ارتباط بین مشاغل و سلامتی

میتوان ارتباط مستقیمی بین مشاغل افراد در جامعه و همچنین سلامتی و تندرستی آنها یافت. به عنوان مثال چنانچه کاری که شما در اداره و محل کار خود انجام میدهید کاری لذتبخش و با آرامش همراه است, نتیجتا شما نیز از روحیه خوب و بالائی برخوردار خواهید بود و یا بالعکس افرادی هستند که در مشاغل و اداراتی مشغول به کار هستند که دارای تشنج و استرس و دوندگی زیاد بوده و پس از مدتی دچار خستگی و عوارص مرتبطی با کارهای خود خواهند شد. سعی داریم به نکاتی در همین رابطه اشاره کنیم که نتیجتا میتوانند برای خیلی از افراد شاغل در ادارات مفید باشند و شما نیز میتوانید با همراهی ما در این بخش به مرور نکات پرداخته و سعی در بخاطر سپردن راهکارهای پیشنهاد شده و حتی توصیه آنها به دیگر دوستان و همکاران بپردازید.

At first glance, it might seem rather difficult to believe that some careers might be indirectly hurting your health شاید در نگاه اول باور کردن این مساله قدری دشوار بنظر برسد ولی برخی مشاغل ممکن است که بطور غیر مستقیم به سلامتی شما آسیب برسانند Some people are actually workaholics and they put in several hours a day at their workplace but they might be hurting their overall health in the short and long terms برخی افراد بسیار کار میکنند و ممکن است در روز ساعتهای زیادی را در محل کار خود حاضر باشند ولی ممکن است همین افراد در کوتاه و بلند مدت به سلامتی خود صدمه بزنند There is no doubt about this fact that working hard can be a value, but if you feel stressed at your job, you need to think again

شکی در این قضیه وجود ندارد که سخت کار کردن میتواند به عنوان یک ارزش تلقی گردد ولی چنانچه شما در کار خود دچار استرس هستید, نیاز دارید تا دوباره بیندیشید For millions of people who are living in large cities, being present in their offices in the morning has become the routine but this does not mean compromising their physical and mental health and their peace in life برای میلیونها نفر که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند, حاضر شدن در محل اداره کار خود در صبحگاه تبدیل به عنوان کاری روزمره شده است ولی این به معنی به خطر انداختن سلامت روح و روان و تن و همچنین آرامش در زندگی آنها نیست here is no need to burn candle at both ends احتیاجی نیست تا بیش از حد توان به کار و فعالیت پرداخت.

If you are sitting at your desk all day long, you are prone to having some backache in the future چنانچه شما تمام طول روز را در پشت میز خود میگذرانید, مستعد دچار شدن به کمردرد در آینده میباشید Skipping or rushing through lunch is another bad idea اشتباه دیگر نهار خوردن سریع و یا انصراف از این وعده غذائی میباشد We should convince each other actually that spending time for each meal for at least 30 minutes is worth it ما درواقع بایستی یکدیگر را قانع نمائیم که صرف وقت حداقل سی دقیقه ای برای وعده های غذائی صحیح است Some office employees have lunch while sitting in front of a computer بعضی از کارمندان درحالیکه در مقابل رایانه نشسته اند به ناهارخوردن میپردازند.

It’s a good idea to say no to overtime sometimes because the extra payment might not be worth is نظر خوبی است تا گاهی اوقات به اضافه کار نه بگوئید چون اضافه پرداخت ممکن است ارزشش را نداشته باشد Presence of modern technology in our lives can be a blessing but it might deprive us from a good night sleep when you have to check your email before going to bed حضور فن آوری پیشرفته در زندگی همه ما میتواند مانند یک موهبت در نظر گرفته شود ولی میتواند از یک خواب خوب شبانه نیز ما را محروم کند وقتیکه قبل از به خواب رفتن مجبور هستید تا پست الکترونیک خود را چک نمائید To be honest, sometimes going offline is the best way to live راستش را بخواهید بعضی وقتها بهتر است تا بدون ارتباطات دیجیتالی و آفلاین زندگی کرد.