کلمه همچنین در پاسخهای کوتاه

پاسخهای کوتاه و بلند را میتوان به عنوان بخشی جدائی ناپذیر در بسیاری از صحبتها و سخنان روزمره در همه فرهنگها در نظر گرفت چون اصولا مطرح ساختن پرسشها در عبارات روزمره بخشی از صحبتها را تشکیل میدهند. در همین رابطه بایستی تا از میزان استفاده از آنها و همچنان نحوه ساختن کلمات و ادغام آنها به موازات جملات و عبارات منفی و مثبت آگاه بود. به عنوان مثال چنانچه از شما پرسشی مطرح شود و پاسخ شما منفی باشد بهتر است تا از یک الگو و در جواب سوالات مثبت از نحوه دیگری برای دادن پاسخ کوتاه استفاده کنید. به عنوان همدردی با طرف مقابل و یا هماهنگی با وی و بیان موافقت میتوان از کلمه همچنان استفاده کرد ولی نحوه استفاده و جایگاه این کلمه در ابتدا و انتهای عبارات هم مهم میباشد.

There are two words which are being widely used in speech when in comes to short responses of agreement in positive and negative statements and they are Too and Either دو کلمه Too و Either به معنای همچنین در بسیاری از عبارات پاسخ کوتاه در جملات مثبت و منفی مورد استفاده قرار میگیرند One way to master techniques of fluent speaking and accurate writing in educational classes is through spotting common mistakes in conversation and trying to avoid them یکی از روشهای فراگیری کامل تکنیکهای مورد استفاده در کلاسهای روان کردن صحبت کردن پیدا کردن اشتباهات رایج در مکالمه و اجتناب از تکرار آنها میباشد It goes without saying that short responses are dealt with a lot in such classes شایان ذکر است که در چنین کلاسهائی, پاسخهای کوتاه به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند.

But in case you may wonder why using “Too” and “Either” is important, please note that in conversation, when responding to the speaker, there is no need to repeat their entire words and phrases, instead we pick a few terms and thus, the speaker completely figures out our meaning based on what is said in the conversation and they are very common in everyday speech اما درصورتیکه شما این سوال را بپرسید که اصولا چرا کلماتی مانند “Too” و “Either” مهم هستند, دقت کنید که در گفتار, هنگامیکه به گوینده پاسخ میدهیم, نیازی به تکرار همه لغات وی نمیباشد و تنها با استفاده از چندین کلمه معنا را به وی منتقل میکنیم و این روش در گفتگوهای روزمره بسیار مصطلح بوده و به همین دلیل کلماتی از قبیل همچنین یا “Too” و “Either” کاربردی و قابل استفاده هستند.

When checking out daily conversations in movies and books, you can find plenty of examples. Here are a few: I have got a new sport car. Well, I do too چنانچه به گفتارهای روزمره در فیلمها و کتابها دقت کنید, بسیاری از چنین مواردی را خواهید یافت. در ذیل به چند مثال میپردازیم: من یک ماشین اسپورت جدید خریده ام. خوب, من هم After this delicious meal, I still feel hungry. That’s interesting. Me too بعد از این غذای خوشمزه من هنوز احساس گرسنگی دارم. جالب است. من هم همینطور Short responses can play crucial roles when discussing traditional education and translation with grammar tips because in both daily conversations as well as writings they can appear پاسخهای کوتاه میتوانند نقشی تعیین کننده ایفا کنند در زمینه بحث روش آموزش سنتی ترجمه گرامر چون هم در گفتارهای روزمره و هم در نوشتار میتوانند ظاهر شوند.

Expression of agreement in positive sentences can be done using “Too” and “Either” is used to carry out this job in negative ones بیان توافق در عبارات مثبت با استفاداز کلمه “Too” و در جلات منفی با “Either” انجام میشود But how are they formed اما شکل گیری آنها چگونه است They both appear at the end of the sentences آنها هر دو در انتهای جملات قرار میگیرند They actually appear after such auxiliary verbs as “Be” and “Do” to convey meaning درواقع پس از افعال کمکی “Be” بودن و “Do” انجام دادن قرار میگیند تا معنا را برسانند I don’t have a car من ماشین ندارم I don’t either من هم ندارم  It is suggested to put a comma after the auxiliary verbs in such cases in positive contexts توصیه میشود تا پس از افعال کمکی در ساختارهای مثبت, در چنین مواردی از ویرگول استفاده شود I do, too من هم همینطور.

But did you know that you can also use this structure in present continuous اما آیا میدانستید که شما میتوانید از این ساختار در زمان حال استمراری هم استفاده کنید I am going to the museum من دارم به موزه میروم I am, too من هم همینطور Here the verb “Be” acts as the auxiliary and the main verb is “Go” which is formed using “ing” type در اینجا فعل بودن کمکی میباشد و فعل رفتن که بصورت “ing” است فعل اصلی میباشد If you wonder how you could obtain better scores at the TOEFL exam paying attention to such points can be recommended چنانچه شما در این اندیشه هستید تا نکاتی جهت دریافت نمرات بهتر آزمون تافل را پیدا کنید, توجه به این مطالب پیشنهاد میگردد The reason is that in reading comprehension as well as when writing an article, you need to be attentive to such minute grammar tips نکته این است که هم در قسمت درک مطلب و هم هنگام نگارش مقاله شما به این نکات ظریف گرامری نیاز خواهید داشت.

To wrap up our session today, you can guess that short responses are used in past structures as well در جمع بندی جلسه امروز, همانگونه که میتوانید حدس بزنید, پاسخهای کوتاه در ساختارهای گذشته نیز مورد استفاده قرار میگیرند I did, too / I didn’t either من هم انجام دادم / من هم انجام ندادم I was, too / I wasn’t either من هم بودم / من هم نبودم As clothing thoughts, you may ask when Me too and Me neither are used در خاتمه ممکن است شما بپرسید که من هم بله و من هم نه بصورت Me too / Me neither کجا مورد استفاده قرار میگیرند In response, we can state that both of them are accurate and acceptable, but they are rather common in everyday conversations and in informal occasions rather than in formal writings در پاسخ میتوانیم عرض کنیم که آنها هر دو کاملا صحیح و قابل قبول هستند ولی نه در زمینه نگارش متون رسمی, بلکه در موارد غیر رسمی و گفتگوهای روزمره.