اعمال تغییرات در مدیریت

گاه گاه ممکن است نیاز به اعمال تغییراتی در مدیریت بخشهائی از یک شرکت و یا اداره و حتی در بحثهای آموزشی احساس شوذ از قبیل ایجاد تغییراتی در ساختار یک کتابخانه یا فرهنگسرا و هدف از این تغییرات بالابردن بهره وری و دستاوردهای آن سازمانها و نهادهای مربوطه میباشد. شاید بر اساس باورهای قدیمی برخی افراد, نیاز به تغییرات جدید را بایستی به تاخیر انداخت چون ترک عادت سخت است و بهتر است تا با شیوه های تدوین شده توسط دیگر مدیران قبلی به ادامه امور پرداخت و رسیدگی کرد ولی مدیران جوان شاید نظر دیگری داشته باشند. حتی در مباحث علمی و آکادمیک میتوان از تغییرات کوچک شروع کرد از قبیل بازبینی کتب آموزشی و یا تغییر در محتوای علمی در بیمارستانها و آموزش نوین پرسنل ادارات.

Making changes in life and career is one thing and making sure they are the right and best ones is quite another thing اعمال تغییراتی در زندگی و کار یک چیز است و اطمینان حاصل کردن از اینکه آنها بهترینها بوده اند چیز دیگر The point is that some initiatives used and picked by some people might prove to be a mistake in reality نکته این است که برخی از تغییرات و ابتکار عملهای مورد استفاده توسط بعضی افراد در واقعیت اشتباه میباشند At some stages, all of us reach this conclusion and acknowledge that making changes is necessary در برخی مقاطع همه ما به این نتیجه گیری رسیده و میپذیریم که اعمال تغییراتی ضروری بنظر میرسد.

In management, applying changes needs to be carried out with study and careful planning because both success and failure of a business might depend on the decisions made by managers در زمینه مدیریت, اعمال تغییرات نیازمند مطالعه و برنامه ریزی دقیق میباشد و موفقیت و یا شکست یک کار و تجارت بسته به تصمیماتی دارند که توسط مدیران اتخاذ میگردند So we can come to the conclusion that changes might be needed at some points but why not all the applied changes lead to success بنابراین ما به این نتیجه گیری میرسیم که در برخی مواقع تغییراتی مورد نیاز هستند ولی چه دلیلی وجود دارد که همه تغییرات اعمال شده به موفقیت منتج نمیگردند؟

But one thing is certain and that is making decisions and applying changes need taking risk and being brave اما یک چیز مشخص بوده و آن این است که تصمیم گیری و اعمال تغییرات میتواند با کمی ریسک همراه بوده و نیازمند شجاعت میباشد Applying changes to the structure of big corporations needs to be done by people who have a big picture of the present and future conditions and situations اعمال تغییرات در ساختار شرکتهای بزرگ نیازمند افرادی است که دارای تصویری جامع از وضعیت و شرایط کنونی و آینده میباشند There are boards of management in nearly every single company but the ultimate decisions will be made by the CEO and the other colleagues and office members will support them

تقریبا در هر شرکتی هیات مدیره وجود دارد ولی در نهایت تصمیمات کلی توسط مدیر عامل اتخاذ شده و دیگر کارمندان و همکاران از وی حمایت به عمل خواهند آورد When a company is grappling with bad financial situation or when the market is not booming, it is essential to look for some rapid changes and quick solutions هنگامیکه یک شرکت با مشکلات وخیم اقتصادی دست و پنجه نرم میکند, ضروری است تا با اتخاذ تصمیمات سریع به دنبال راهکار بود Some financial experts would describe the world as a global village since countries and companies are connected to each other برخی از متخصصین در حوزه اقتصاد از دنیا به عنوان دهکده جهانی نام میبرند چون کشورها و شرکتها به یکدیگر متصل هستند.