مطالعه کتب به روشهای گوناگون

چنانچه شما فردی فرهیخته و علاقمند به مطالعه میباشید, حتما تاکنون دهها کتاب را از ابتدا تا انتها بطور کامل خوانده و شاید هم چندین بار به مرور مطالب یک کتاب بخصوص اقدام نموده اید. لذتی که در مطالعه هست را نمیتوان در فعالیتهای دیگری یافت و به همین دلیل است که به شما بسیار توصیه میگردد که علیرغم دشواریهای زندگی در قرن بیست و یکم که شاید شما را هم مانند میلیونها نفر دیگر از صبح تا شام به فعالیت و تکاپو برای امرار معاش وا داشته است, همواره در سبد خانوار خود سهمی را هم برای مطالعه بگنجانید و به دیگر اعضاء خانواده نیز توصیه مطالعه کتاب را حتما داشته باشید. قصد داریم تا نگاهی جدید بیندازیم به مقوله مطالعه کتاب در ژانرهای گوناگون و همچنین از برخی روشهای نوین ورق زدن کتابها نام ببریم

No matter what you do for a living, there are plenty of informative and valuable books out there in the market to grab and study صرفنظر از اینکه در چه کار و حرفه ای مشغول هستید, تعداد کتابهای زیادی در بازار وجود دارند که میتوانید آنها راتهیه و مطالعه نمائید There is a valuable joy in reading books and information-rich titles لدتی ارزشمند در مطالعه کتابها و منابع با ارزش و مفید نهفته است Unfortunately the annular reading rate in our country is not very satisfactory and all of us can make contribution to change and adjust this trend متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما زیاد رضایتبخش نیست و همه ما میتوانیم به این روند چیزی اضافه کنیم تا نرخ مطالعه را تغییر و بهبود بخشیم.

There is a good habit in other countries that when households and families go shopping, they will more than probably learn of the latest best-sellers and likely purchase a few of them when checking out and leaving the stores عادت خوبی که در دیگر کشورها وجود دارد این است که خانوارها و خانواده ها هنگامیکه به خرید میروند, از آخرین نشریات پر فروش آگاهی یافته و به هنگام پرداخت مبالغ سفارش و هنگام مراجعه به منزل تعدادی چند از آن کتابهای مطرح را خریداری میکنند You too can get into the habit of buying a new book from now on, every month شما نیز میتوانید این عادت را در خود بوجود بیاورید که از این پس ماهی یک کتاب جدید خریداری نمائید.

This way, after a year you will have purchased 12 good books which can be an excellent start بدین ترتیب شما پس از مدت یکسال خواهید توانست تا 12 کتاب خوب خریداری کنید و این میتواند به منزله یک شروع خوب باشد Some people who are busy might make an excuse that they work from early morning until late afternoon and therefore, studying is out of question for them but they are wrong برخی از افراد ممکن است ادعا کنند که بسیار سرشان شلوغ است و از اوایل صبح تا اواخر بعد از ظهر مشغول کار هستند, بنابراین فرصت مطالعه را ندارند ولی در حقیقت اشتباه میکنند Even for these busy folks, plenty of options have been introduced, thanks to the modern technology that has made reading easier

به یمن پیشرفتهای فن آوری نوین, حتی برای این افراد پر مشغله راههای مطالعه آسانتر شده اند For instance, a new trend which is gaining acceptance is the emergence of audio books that can be loaded onto cell-phones or played while driving cars به عنوان نمونه, روندی که در حال گسترش و مقبولیت میباشد کتابهای صوتی هستند که میتوان آنها را بر روی تلفنهای همراه نصب کرد و یا در حال رانندگی با خودرو آنها را پخش کرد This way, the pages and chapters of valuable books will be played for you and all you need to do is listening to the audio files بدین ترتیب, صفحات و بخشهای کتابها برای شما خوانده خواهند شد و تنها کاری که نیاز به انجام آنرا دارید گوش کردن به فایلهای صوتی میباشد.

If you are among those people who are very active in social media networks, you can find and download books in an easy way too and sometimes only a few pages of the books will be sent to the readers per day, so that reading will not become a boring thing چنانچه شما جزو آن دسته از افرادی هستید که در شبکه های رسانه های اجتماعی فعال هستند, براحتی میتوانید به دانلود کتابها اقدام نمائید و برخی اوقات یکسری از کتابها بصورت چند صفحه در روز برای خوانندگان ارسال میشوند تا بدین ترتیب مطالعه برایشان خسته کننده نشود The traditional way of buying new paper books too is always an option راه مرسوم دیگر که خرید کتابهای چاپی میباشد نیز همچنان به عنوان یک راه وجود دارد.