نحوه بیان نظرات فردی

تصور کنید در بین دوستان یا همکاران و یا اعضاء خانواده هستید و بحثی داغ درباره موضوعی مهم شکل میگیرد. طبیعتا در چنین مواردی هر فردی به بیان نقطه نظرها و دیدگاههای خود پرداخته و با ارائه نمونه مثالها و تحلیلهائی از عقاید خود دفاع میکند و یا به پرسش و سوال دیگران جواب میدهد. آیا به ساختار جملاتی که در چنین گفتگوهائی مورد استفاده قرار میگیرند تاکنون اندیشیده اید؟ بهتر است از چه زمانها و افعالی استفاده کنیم تا بهتر بتوانیم طرف مقابل را قانع نمائیم؟ آیا با ارائه مثالهائی از رسانه های اجتماعی و همچنین مطبوعات میتوان سخنان بهتر و مناسبتری بیان نمود؟ آیا تاکنون به افرادی برخورده اید که تقریبا در همه بحثها و صحبتهای جمعی نوعی حالت مخالفت ابراز میکنند و تقریبا با همه نظرات متفاوت تری دارند؟

Do you know how to express your opinions in an easy-to-understand way آیا شما میدانید که چگونه به بیان نظرات فردی خود به نحوی آسان و قابل درک بپردازید؟ In most sessions held in English conversation private teaching classes, free discussions and expressing individual ideas are the core parts to enhance communication skills در اکثر جلسات کلاسهای تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی برگزار شده بیان نظرات فردی از قسمتهای اصلی به شمار میرود تا به بهبود مهارتهای گفتاری منجر شود When it comes to expressing viewpoints, spotting some common phrases can be helpful هنگامیکه سخن از بیان نقطه نظرات به میان می آید, ذکر کردن برخی از عبارات مشترک میتواند راهگشا باشد.

There are plenty pf phrases which are suitable in everyday speech and writing, including blogs and websites and you more than probably have already used them عبارات بسیاری وجود دارند که مناسب جهت استفاده در گفتارهای روزانه و نوشتار در وبلاگها و سایتها میباشند و شما به احتمال زیاد قبلا از آنها استفاده کرده اید Here are some of the widely used ones: I think, I believe, I feel, In my opinion, I would say, As I recall, I have heard that, They say that به برخی از چنین عبارات پرکاربردی در ذیل اشاره میشود. تقریبا معنای همه آنها یعنی نظر و عقیده من چنین است که Maybe you consider some phrases as simple in conversation but they can prove to be very useful when initiating a dialogue شاید شما آنها را جملات ساده در مکالمه درنظر بگیرید ولی نکته این است که برای آغاز دیالوگ بسیار مفید هستند.

Imagine you manage a website about the world of soccer and in it you mention that in your opinion, Barcelona are one of the top teams in Europe تصور کنید که شما مدیریت یک وبسایت را برعهده دارید که درباره دنیای فوتبال میباشد و در آن ذکر میکنید که به عقیده شما بارسلونا یکی از تیمهای قوی در اروپا است So here you are offering your viewpoint about a piece of news پس در اینجا شما درحال ارائه نقطه نظر خود درباره یک خبر میباشید When it comes to writing for the IELTS exam, knowing exactly how to reflect and express your ideas in the articles is important هنگامیکه نوبت به نگارش مقاله برای آزمون آیلتس فرا میرسد, مهم است تا با روشهای بیان نظرات و ایده های خود در مقالات آشنا بود Especially when agreeing or disagreeing with the topics mentioned as sometimes the exercises need to be done this way به ویژه در مواقعی که شما نیاز دارید تا به موافقت و یا مخالفت با موضوعات مورد نظر بپردازید چون در برخی تمرینها اینگونه باید نوشت.

But apart from this matter, there is possibility of adding strength to the viewpoints in the sentences as well ولی در کنار این مطلب, این امکان وجود دارد تا به نقطه نظرات ارائه شده در جملات قوت و شدت نیز بخشید In fact, via using an adverb or adjective, you can make the statements stronger درحقیقت میتوانید با استفاده از یک صفت و قید جملات را تقویت کنید Here are the samples which are used a lot: I really think, I strongly believe that, I truly feel, In my honest opinion, In my humble opinion این نمونه ها بسیار مورد استفاده قرار میگیرند و معنای آنها عبارتست از: من واقعا اینطور فکر میکنم که …  We can actually discuss this point in relation to the workable and correct comprehension of grammar as well میتوانیم به این موضوع از منظر درک صحیح و کاربردی گرامر هم نگاه کنیم.

Now let’s shift to formality where there is need to write more formal articles for academic purposes and situations حالا بیائید به اتفاق همدیگر نگاهی بیدازیم به مقوله رسمی بودن و اینکه در موارد رسمی و آکادمیک چگونه نوشت When trying to discover the failure reasons when taking the TOEFL for instance, being ignorant of such composing issues can matter به عنوان نمونه در مورد بررسی شناخت عوامل شکست در تافل عدم دقت به این مورد نگارش تاثیرگذار است You may hear one of these phrases at a business meeting or a conference or when reviewing a newspaper column ممکن است شما هنگام مطالعه ستون روزنامه و یا هنگام شرکت در یک جلسه یا کنفرانس چنین عباراتی را بشنوید From my point of view, From my perspective, In my view, It seems to me that معنای همه این عبارات را میتوان گفت: از نقطه نظر من …

From my perspective, smoking should be banned everywhere, indoors and outdoors به عقیده من استعمال دخانیات بایستی در همه جا ممنوع شود, چه در فضاهای داخلی و هم بیرونی On the other hand, learning about others’ viewpoints contributes to daily conversations too از آنطرف, آگاهی یافتن از نظرات دیگران هم میتواند به صحبتهای روزانه کمک کند After expressing our opinions, it’s a good suggestion to ask other people for theirs پس از بیان ایده های خود, نظر خوبی است تا از دیگران هم جویای نظراتشان شویم In many kinds of situations, we can opt for the following sentences: What do you think of …? What are your thoughts on …? How do you feel about …?  What’s your opinion / take on …در بسیاری از مواقع میتوانیم از عبارات زیر استفاده کنیم: مفهوم آنها عبارتست از: نظر شما درباره موضوع … چیست؟