استخدام و اشتغال

دو شاخه که در هر اقتصادی از درجه اهمیت بالائی برخوردار میباشند استخدام و اشتغال هستند. درواقع این دو رکن اصلی سیستمهای مالی و اقتصادی در همه کشورها میباشند و هر چقدر به ضرایب بالا و استاندارد نزدیکتر باشند به همان اندازه میتوان نتیجه گرفت که آن جامعه از رشد بالاتری هم برخوردار است. از یکسو افراد جویای شغل منتظر خبرهای خوش در حوزه کار و فعالیتهای اقتصادی هستند و از طرف دیگر صاحبان صنایع و مشاغل در تلاش هستند تا با گسترش کسب و کار و تجارت خود بتوانند افراد و کارمندان بیشتری را هم استخدام کرده و بر میزان بهره وری شرکتهای خود نیز بیفزایند. آیا تاکنون به مطالعه تحقیقاتی در این زمینه پرداخته اید؟ آیا میتوانید به مدت چند دقیقه در این رابطه به ایراد جملات و سخنانی بپردازید آن هم بطرز روان؟

When it comes to comparing economies of countries or even cities of them with each other, one should always pay attention to employment and the number of open vacancies هنگامیکه صحبت از مقایسه اقتصاد کشورها و یا شهرهایشان با یکدیگر به میان می آید, بایستی دو مقوله استخدام و شغلهای موجود را بررسی کرد Naturally, in every country, you can find some big commercial companies which actually function as the main recruiters with thousands of employees and every year they hire or fire or retire a lot of people طبیعتا در هر کشوری میتوان شرکتهای بازرگانی بزرگی را یافت که در حقیقت کارفرمایان عمده به حساب می آیند و همه ساله به اخراج و استخدام و بازنشستگی افراد زیادی اقدام مینمایند.

For many people, finding jobs at such big corporations might be like a dream to come true, but others might pass and look for careers in other sectors like becoming a university professor برای خیلی از افراد, کار پیدا کردن در چنین شرکتهای بزرگی مانند یک رویا میباشد که میتواند به حقیقت تبدیل شود ولی برخی دیگر از چنین فرصتهای شغلی انصراف داده و در دیگر حوزه ها به دنبال یافتن شغل مناسب خود میگردند از قبیل استادی در دانشگاه A lot of people who immigrate to other countries or from villages to the urban areas, have some skills needed in construction sector بسیاری از افرادی که به دیگر کشورها و یا از روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند دارای مهارتهائی برای صنعت ساختمان میباشند.

It is not a good sign in every country if the number of unemployed people is on the rise because this situation usually will be followed by stagnation and high unemployment rate and naturally inflation چنانچه در یک اقتصاد تعداد افراد بیکار رو به رشد باشد, این نشانه خوبی نیست چون دیگر مشکلاتی که در ادامه خواهند آمد عبارتند از آمار بالای بیکاری و همچنین رکود و تورم On the other hand, if president of the country can manage to create jobs in both public and private sectors, after a while the unemployment rate will drop از طرف دیگر, چنانچه رئیس جمهور بتواند در هر دو بخش دولتی و خصوصی کار آفرینی کند, پس از مدتی نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.

But what factors will play roles in creating new jobs by companies اما چه عواملی در ایجاد شغل توسط شرکتها نقش آفرینی میکند؟ Please note that different parts of economy are linked together like pieces of a chain, and if all of them function smoothly, after a while you will be able to find your dream job easily لطفا توجه کنید که اجزاء اقتصاد مانند قطعات زنجیر به یکدیگر متصل هستند و چنانچه همه آنها به خوبی در حال حرکت باشند, پس از مدتی شما قادر خواهید بود تا شغل ایده آل خود را براحتی بیابید It seems that governments and the private sector need to cooperate more with each other in this respect بنظر میرسد که بخش دولتی و خصوصی در این زمینه بایستی با یکدیگر بیشتر همکاری داشته باشند.