشنبه تمام میشود؟ We can use Will in this sentence as well میتوانیم از Will هم در اینجا استفاده کنیم.

If you check the calendar, you will notice that tomorrow morning, the sun rises at 6:00 A.M چنانچه به تقویم نگاهی بیندازید, متوجه میشوید که فردا خورشید در ساعت 6 صبح طلوع میکند This sentence pattern is more likely to be used rather than with the future tense Will احتمال زیادتری وجود دارد که از این نوع الگوی جمله بجای استفاده از زمان آینده همراه با Will استفاده گردد When it comes to using less formality in sentences, we can move away from simple present to will, be going to, and present continuous هنگامیکه به سمت غیر رسمی بودن در جملات حرکت میکنیم, میتوانیم بجای حال ساده از will, be going to, و یا حال استمراری استفاده کنیم Are you just buying the ticket to watch the game tonight آیا شما قصد دارید تا بلیط خریده و بازی امشب را تماشا کنید؟ The problem of air pollution will be discussed at the meeting tomorrow مساله آلودگی هوا در جلسه فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

In some cases where time clauses with conjunctions such as after, as soon as, before, by the time, when, while, and until are used, using simple present instead of will is advised and very common در برخی موارد که از نیم جمله ها یا جمله واره ها همراه با حروف ربطی همچون کلمات مورد اشاره استفاده میگردد, استفاده از زمان حال ساده بجای will توصیه میگردد و خیلی هم مرسوم میباشد When the company calls you, please tell them that you are still waiting for the package to arrive هنگامیکه از شرکت با شما تماس گرفتند, به آنها بگوئید که هنوز منتظر دریافت بسته هستید I think homework should be finished by the time the break bell rings من فکر میکنم تا وقتی که زنگ تفریح را بزنند, تکالیفم تمام شده اند In conditional clauses with if, simple present is used to express meaning and conditions about the future در جملات شرطی همراه با اگر هم میتوان از زمان حال ساده جهت بیان شرایط و مفاهیم مربوط به زمان آینده استفاده کرد If the weather is good, I should be able to go swimming چنانچه هوا خوب باشد من میتوانم به شنا بروم.

When talking about possible future events, where a will appears in the second part of the sentences, in the initial one we can place such phrases as suppose or what if هنگامیکه درباره زمان آینده سخن میگوئیم و در جملات دو بخش وجود دارند, که در قسمت دوم از will استفاده شده است و در بخش اول از عباراتی همچون تصور کردن و چنانچه اگر استفاده شده باشد میتوانیم از حال ساده استفاده کنیم Suppose we miss the train – how will we get to the bus terminal فقط فکرش را بکن که ما از قطار جا بمانیم – در آنصورت چگونه میتوانیم تا خود را به پایانه اتوبوسرانی برسانیم؟ But what if the train is late? Where should we meet to eat and spend a few hours اما اگر قطار دیر کند چکار کنیم؟ کجا همدیگر را ببینیم و چند ساعت را بگذرانیم؟ But many times, when we have a fixed appointment or have made up our mind or made decision about a subject or we want to indicate a firm intention in the sentences, we can pick present continuous instead اما در مواقعی که ما قصد داریم تا درباره قطعیت در جملات صحبت کنیم که مثلا تصمیم خود را در موردی گرفته ایم و یا اینکه یک برنامه قرار قطعی شده است میتوانیم از زمان حال ساده استمراری استفاده نمائیم Are you seeing the internist at the clinic this afternoon آیا شما امروز بعد از ظهر از پزشک داخلی وقت دارید Here, you can also use the model with : Are you going to see … در این الگو همچنین میتوانید از الگوی قصد داشتن با be going to استفاده کنید But please note that in sentences where we make predictions about the future events or activities that are out of our controls, be going to is preferred over present continuous اما لطفا توجه کنید که در جملاتی که مربوط به پیشبینی رویدادهای آینده هستند که ما در آنها نقش و دخالت و کنترلی نداریم, بجای زمان حال استمراری از be going to استفاده میشود I think it’s going to rain this evening من فکر میکنم امشب باران خواهد بارید.