زمان آینده کامل و استمراری

زمان استمراری را هم میتوان در ارتباط با زمان حال و یا گذشته و همچنین آینده بیان کرد و در بحث امروز قصد داریم تا نگاهی به این مقوله گرامری بیندازیم که در صحبتها و همچنین متونی که به نوعی به انجام کارهای به انجام رسیده  تکمیل شده و یا همچنین در حال استمرار در آینده مربوط میشوند از آنها بسیار استفاده میگردد. همچنین نکاتی دیگر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت از جمله اموری که در زمانی در آینده شروع و یا استمرار و یا خاتمه خواهند یافت که از قبل برنامه ریزی و تنظیم شده اند و اینکه برخی اوقات مانند دیگر زمانها در گرامر میتوان جایگزینها را به جای یکدیگر استفاده کرد. آیا تاکنون در هنگام نوشتن مقاله های رسمی و آکادمیک به مقوله آینده و زمانی که میتوان به عنوان استمراری و یا کامل استفاده کرد اندیشیده اید؟

The two tenses we are going to discuss today are future continuous and future perfect continuous and as we will explain, there is a minute difference between them in practice دو زمانی که قصد داریم تا امروز درباره آنها صحبت کنیم عبارتند از آینده استمراری و آینده کامل و همانگونه که توضیح خواهیم داد, تفاوت کوچکی بین آنها وجود دارد I will be going to the park is a basic example of the future continuous tense من در حال رفتن به پارک خواهم بود یک نمونه مقدماتی از آینده استمراری خواهد بود When choosing the future continuous, we are actually talking about something that is predicted to start before a particular point of future time and that may continue after this point هنگام انتخاب آینده استمراری, درواقع ما درباره این مطلب صحبت میکنیم که چیزی مورد انتظار است تا قبل از نقطه و زمانی در آینده شروع گردد و اینکه ممکن است پس از آن لحظه هم استمرار و تداوم داشته باشد It can be the outcome of a prior decision or arrangement or planning این امر میتواند نتیجه بررسی, ارزیابی و برنامه ریزی از قبل بوده باشد.

Next year this time, the trees in the garden will be blossoming سال آینده در چنین زمانی, درختان باغ مشغول شکوفه زدن خواهند بود She will be enrolling at the college in January او در ماه ژانویه مشغول ثبت نام در دانشکده خواهد بود Once the factory is built and running, there will be working dozens of staff there هنگامیکه کارخانه تکمیل و راه اندازی شود, دهها نفر پرسنل در آنجا مشغول به کار خواهند شد Additionally, the future continuous can be used when something is part of the normal course of events which is done or repeated at regular intervals and constantly به علاوه, مورد دیگری که در آن زمان آینده استمراری مورد استفاده قرار میگیرد مربوط به اموری است که بطور مستمر و مرتب و براساس جداول زمانی روی میدهند As usual, he will be driving to his hometown in another province on Friday او در روز جمعه بطور معمول به شهر زادگاه خود که در استان دیگری قرار دارد با خودرو خواهد رفت.

Future continuous tense is also applied in sentences where we are implying a future activity is prearranged از زمان آینده استمراری همچنین میتوان در مواردی که در آنها سخن از برنامه ریزی قبلی به میان آمده و یا اینطور برداشت میشود استفاده کرد The catering company will be organizing the reception شرکت کترینگ و خدمات مجالس کارهای برگزاری مراسم را انجام خواهد داد Naturally, in these cases some arrangements have already been taken care of طبیعتا در چنین مواردی, برنامه ریزیهای قبلی انجام شده اند They will help us organize the event آنها به ما در برگزاری مراسم کمک خواهند کرد Here, Will has been used which refers to the simple future tense applied when an intention or willingness or invitation is meant in the statements در اینجا و نمونه دوم از Will و زمان آینده ساده استفاده شده است تا رضایت, دعوت و یا قصد انجام یک کار را در عبارات بیان کند So an impression is gained after reading the second sentence and that is, the catering company is willing to assist us with the event بنابراین نوعی برداشت پس از خواندن جمله دوم حاصل میشود و آن این است که شرکت تدارکاتی مایل و مشتاق به کمک با ما در مورد مراسم است.

In regular cases, choosing the future continuous is pretty fine and acceptable در موارد معمول استفاده از زمان آینده استمراری کاملا قابل قبول میباشد Will you be staying with us tonight for dinner آیا امشب برای شام نزد ما خواهید ماند؟ Let’s shift our attention now to another tense which is the future perfect بیائید توجه خود را معطوف به زمان دیگری نمائیم که عبارتست از آینده کامل When discussing something which is expected to be ended and completed or achieved by a particular time in the future, we can insert the future perfect in our sentences هنگامیکه مراد کاری است که انتظار میرود تا در زمان آینده و تا هنگامی مشخص به انجام و اتمام و نتیجه رسیده باشد, از آینده کامل استفاده میکنیم By the time you get to the office, I will have sent you the office documents via email تا وقتی که به اداره برسی, من فایلها و مدارک اداری را برای شما از طرق رایانامه ارسال خواهم کرد Using the future perfect continuous makes sense whenever we would like to emphasize the duration of an activity underway or at a particular point in the future استفاده از آینده کامل استمراری هم توجیه پذیر است هنگامیکه سخن از فعالیتهائی است که در زمانی ویژه در آینده هنوز در حال انجام و پیشرفت و مستمر میباشند On upcoming Friday, I will have been working in this department store for three years در روز جمعه آتی من سه سال است که در این فروشگاه زنجیره ای شاغل میباشم.