چشم اندازهای متفاوت در زمینه هنر

چنانچه شما به عنوان فردی بیطرف و علاقمند به مسائل و موارد پژوهشی تحقیقی را انجام دهید که در آن از افراد مختلف از سنین و مناطق گوناگون سوالاتی را در زمینه هنر و ارتباط آن با موارد تاریخی و فرهنگی و علمی بپرسید, پاسخهائی که دریافت میکنید میتوانند بسیار با یکدیگر مختلف و شاید هم در برخی موارد در تضاد با یکدیگر باشند. نکته این است که مقولاتی مانند هنر و نظرات شخصی شهروندان میتوانند طیف گسترده ای از موارد مرتبط با زندگی و تاریخچه هر قوم و ملیت و فرهنگی را دربر بگیرند و بسیار گسترده میباشد. هنر چیزی نیست که بتوان آنرا در آزمایشگاه به بوته نقد گداشت بلکه بایستی از آن لذت برده و در عین حال علم و آگاهی و دانش خود را از هنر و زیر شاخه های مختلف آن بسط و گسترش دهیم.

There are many different viewpoints on art since art is not something to find and then gather information about it and provide it to all people of the world as it is more of a combination of local and international identities نقطه نظرات متفاوتی درباره هنر وجود دارند و آن چیزی نیست تا با جمع آوری اطلاعات برای همه مردم دنیا عرضه کرد چون هنر درواقع ادغامی از هویتهای بومی و بین المللی میباشد For instance, painting has been present in almost all cultures of the world, but the methods and materials and styles used by the artists tend to be different به عنوان نمونه نقاشی تقریبا در همه فرهنگهای جهان وجود داشته است ولی سبکها و روشها و مواد مورد استفاده توسط هنرمندان با یکدیگر تفاوت دارند.

When you are visiting two cities in Iran like Isfahan and Yazd, you will be surrounded by beautiful ancient cultures and amazing artistic products and monuments but their styles can be different from each other in terms of style هنگامیکه شما مثلا از دو شهر یزد و اصفهان در ایران بازدید میکنید, خود را احاطه شده توسط آثار باستانی و تاریخی و محصولات هنری بسیار زیبا و ارزشمند خواهید یافت ولی در بین آنها ممکن است تفاوتهائی از نظر سبک وجود داشته باشند Such differences between artistic cities, countries, buildings, museums and artistic materials have led to deeper artistic concepts این تفاوتهای بین شهرها و کشورها و ساختمانها و موزه ها و محصولات فرهنگی منجر به ایده های عمیق تر هنری شده اند.

Even science and art are two matters being discussed vastly by scholars at universities and museums حتی دانش و هنر به عنوان دو موضوع در دانشگاهها و موزه ها توسط دانش پژوهان مورد بررسی قرار گرفته اند Science is actually a bit different from art since the first one mainly deals with proven facts and scientific explanations while the latter deals with deep human emotions and appreciation of concepts like nature and colors and both of them have their own supporters علم میتواند مقداری با هنر تفاوت داشته باشد چون اولی عمدتا به مفاهیم و توضیحات و حقایق ثابت شده علمی دلالت دارد درحالیکه دومی به مفاهیم عمیقی همچون طبیعت و رنگها میپردازد و هر دوی اینها طرفداران خود را دارند.

As you know there are different literary schools and people based on their attitudes and taste might pick one when it comes to visiting a museum or reading a book or magazine همانگونه که مطلع هستید, مکاتب ادبی گوناگونی وجود دارند و مردم بر اساس طرز تفکر و سلائق خود ممکن است یکی از آنها را هنگام مطالعه کتب و مجلات و یا بازدید از یک موزه انتخاب کنند Science has helped uncover plenty of the hidden monuments and cities from underground in recent years در سالهای اخیر علم کمک زیادی در از زیر خاک خارج ساختن ساختمانها و شهرهای قدیمی ایفا کرده است And the found objects can be visited and examined in museums و اشیاء یافته شده را میتوان در موزه ها بازدید و بررسی کرد.