رهائی از افسردگی

به موازات پیشرفتهائی که در جوامع بشری روی داده اند, و همچنین در کنار رشد روز افزون جمعیت در کشورهای مختلف جهان, با پدیده ای روبرو هستیم که گرچه ظاهرا با نگاه به وضعیت ظاهری بسیاری از افراد قابل مشاهده شاید نباشد, ولی در سطح جهان میلیونها نفر را به خود مبتلا ساخته است و آن چیزی نیست جز افسردگی. به احتمال زیاد شما نیز درباره آن مطالب زیادی خوانده و شنیده اید و شاید هم در بین دوستان و آشنایان شما نیز افرادی باشند که از درجات مختلفی از افسردگی رنج میبرند. راستی افسردگی چیست و چرا برخی افراد به آن مبتلا میشوند و چگونه میتوان از دست آن رهائی یافت؟ چگونه میتوان به دیگر افرادی که عموما دچار افسردگی مزمن هستند کمک کرد تا زندگی شادتری داشته باشند؟

Depression is not something new but in recent years, all of us have heard of some news about spread of this disease worldwide افسردگی مساله جدیدی نیست ولی در سالهای اخیر همه ما درباره گسترش این بیماری در سطح جهان اخباری را شنیده ایم Although it is not considered a serious physical illness, but depression can have devastating effects on overall health of the affected patients گرچه افسردگی دارای عوارض جسمانی حادی نیست, ولی میتواند بر روی سلامت کلی افراد مورد تاثیر عوارض بسیار مضری بر جا گذارد You have already heard of some people being depressed in their lives but how have they got affected شما احتمالا درباره افرادی شنیده اید که در زندگی دچار افسردگی هستند اما چگونه به آن مبتلا شده اند؟

Well, depression can have multiple roots when it comes to spotting the origin of it in the patients راستش ریشه های مختلفی را میتوان برای یافتن نقطه پیدایش افسردگی برشمرد Some people might feel depressed temporarily while in others the illness can stay for a rather long time which needs treatment and care دربرخی افراد علایم افسردگی موقتی هستند درحالیکه در دیگران ممکن است برای مدت نسبتا زیادی این بیماری وجود داشته باشد که نیاز به توجه و درمان دارد Fortunately there is a lot doctors can do to help depressed people like consulting them and also providing them with prescribed medicine and encouraging them to engage in social activities like making friends or joining some sporting events and clubs

خوشبختانه راههای زیادی وجود دارند که پزشکان میتوانند به افراد افسرده کمک کنند از طریق ارائه مشاوره به آنها و همچنین تجویز دارو و اینکه آنها را به داشتن فعالیتهای اجتماعی تشویق کنند مانند دوستیابی و یا عضویت در برخی رویدادهای ورزشی و باشگاهی Psychology and psychiatry are two medial fields which can evaluate depression from various angles and assist patients get over their troubles and lead an active and happy life روانشناسی و روانکاوی دو رشته ای هستند که به ارزیابی و تحلیل زوایای بیماری افراد افسرده میپردازند و به این اشخاص در مقابله با وضعیت خود و داشتن زندگی فعال و بانشاط کمک میکنند Do you have any friends who have recently felt depressed due to some various factors and that you want to help them

آیا شما هم دوستانی دارید که اخیرا و به دلایل گوناگونی احساس افسردگی داشته اند و شما مایل به کمک به آنها هستید؟ First of all it is essential to have a meeting and discussion with people who feel down and defeated and depressed in their life to discover the cause of their problems اول از همه ضروری است تا با افرادی که در زندگی احساس سرخوردگی و افسردگی میکنند ملاقات و صحبت داشت تا به دلیل پیدایش مشکلات آنها پی برد Then the next step is to help them work out their problems via social engagement and using medicine and doctors can decide on the best solution سپس با استفاده از مشغولیتهای اجتماعی و داروها میتوان به آنها در مقابله با مشکلاتشان کمک کرد و در این زمینه پزشکان میتوانند راه حل صحیح را پیشنهاد نمایند.