تاثیر تلویزیون بر زندگی و خانواده

به جرات میتوان تلویزیون را یکی از مهمترین اختراعات قرن نامید که به سرعت در صدها میلیون خانه در سرتاسر جهان گسترش پیدا کرد و امروزه با استفاده از تلویزیونهای جیبی و یا اینترنتی میتوان از برنامه های متنوع استفاده کرد. نکته ای که در این مجال میتوان به آن اشاره کرد در ارتباط با نحوه تاثیر رسانه های صوتی و تصویری بر روی روابط بین اعضاء خانواده و دوستان شکل میگیرد. در حقیقت تلویزیون میتواند در کنار جذابیتهایی که برای بینندگان به همراه آورده است مشکلاتی را نیز باعث شود از قبیل دور کردن افراد از یکدیگر, چون امروزه در خیلی از خانوارها چندین دستگاه تلویزیون وجود دارد و هر یک از افراد در اتاق خود دارای یک گیرنده دیجیتال هستند و بدین ترتیب از مقداری از دورهمی های قدیمی و صمیمانه و دوستانه کاسته شده است.

Having a TV set in your house and room can be considered fun but some psychologists believe that it has negatively affected lots of families since the members are attracted to the programs and do not gather together like before داشتن یک دستگاه تلویزیون در منزل و یا اتاق شما میتواند جذاب و به عنوان تفریح در نظر گرفته شود ولی برخی از روانشناسان معتقدند که تلویزیون بر روابط خیلی از خانواده ها به طرزی منفی تاثیر گذاشته است چون اعضاء خانواده بسیار به برنامه ها جذب شده و مانند قبل دیگر خیلی کنار هم جمع نمیشوند It is significant to have communication and friendly relationship between family members despite having smart wide televisions which have bright pictures and are connected to the net

مهم است در کنار داشتن تلویزیونهای بزرگ و صفحه تخت و هوشمند در منازل که دارای تصاویر درخشان و قابلیت اتصال به اینترنت را دارد میباشند در بین افراد خانواده رابطه ای دوستانه برقرار باشد Some other people have the positive viewpoint برخی دیگر از مردم نظری متفاوت دارند They claim that television can on the contrary increase communication between family members since they will feel involved in the programs played and gather together to watch soap opera sand TV events این افراد معتقدند که استفاده از تلویزیون میتواند بر روابط بین اعضاء خانواده تاثیر مثبتی بگذارد چون آنها دور هم جمع شده و با هم به تماشای برنامه های ورزشی و سریالهای تلویزیونی میپردازند و این حس درگیر بودن در برنامه ها را افزایش میدهد.

No matter which city you live in, you have access to the same TV programs as people in other parts of the country صرفنظر از اینکه در کدامیک از شهرهای کشورمان زندگی میکنید, مانند شهروندان در دیگر شهرها به برنامه های تلویزیون دسترسی دارید This nationwide access to TV programs can cause a kind of intimacy between citizens as well این یکسان بودن برنامه ها میتواند بین شهروندان نوعی رابطه دوستانه بوجود بیاورد For instance, when you go to a new city to work, study or take a vacation, you will already have something in common with the residents there because as you tune into the same TV channels as you would back home, you will begin watching the same programs with the neighbors

به عنوان نمونه, چنانچه شما به شهری دیگر برای مسافرت و یا کار و یا تحصیل بروید, نوعی رابطه صمیمی با ساکنین محلی احساس خواهید کرد چون به محض اینکه تلویزیون را روشن کنید قادر خواهید بود تا همان کانالها و برنامه هائی را که در شهر خود تماشا میکردید به اتفاق همسایه ها مشاهده کنید Or suppose you are in a park in another province and have a brief small talk with a shopkeeper about a soap opera, you will find common subject to discuss و یا تصور کنید که در یک پارک در استانی دیگر هستید و با یک صاحب فروشگاه به اتفاق هم درباره یک سریال تلویزیونی صحبت میکنید, درواقع موضوعی مشترک برای بحث خواهید داشت.