هنر مذاکره و قانع کردن طرف مقابل

شاید بتوان گفت که تقریبا همه ما به نوعی با مفهوم مذاکره و تلاش در قانع کردن طرف مقابل آشنا هستیم چون حتی هنگامیکه به بازار برای خرید میرویم و تلاش میکنیم تا بهترین اجناس را با کمترین و مناسبترین قیمت تهیه کنیم, به نوعی درگیر فن مذاکره با طرف مقابل هستبم و تکاپو میکنیم تا وی را بتوانیم قانع کنیم ولی مهم است تا با آگاهی از فن بیان و همچنین حرکات بدنی مثلا استفاده از صورت و دستان حس و افکار خود را به نحوی شایسته بیان و به مخاطب منتقل کنیم. در سطوح بالا فن بیان و داشتن روابط عمومی قوی میتواند نقشی تعیین کننده در ادامه همکاری بین شرکتها و ادارات و اشخاص مهم ایفا کند و مثلا در حوزه صادارت و واردات کشورها نیز میتواند در هزینه ها و صرفه جوئیها هم نقش داشته باشد.

Negotiation is an important skill and it is expected that top-notch managers and reputable companies have staff who are very skillful in the area of negotiation مذاکره به عنوان هنر مهمی در نظر گرفته میشود و از مدیران تراز اول و شرکتهای معتبر انتظار میرود تا همکارانی در حوزه مذاکره داشته باشند When it comes to negotiating with people and other partners, it is important to use the right types of vocabularies and sentences which are directly related to the area of business and interest to both sides and on the other hand trying to convince them to agree with our terms and conditions and as you can guess, in reality, many of such issues can cause disagreements and lead to lengthening of the debates

هنگامیکه صحبت از مذاکره با شرکای تجاری و طرف مقابل به میان می آید, بایستی از یکسو از عبارات و جملات و واژگانی استفاده کرد که مستقیما با موضوع مورد علاقه طرفین در ارتباط باشند و از آنسو سعی در مجاب و قانع کردن طرف مقابل نمود و همانگونه که میتوانید تصور کنید, هر یک از این موارد میتوانند منجر به ادامه و طول کشیدن مذاکرات و عدم موافقت گردند Facial and body movements such as using hand gestures can sometimes help you express your ideas to the audience in a better way استفاده از حرکات دست و صورت میتواند به شما در بیان کردن مقصود خود به مخاطب کمک نماید This is the technique being widely used by professionals when delivering a lecture or taking part in serious negotiations

Nowadays people take part in conferences and meetings in both traditional and modern styles امروزه مردم در کنفرانسها و مذاکرات هم به روش سنتی و هم مدرن شرکت میکنند By traditional, we mean meeting each other in person and usually sitting around a desk or having lunch and dinner and bringing up major issues pertaining to their mutual agreements and cooperation and trying to reach a conclusion از لحاظ سنتی که بیان شد منظور همان ملاقات دیگر شرکا بصورت حضوری و معمولا نشستن پشت میز و صرف ناهار و یا شام و پرداختن به موضوعات دوجانبه مورد توافق میباشد و تلاش در جهت یافتن یک نتیجه But people can use modern online solutions to participate in online video conferences too

ولی افراد میتوانند با استفاده از امکانات مدرن در ویدیو کنفرانسهای آنلاین هم شرکت کنند This way, not only will they save time and a lot of money to avoid long flights and travels, but also they can get in touch with each other frequently and simply using high-speed internet connection lines بدین ترتیب نه تنها آنها قادر خواهند بود تا در هزینه های سفر و پرواز و وقت صرفه جوئی کنند, بلکه خواهند توانست تا به دفعات متناوب با یکدیگر از طریق خطوط پر سرعت اینترنت تماس داشته باشند But the art of negotiation in both cases is still very prominent and plays crucial role اما هنر مذاکره در هر دو روش هنوز هم بسیار پر رنگ و دارای نقشی تعیین کننده میباشد.