دوستان و نقش آنها در زندگی

همه ما به نوعی به دوستان و افراد هم صحبت نیاز داریم چون نقش آنها در ساختن شخصیت اجتماعی ما بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد. دیگر نمیتوان به صورت انفرادی زندگی کرد و به تنهائی به انجام همه امور پرداخت چون تقریبا امری محال است. اگر شما مشغول فراگیری یکی از زبانهای خارجه میباشید مسلما در کلاس خود در آموزشگاه دوستانی را پیدا میکنید تا با آنها به تمرین مکالمه بپردازید. اگر هم دوستی ندارید میتوانید از طریق شرکت در فعالیتهای اجتماعی مانند رفتن به کتابخانه ها و باشگاه چند دوست خوب برای خود پیدا کنید که سالها با هم در ارتباط خواهید بود. شاید واقعا بتوان به جرات این مطلب را بیان داشت که دوستان خوب نعمت بوده و در بسیاری از موارد حتی از خیلی از بستگان نیز به ما نزدیکتر هستند.

Some people prefer to spend their free time with close friends while others may be interested in reading or working out برخی از مردم ترجیح میدهند تا اوقات فراغت خود را با دوستان نزدیک خود سپری نمایند درحالیکه دیگران ممکن است تا به مطالعه علاقمند بوده و یا به تمرینات ورزشی بپردازند There is a motto in life among many which says the more friends you have, the better but you might not agree with that بین برخی در زندگی ممکن است پیامی وجود دارد مبنی بر اینکه هر چقدر بیشتر دوست داشته باشید, چه بهتر. البته ممکن است نظر شما غیر از این باشد In fact, when you have good friends, you will never feel alone in life در حقیقت, هنگامیکه دوستان خوبی داشته باشید در زندگی احساس تنهائی نخواهید کرد.

Good friends around you will be equal to having entertainment in your life and when facing difficulties دوستان خوب در اطراف شما به این معنی است که شما در مواجهه با مشکات تنها نخواهید بود It is recommended and advised to have friends who will teach you lessons in life and the ones who you would have trust in them completely توصیه و سفارش میشود تا دوستانی داشته باشید که شما به آنها اطمینان کامل دارید و آنها میتوانند به شما درسهای زندگی بیاموزند Most of us when being at school age have many friends since we want to have fun with them اکثر ما هنگامیکه در سن مدرسه هستیم دوستان زیادی داریم و با آنها اوقات خوب و خوشی را سپری مینمائیم.

Sometimes when you feel down and defeated, and friends are around you, you will be able to laugh and joke with them هنگامیکه احساس ناراحتی و اندوه میکنید و دوستانتان در اطراف شما هستند, قادر خواهید بود تا با آنها به طنز پرداخته و شوخی کنید Many people would go shopping with their close friends خیلی از افراد به همراه دوستانشان به خرید میروند Some people are introverts while others are extroverts but most of them have some close friends to speak with برخی از مردم درونگرا هستند و دیگران برونگرا و اکثر آنها دوستان نزدیکی دارند که میتوانند با آنها به صحیت بنشینند When you have a problem, big or small, you will be able to share it with your friends and discuss the possible solutions

به هنگام داشتن یک مشکل کوچک و یا بزرگ, شما میتوانید آنرا با دوستانتان در میان بگذارید و به دنبال یافتن راه حل باشید Even after making a mistake, you can have a talk with your close friends and evaluate the outcomes حتی پس از ارتکاب یک اشتباه میتوانید با دوستان نزدیک خود صحبتی داشته باشید و به بررسی نتایج بپردازید Sometimes you just feel like picking up the phone receiver and calling your friends برخی اوقات شما این احساس را دارید تا گوشی تلفن را برداشته و به دوستانتان زنگ بزنید Please note that a real friend is the one you can rely on in difficult situations لطفا توجه کنید که یک دوست حقیقی فردی است که میتوانید بر روی وی در موقعیتهای دشوار تکیه کنید.