تصمیم گیری به هنگام تنش و استرس

زندگی را میتوان به همراه احساسات و عواطف و خاطرات مختلفی سپری کرد ولی مشکلی که وجود دارد این است که برخی اوقات به هنگام عصبی شدن و داشتن استرس و تنش در مواقع گوناگون نمیتوان به طور صحیح تصمیمات مناسبی اتخاذ نمود و گاه مشکلاتی نیز پدیدار میشوند. زندگی مدرن شهری قرن بیست و یکم در کنار همه مزایا و جذابیتهائی که دارد مشکلاتی از قبیل استرس را هم برای ساکنین شهرهای بزرگ به همراه آورده است که ضروری بنظر میرسد تا راههای درمان این مصائب ناگهانی روحی را فرا گیریم تا بتوانیم از عواقب ناخواسته آنها نیز در امان بمانیم. چنانچه در مقاطع بحرانی و مهمی بسر میبرید که استرس را حس میکنید و تصمیمات مهمی را بایستی اتخاذ کنید, شما را به آرامش دعوت میکنیم.

Who is able to claim they have not experienced tension in their lives even for once چه کسی قادر است که ادعا کند در زندگی خود حتی برای یکبار استرس را تجربه نکرده است؟ Especially when it comes to settling in big cities, getting stuck in traffic and coping with air pollution مخصوصا زمانی که صحبت از سکنی گزیدن در شهرهای بزرگ به میان می آید و گیر کردن در ترافیک و همچنین مواجه شدن با آلودگی هوا Research has found that there is a direct link between tension and failure to make decisions smartly and it is possible to evaluate this from various aspects برطبق تحقیقات, رابطه مستقیمی وجود دارد بین تنش و عدم امکان تصمیمات صحیح اتخاذ کردن و این مطلب را میتوان از جنبه های گوناگونی بررسی کرد.

Although anxiety, especially temporary one is not considered as an illness, but it should not be left untreated or unnoticed because even everyday activities like doing household chores or getting up in the morning can be accompanied by stress sometimes and it is essential to cope with stress in a proper manner گرچه تنش مخصوصا از نوع موقتی آن را نمیتوان به عنوان یک بیماری در نظر گرفت, ولی امور معمولی روزانه در زندگی از قبیل برخواستن از خواب و همچنین انجام امور منزل گاه با تنش همراه میشوند و ضروری است تا راههای مقابله با آنان را به نحوی شایسته فرا گرفت The bottom line is that we should educate ourselves to lead a worry-free life and forget about everyday troubles as they arise

در یک کلام مطلب این است که ما بایستی فرا بگیریم چگونه زندگی بدون دغدغه ای را داشته باشیم و مشکلاتی را که ناگهان بروز میکنند به فراموشی بسپاریم There is no doubt about this matter that life is not always very calm and it can be stormy at times, when you liken it to a sea چنانچه زندگی را به یک دریا تشبیه کنید در خواهید یافت که گاهی آرام است و گاه طوفانی و شکی در این زمینه وجود ندارد But we should act like a good captain in our lives and take good decisions ولی ما بایستی مانند یک ناخدای خوب عمل کرده و در زندگی خود تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمائیم Are you suffering from common symptoms and issues which are normally associated with stress and tension

آیا شما از عوارض و مسائلی رنج میبرید که عموما در ارتباط با استرس و تنش میباشند؟ We can count them like sleeplessness, excessive worrying even about trivial unimportant things, not paying attention to the meals as you are having them, stomach problems, uneasiness, muscle stiffness and even having a pessimistic outlook میتوانیم با این موارد آغاز کنیم از قبیل بیخوابی و نگرانی بیش از حد درباره موارد حتی خیلی پیش پا افتاده و عدم توجه به هنگام غذاخوردن و معده درد و احساس بیقراری و سفتی عضلات و همچنین داشتن روحیه منفی Please take it easy and find solutions and make decisions in peace لطفا زندگی را سخت نگیرید و در آرامش به تصمیم گیری و یافتن راه حلها بپردازید.