بررسی زمان حال استمراری و ساده

شاید اگر با هر دانش آموز و دانشجوئی درباره قواعد و نکات جمله سازی و کنار هم قراردادن عبارات که به نوعی به صحبتهای روزمره مربوط میشوند صحبتی داشته باشیم, بلافاصله با این پاسخ مواجه شویم که زمان حال ساده و استمراری را میتوان به عنوان نخستین جواب درنظر گرفت. ولی همین دو مورد ظاهرا آسان را میتوان به مطالب دیگری در ارتباط با جمله سازی ساده و متوسط و پیشرفته اشاره داشت و در ضمن در مواقع نگارش مقالات هم این دو نکته از اهمیت بالائی برخوردار میباشند. لطفا در این بخش با ما همراه باشید که تا به ابعادی از این دو زمان بپردازیم و با ذکر مثالهائی قضیه را روشن کنیم.

When it comes to generating the impression that the points we make in informal speech and even in jokes when engaging in conversation, we usually use simple present and present continuous tenses to do so در هنگام محاوره و گفتن لطیفه و همچنین صحبتهای غیر رسمی, عموما ما از زمانهای حال ساده و استمراری جهت بیان نکات در حال انجام استفاده میکنیم But there is a point in mastering how to speak and write which is related to changing some traditional aspects of grammar in order to avoid even some minute mistakes ولی جهت تسلط در صحبت و نگارش نیاز به تغییر برخی باورهای قدیمی گرامر وجود دارد تا از اشتباهات جزئی پرهیز نمود.

When opting for the simple present and present continuous tenses, we attempt to hold the listeners attention and make our ongoing sentences more attractive and exciting ما در هنگام انتخاب زمانهای حال ساده و استمراری, سعی در جذاب تر نمودن عبارات و جملات خود و همچنین جذب توجه شنوندگان مینمائیم If you contemplate continuing your education, you are advised to check out the listening and speaking parts of the TOEFL and IELTS tests to figure out how these tenses are being widely used in the exams چنانچه شما در اندیشه ادامه تحصیل خود میباشید, به شما توصیه میشود تا به بخشهای شنیداری و گفتاری تافل و آیلتس دقت کنید تا دریابید چگونه این دو زمان در آزمونها بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند.

He is having an interview today but he is not wearing his glasses او امروز جلسه مصاحبه دارد ولی عینک نزده است I do not recognize you من شما را بخاطر نمی آورم The team are playing football today تیم امروز مشغول بازی فوتبال هستند Usually we can observe a sort of sequence in sentences and usually we choose simple present for main events and for the ongoing activities in the background, selecting present continuous seems like a good idea عموما هنگامیکه مشغول جمله سازی هستیم, از نوعی ترتیب و توالی استفاده میکنیم و برای رویدادهای مهم از زمان حال ساده و جهت بیان فعالیتهای در جریان که در پس عبارات قرار دارند, استفاده از زمان حال استمراری توصیه میگردد.

He goes straight up to the police officer who is wearing a uniform او مستقیم به نزد افسر پلیس میرود که روپوش به تن دارد There are several methods to write articles in an appropriate way and knowing how to choose correct grammatical units seems like necessary to achieve this goal روشهای متعددی جهت نگارش مقاله به سبک مناسب وجود دارند و آگاه بودن از اینکه چگونه قطعات گرامری را کنار هم قرار دهیم جهت نیل به این هدف ضروری بنظر میرسد Have you ever wondered how to highlight main events and points in narratives and anecdotes آیا تاکنون به این مطلب اندیشیده اید که در نقل قولها و روایات و حکایتها چگونه اهمیت رئوس مطالب رانشان دهید؟

Normally, in these cases while speaking about a past event, expressions such as suddenly and all of a sudden are added to the sentences, in combination with the simple present tense to add significance to the topic عموما در چنین مواقعی هنگامیکه درباره رویدادهای گذشته صحبت میکنیم, عباراتی همچون ناگهان را در ترکیب با زمان حال ساده در جمله قرار میدهیم تا اهمیت موضوع را بیشتر نشان دهیم Yesterday evening, I was sitting in the park, reading a newspaper and munching on an apple, and all of a sudden it begins raining دیشب من در پارک نشسته بودم و مشغول مطالعه روزنامه و خوردن سیب بودم که ناگهان باران شروع به باریدن کرد As you see, simple present shows that I was surprised as the rain began همانگونه که ملاحظه میکنید, در اینجا استفاده از حال ساده نشاندهنده غافلگیری در زمان بارش بوده است.

These two tenses are also being widely used in live TV and radio commentaries and news coverage از این دو زمان همچنین بسیار در پوششهای خبری برنامه های زنده رادیو تلویزیونی استفاده میگردد For instance in live sporting events the reports too are being broadcast at the same time به عنوان مثال در پخش برنامه های ورزشی که فعالیتها و گزارشها همزمان انجام میشوند They are playing a magnificent game and the striker tackles the defense and scores a wonderful goal آنها مشغول یک بازی تماشائی هستند که در آن مهاجم تیم با یک تکل از دفاع یک گل عالی به ثمر میرساند If you have heard an interesting piece of news, you can easily make use of the simple present tense in your speech

چنانچه شما خبری جذاب را دریافت نموده اید, میتوانید در گفتار خود به راحتی از زمان حال ساده استفاده کنید I hear he is a good doctor شنیده ام که وی دکتر خوبی است They say the movie is worth watching به عقیده بسیاری آن فیلم ارزش تماشا را دارد When checking out newspapers bulletins, you can find simple present being used a lot to cover events which have recently unfolded چنانچه به اهم تیترهای خبری روزنامه ها توجه کنید متوجه میشوید که از زمان حال ساده جهت پوشش اخبار رویدادهای تازه استفاده زیادی میشود Earthquake hits the suburbs زمین لرزه در حومه شهرها رخ داده است Fire breaks out in a hotel room در اتاقی در هتل یک آتش سوزی روی داده است.

Some adverbs such as constantly or always can be used along with present continuous to emphasize the characteristic or mood of people برخی از قیدها مانند همیشه و همواره را میتوان با زمان حال استمراری جهت بیان مشخصات افراد و خلق و خوی آنان استفاده کرد You are constantly changing your position when it comes to making a decision in the company هنگامیکه صحبت از تصمیم گیری در شرکت به میان می آید, شما همیشه نظر خود را تغییر میدهید He is always helping the poor people او همواره به افراد فقیر کمک میکند But many times, simple present is a better choice to specify a kind of habit. I always go to the library on Sundays to read magazines ولی هنگام توصیف عادتها, زمان حال ساده گزینه مناسبتری میباشد. من همیشه یکشنبه ها به کتابخانه میروم تا مجله ها را مطالعه کنم.