مقایسه زمان گذشته ساده و حال کامل

در گفتگوهای روزمره هنگامیکه نوبت به انجام امور به میان می آید میتوانیم از زمانهای گذشته ساده و همچنین حال کامل استفاده کنیم. چنانچه به ذهنیات خود در دبیرستان در مباحث ماضی نقلی رجوع کنید درخواهید یافت که همچنان نکاتی را میتوان در این باره ذکر کرد. در واقع برای دریافت نمرات خوب در آزمونهای تعیین سطح بایستی تا با تفاوتهای بین این دو زمان کاملا آشنا بود. مثلا خوب است تا بدانیم که چرا در متون خبری در روزنامه ها و سایتها از زمان حال کامل جهت گزارش افعال و رویدادهائی که به تازگی رخ داده اند زیاد استفاده میگردد و چگونه میتوان در صحبتهای رسمی و دوستانه به سرعت بین این دو زمان تغییر و جابجائی داشت تا مضامین گفتاری و نوشتاری را به شنونده و خواننده متون به نحو صحیح رساند.

As far as time expressions are concerned, both simple present and present perfect tenses can be used in the sentences and in fact, in some cases they can be considered interchangeable تا آنجائیکه به بیان عبارات مربوط به زمان مربوط میشود, هر دوی زمانهای حال ساده و حال کامل را میتوان در جملات بکار برد و در واقع در بسیاری از موارد این دو جایگزین یکدیگر میباشند For instance, when dealing with present time, when picking statements such as this morning, today, this afternoon, this week and month they both seem like applicable به عنوان نمونه هنگامیکه در جملات از عباراتی همچون امروز, صبح / بعد از ظهر امروز و این هفته و ماه استفاده میگردد, هر دوی آنها کاربرد دارند.

Of course our interpretation of the time expressions also matters البته معنا و تفسیر ما از بیان زمانها هم حائز اهمیت میباشد Everyday expressions in informal speech can be initiated using simple present and present perfect and in many educational texts we find them present در بسیاری از متون آموزشی, جهت آغاز اصطلاحات عامیانه در مکالمات روزمره ما شاهد استفاده از زمان حال کامل و ساده میباشیم Back to our example, when “this morning” in our sentence refers to a period of time which is completed, opting for simple past is suitable whereas when encompassing events in present time which are not yet finished, as you can guess, choosing simple present is a better option

به مثال بالا بازمیگردیم, هنگامیکه عبارت “امروز صبح” در جمله ما به مدت زمانی که تکمیل شده است بازمیگردد, استفاده از زمان گذشته ساده توصیه میگردد درحالیکه چنانچه این زمان شامل بیان رویدادهای ناتمام و درحال جریان در زمان کنونی بازمیگردد, همانگونه که حدس میزنید, حال ساده راه حل بهتری است This morning I did not take a shower امروز صبح من دوش نگرفتم Here, the morning is passed and over در اینجا صبح گذشته و به اتمام رسیده است But here is another example, I have not taken a shower this morning اما به نمونه دیگری دقت کنید. من هنوز امروز صبح دوش نگرفته ام It means it is still morning and I might take a shower later این به این معنا است که هنوز صبح است و ممکن است بعدا دوش بگیرم.

When checking out news portals online as well as daily newspapers, you will find plenty of news reports being done using present perfect, to introduce recent events and then past tenses are used to provide further details چنانچه به روزنامه ها و همچنین وبسایتهای خبری سری بزنید درمیابید که عموما جهت بیان بسیاری از خبرها و گزارشات از زمان حال کامل و در ادامه برای ارائه جزئیات بیشتر از زمانهای گذشته استفاده میشود The bridge in downtown has been built. It was planned and designed by the municipality and city council two years ago پل در منطقه پائین شهر ساخته شده است. برنامه ریزی و طراحی آن دوسال پیش توسط شهرداری و شورای شهر تهیه شد Being careful of these minute points can be even recommended when discussing techniques and methods of translation since a good editor makes professional use of tenses دقت کردن به این نکات ظریف همچنین در هنگام بحث درباره تکنیکها و روشهای ترجمه کاربرد دارد زیرا یک ویراستار خوب به نحوی حرفه ای از زمانها استفاده میکند.

In some cases when a time clause is added to the sentences along with “since”, usually in the time clause we put a simple past verb and for the main clause, choosing present perfect is recommended and usually the interpretation is that the time clause refers to a particular point or an event in the past در جملاتی که در آنها دو جمله واره مورد استفاده قرار میگیرند, اولی مربوط به زمان و دومی اصلی, جهت اشاره به جمله واره زمانی از Since به همراه فعل زمان گذشته ساده و برای قسمت اصلی از زمان حال کامل استفاده میشود. تفسیر چنین جمله واره هائی این است که در قسمت زمانی به رویداد و نکته ای مشخص در گذشته اشاره میشود Since I moved to the city center, I have witnessed an increase in my daily household spending از زمانیکه به مرکز شهر نقل مکان کردم, شاهد افزایش پرداختهای منزل و هزینه ها بوده ام He has not been able to call me since he lost his cell phone از زمانیکه او گوشی همراه خود را گم کرد, هنوز نتوانسته است تا به من تلفن بزند.

In some sentences there is a pattern in which a combination of “This is the first time” is used along with simple present in the following clause در برخی جملات که با “اولین بار است که” آغاز میشوند میتوان از حال ساده در قسمت جمله واره بعدی استفاده کرد This is the first time I have ordered a pizza at a rooftop restaurant این اولین بار است که من در یک رستوران بر روی پشت بام پیتزا سفارش داده ام Believe it or not, if you are looking for a few guidelines on improving your grammar in speech and writing, keeping these points in mind can help you a lot شاید باورتان نشود ولی چنانچه در جستجوی یافتن چند راهکار برای تقویت گرامر در گفتار و نوشتار هستید, بخاطر سپردن چنین نکاتی میتواند موثر باشد.

When merging time clauses with time expressions, we should pay attention to the structure of the sentences to choose the accurate tenses هنگام ادغام کردن جمله واره های زمانی و عبارات مربوط به زمان, بایستی دقت کنیم تا از زمانهای صحیح استفاده کنیم After she left her job, she applied to a university او پس از اینکه کار خود را ترک کرد, به یک دانشگاه درخواست نامه ارسال کرد Here we are talking about a completed event in the past در اینجا ما درباره یک رویداد کامل شده در زمان گذشته صحبت میکنیم After you have got the tent, we will be able to go camping پس از اینکه شما چادر مسافرتی را خریداری کنید, ما میتوانیم به پیک نیک برویم As you can see, here we are referring to an action which is going to take place in the future همانگونه که دقت میکنید, در اینجا تمرکز بر روی عملی است که قرار است در آینده به انجام برسد The minute I got the news, I called my colleague به محض اینکه خبر را دریافت کردم, به همکارم تلفن زدم.