صنعت فوتبال و جام جهانی

آیا میتوان به توجه به رشد روزافزون محبوبیت ورزش فوتبال در جهان آنرا به عنوان صنعتی نامید که در همه جای جهان و همه قاره ها نفوذ کرده و معروف و محبوبتر از همیشه شده است؟ شما هم قطعا جزو آندسته از افرادی هستید که اخبار فوتبالی را دنبال کرده و از تیمی خاص حمایت و طرفداری میکنید هم در بعد داخلی و هم بین المللی ولی نکته در اینجاست که ورزش فوتبال تقریبا با دیگر ورزشها کمی فرق دارد و آن بعد تجاری آن میباشد که آنرا به عنوان صنعتی قوی از لحاظ تجاری در جهان بدل ساخته است. جام جهانی را میتوان به عنوان ویترینی زیبا در نظر گرفت که در آن کشورها سعی دارند تا به مرحله فینال رسیده و رقابتهای جذابی را آغاز نمایند و به نمایش بگذارند و خوشبختانه در این دوره جام جهانی کشور ما هم حضور دارد.

Some people still call football or soccer a game while many others believe it is a global economy and industry which has affected the entire population of human beings on the entire earth but what is your take about its ever growing popularity برخی مردم هنوز بر این باور هستند که فوتبال هنوز هم یک بازی است درحالیکه برخی دیگر بر این عقیده هستند که آن یک اقتصاد و تجارت جهانی است که همه جمعیت مردم جهان را در تمام کره زمین تحت تاثیر قرار داده است. نظر شما در این باره چیست؟ Well, no matter what you call it, football is the most watched and liked game or sporting event in the world these days and there are billions of fans of many sports clubs in dozens of countries

راستش هر اسمی را که برای فوتبال انتخاب کنید, نکته این است که میتوان آنرا به عنوان محبوبترین و پربیننده ترین بازی یا رقابت ورزشی در سطح جهان اینروزها درنظر گرفت که در دهها کشور دارای میلیاردها طرفدار میباشد To be honest, football is considered a huge global economy and is directly and indirectly related to millions of careers worldwide as well راستش را بخواهید, فوتبال را میتوان به عنوان یک اقتصاد عظیم جهانی درنظر گرفت که میلیونها شغل بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته اند Please have a look at football charts in our country and in the FIFA and UEFA organizations to see how placements of teams in the tables can have an impact on the global economy and on millions of fans

لطفا نگاهی به جدولهای فوتبالی در کشورمان و در فیفا و یوفا بیندازید تا دریابید چگونه نحوه قرارگیری تیمها در جدول میتواند بر روی اقتصاد جهانی و همچنین میلیونها طرفدار تاثیر بگذارد The FIFA world cup can be considered the showcase of some of the best and most talented players introduced by countries all over the world میتوان جام جهانی فوتبال را به عنوان ویترینی درنظر گرفت که در آن کشورهای جهان بهترین و بااستعدادترین بازیکنهای خود را معرفی میکنند From commercial perspective, world cup can be considered a huge enterprise since many brands are also active there and their shareholders would like to invest in this opportunity to reach out to customers all over the world

از نقطه نظر تجاری, میتوان جام جهانی را یک رویداد تجاری بسیار بزرگ درنظر گرفت که در آن بسیاری از برندها فعال بوده و سهامداران آنها به عنوان یک سرمایه گذاری به آن نگاه میکنند و سعی در رسیدن به مشتریان در سرتاسر جهان را دارند Even in the electronic world football is becoming more popular globally and the computer video games can nowadays be found in almost all households worldwide حتی بازیهای الکترونیکی فوتبالی امروزه بسیار محبوب هستند و تقریبا در هر خانه ای میتوان این بازیها را امروزه یافت Football can also be considered a way to spend time in a healthy way همچنین میتوان فوتبال را به عنوان یک راه سالم برای گذراندن زمان درنظر گرفت.