جمع آوری کمکهای بشر دوستانه مردمی

در برخی مواقع مانند رخدادها و حوادث طبیعی و همچنین نیاز به کمک به فقرا و محرومان و بیماران کم بضاعت در جامعه, بخش دولتی و خصوصی ایجاد به راه اندازی صندوقهای جمع آوری کمکهای بشر دوستانه مردمی خواهند کرد و این وجوه در مصارف خیریه اختصاص و هزینه خواهند شد. صرفنظر از اجر معنوی که برای خیرین در چنین مواقعی در نظر گرفته خواهد شد, کمکهای زیادی جمع آوری شده و به دست نیازمندان حقیقی خواهد رسید. با انجام یک جستجوی عادی و کوتاه در فضای مجازی و اینترنت خواهید توانست تا از وبسایتها و شماره حسابهای اعلام شده توسط چنین صندوقهای خیریه مردمی آگاهی یافته و سپس میتوانید وجوه مورد نظر خود را هر چقدر هم که اندک باشند به آنها ئاریز نمائید تا در امور خیر مشارکت فعال داشته باشید.

A few days ago an earthquake happened in our country, in some cities near the border of Iraq and unfortunately some of our fellow citizens have lost their lives and some others were injured and admitted to medical centers and hospitals in nearby cities and provinces چند روز قبل در برخی از شهرهای کشورمان در مجاورت مرز با عراق زمین لرزه ای رخ داد که متاسفانه در آن تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و برخی دیگر مجروح شدند که در شهرها و استانهای مجاور در مراکز درمانی و بیمارستانها پذیرش شدند Some fundraising campaigns have been launched to help the affected people برخی حرکتهای جمع آوری کمکهای مردمی به راه افتاده اند تا از افرادی که در این حادثه آسیب دیده حمایت به عمل بیاید.

When natural disasters such as earthquake or flooding happen, people who are directly affected by them need to be assisted very quickly and the items they immediately require are food, medical support and temporary housing and accommodation هنگامیکه فاجعه های طبیعی از قبیل زمین لرزه و سیل رخ میدهند, مردمی که بطور مستقیم در این رخدادها آسیب میبینند نیازمند احتیاجات فوری هستند از قبیل غذا و خدمات پزشکی و جا و سکنای موقتی Tents, bottled water and medical supplies have been dispatched by the Islamic Republic of Iran Red Crescent to the victims از سوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران, چادر و آب معدنی در بطری و لوازم پزشکی برای قربانیان ارسال شده اند.

Fundraising is a phenomenon worldwide and even there is one at the United Nations called UNESCO صندوقهای جمع آوری کمکهای مردمی به عنوان پدیده ای جهانی شناخته میشوند و حتی نهادی به عنوان یونسکو به همین روال در سازمان ملل متحد فعالیت میکند In most cases, as mentioned above, fundraising is done to help the poor and people affected by some disasters or big troubles در اکثر مواقع, همانگونه که در بالا به آن اشاره شد, صندوقهای جمع آوری پول جهت کمک به افراد نیازمند و آسیب دیده از فجایع و مشکلات بزرگ ترتیب داده میشوند But there are other cases in which, some charitable organizations are set up to help students get scholarship at good universities

اما موارد دیگری هم وجود دارند که در آنها چنین صندوقهای خیریه ای برای اهداف آموزشی ترتیب داده میشوند, مانند ارائه بورسیه به دانشجویان جهت تحصیل در دانشگاههای خوب You more than probably are familiar with the common methods you can help send funds to the charities and help with fundraising like using internet banking or visiting the local offices and submit the gifts or cash in person شما به احتمال زیاد با روشهای عمومی کمک به صندوقهای جمع آوری کمکهای مردمی آشنا هستید از قبیل استفاده از اینترنت بانک و یا مراجعه حضوری به دفاتر و اداره آنها و سپس ارسال کمکهای نقدی و یا هدایا به آنها بطور مستقیم.

The point is that when a lot of people hear about charities and become familiar with fundraising via radio and TV commercials or through word of the mouth or via social media networks, even if each person spends only a tiny amount of money, since the funds will be gathered for a good and humanitarian cause, a lot of cash will be provided to the organizations who are attempting to help the people in need نکته در اینجاست که هنگامیکه افراد زیادی از طریق تبلیغات رادیو تلویزیونی و یا از طریق فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی و یا از طریق شنیدن از دیگران با صندوقهای جمع آوری کمکهای مالی آشنا میشوند و هر فردی تنها مقادیر ناچیزی کمک میفرستد, پس از مدتی مبلغ هنگفتی جمع شده و به سازمانهای بشر دوستانه تقدیم میشود تا به افراد نیازمند یاری رسانند.