فعل بودن به علاوه مصدر

در هنگام مطالعه خبرهای روزنامه و یا گوش دادن به اخبار در رادیو و تماشای آن در تلویزیون به انواعی از الگوهای گرامری برخورد میکنیم که ممکن است در وهله اول کمی نا آشنا بنظر برسند چون صحبت از کارها و رویدادهائی است که قرار است در آینده و در زمانی پس از اکنون روی دهد. در چنین مواردی همانگونه که در درس امروز به آن خواهیم پرداخت میتوان از فعل بودن در کنار ضمائر مرتبط و صحیح با آن به علاوه مصدر استفاده کرد و پس از مطالعه درس امروز درخواهید یافت که این الگو بسیار پرکاربرد میباشد و شما نیز پس از این میتوانید از آن بسیار در گفتار و نوشتار خود استفاده کنید. جالب این است که میتوان از این روش هم در مکالمات و مقالات رسمی و همچنین گفتگوهای غیر رسمی و دوستانه استفاده کرد.

Some complex grammatical points can be stated when it comes to mastering English as a second language or taking the IELTS and TOEFL exams since being knowledgeable about grammar can help you breeze through the tests like a professional میتوان به برخی قواعد پیشرفته گرامری اشاره کرد در ارتباط با یادگیری حرفه ای انگلیسی به عنوان زبان دوم و همچنین شرکت در آزمونهای تافل و آیلتس چون آگاه بودن به نکات گرامری در این دو امتحان میتواند به شما در سهولت برگزاری امتحانات بسیار کمک کند Today we are going to take a glance at the pattern Be to + infinitive which is very common among English speakers worldwide when they would like to talk about events which are likely to happen in the near future امروز قصد داریم تا به الگوی فعل بودن به همراه to و مصدر اشاره کنیم که توسط گویشوران انگلیسی در سطح جهان از آن بسیار استفاده میشود و معنای آن دلالت بر رویدادی است که در آینده نزدیک احتمال رخ دادن آن میرود.

Safety inspectors are to visit the company’s warehouse after the recent fire بازرسان ایمنی قرار است تا از انبار شرکت پس از حریق اخیر بازدیدی داشته باشند The urban bullet train is to launch within a few years قطار سریع السیر شهری قرار است تا چند سال آینده به بهره برداری برسد So as you can see in the examples, something is expected to happen or go into effect in the near future پس همانگونه که در مثالها مشاهده میکنید, چیزی قرار است روی دهد و یا به جریان بیفتد در آینده نزدیک When practicing with professional tutors or studying at qualified institutes, usually these advanced lessons and chapters are also taught هنگامیکه مشغول تمرین با مدرسین خصوصی با تجربه هستید و یا در آموزشگاههای با صلاحیت سرگرم تحصیل و فراگیری میباشید, عموما این نکات و دروس و سرفصلها آموزش داده میشوند You can even use this grammar tip when translating texts شما همچنین میتوانید از این قانون گرامر در هنگام ترجمه متون استفاده نمائید If you add the word about to the sentences, you can make them correct for informal speech میتوان با افزودن کلمه about به جملات, آنها را برای گفتار غیر رسمی آماده کرد We are just about to order. Would you like to join us for lunch today ما الان قصد داریم تا سفارش غذا دهیم. مایل هستی تا همراه ما ناهار بخوری؟

On the other hand, when checking out various formal texts and official letters which contain arrangements or instructions or orders, you can spot this pattern از آنطرف, هنگام بررسی متون رسمی که حاوی بخشنامه ها و دستورالعملها و قرارهای رسمی میباشند میتوانید از این الگوها بیابید The students are not to leave their classes or the school without permission دانش آموزان نمیتوانند بدون اجازه کلاس و یا مدرسه را ترک کنند The parliament is to sign a new bill into law on banning smoking in small restaurants مجلس قرار است تا قانونی را وضع کند که در آن ذکر شده استعمال دخانیات در رستورانهای کوچک ممنوع میباشد Children are not to be left unsupervised in the playground or at the gym کودکان بایستی حتما به همراه بزرگترهای خود در باشگاه و زمین بازی حاضر شوند Just a minute point should be mentioned here and that is the pattern Be to + infinitive should not be mistaken with the simple Will to refer to future event since in the former, the event can be controlled نکته ای در اینجا بایستی ذکر شود تا از بروز اشتباه بین دو زمان Be to به علاوه مصدر و آینده ساده با Will جلوگیری شود و آن این است که در حالت نخستین میتوان یک رویداد را کنترل کرد In the next few years, the highways are to be equipped with new speed cameras در چند سال آتی, بزرگراهها به دوربینهای جدید سرعت سنج مجهز خواهند شد But maybe they won’t اما شاید هم این مطلب روی ندهد.

In other cases, we can also use be to + infinitive to raise certainty with the If clauses to indicate that something must happen first before a consequence will follow در موارد دیگر میتوان از الگوی be to + infinitive در عبارات همراه با اگر If استفاده کرد تا نشاندهنده این مطلب باشد که چیزی بایستی روی دهد تا نتیجه دیگری حاصل شود If the clean weather is to maintain, we have to take care of the nature and plant more tress to tackle air pollution and carbon dioxide چنانچه قرار است تا هوای تمیز داشته باشیم, بایستی تا به منظور مبارزه با آلودگی هوا و کاستن از دی اکسید کربن و حفاظت از طبیعت به کاشتن درختان بیشتری روی بیاوریم If justice is to be done, the rules and laws and regulations should be observed by all citizens چنانچه قرار است که عدالت رعایت شود, بایستی که همه هموطنان قوانین و مقررات را رعایت کنند So we can combine this grammar rule with passive voice as well پس همانگونه که مشاهده میکنید میتوانیم این الگوی گرامری را با زمان مجهول نیز ادغام کنیم In the above-mentioned example, a cause and effect has been indicated در مثالی که در بالا به آن اشاره شد, نوعی حالت علت و معلول ذکر شده است If the football team are to win gold at the Olympics, the players should rev up their practices and play well چنانچه تیم فوتبال قرار است که در رقابتهای المپیک مدال طلا بگیرد, بازیکنان بایستی تا تمرینات خود را مضاعف کرده و خوب بازی کنند.