دلایل شما برای رفتن به دانشگاه

چرا اکثر افرادی که دیپلم دبیرستان خود را میگیرند در کنکور شرکت میکنند و علاقمند به ادامه تحصیل هستند؟ به نظر شما چرا رفتن به دانشگاه میتواند تصمیمی مهم و سرنوشت ساز تلقی گردد؟ آیا بهتر است تا از میان دانشکده های داخل کشور یکی را انخاب کرد که دارای رشته های مورد نظر و علاقه شما هستند و یا اینکه ترجیح میدهید تا از طریق موفقیت در امتحانات آیلتس و تافل از دیگر مراکز علمی در خارج از کشور پذیرش گرفته و به ادامه تحصیل مشغول شوید؟ به دست آوردن مدارج بالای علمی میتواند به عنوان مشوقی بزرگ برای خیلی از افراد در نظر گرفته شود و همچنین داشتن تحصیلات عالیه میتواند بطور مستقیم به موفقیت مالی در زندگی و یافتن شغلهای با درآمد بالا در شرکتهای دولتی و بخش خصوصی بینجامد.

People attend college for a variety of different reasons مردم به دلایل گوناگونی در دانشگاه حضور پیدا میکنند But three main reasons can be stated in this respect and they are getting ready for a bright career, gaining new experiences which will be with you for lifetime and increasing your knowledge of the world around you اما سه دلیل مهم را میتوان در این رابطه ذکر کرد که آنها مهیا شدن برای یافتن یک شغل مناسب, کسب تجربیات جدید و ماندگار و همچنین افزایش و ارتقاء علم و آگاهی خود از جهان پیرامون میباشد When being asked, many people would mention the first reason as the most important one since finding a dream job in today’s world is very important for everyone in every country worldwide

خیلی از افراد, هنگامیکه از آنها این سوال پرسیده شد دلیل اول را ذکر کردند چون براستی یافتن یک شغل رویائی در جهان امروز برای هر فردی و در هر کشوری حائز اهمیت میباشد Career preparation is probably the primary reason people attend college آماده سازی برای شغل مهمترین دلیلی است که افراد برای حضور در دانشگاه بیان میکنند It goes without saying that job market is pretty competitive these days شایان ذکر است که این روزها بازار اشتغال بسیار رقابتی میباشد It is significant to have a clear vision of the job market مهم است تا تصویر روشنی از بازار کار داشت For instance, information technology is the realm which demands thousands of new positions to be filled in dozens of industrialized and developing countries

Gaining new experiences is also another significant reason to attend college since actually you are going to have a new perspective towards life کسب تجربیات جدید هم دلیل مهم دیگری است برای حضور در دانشگاه چون شما از دریچه دیگری به زندگی نگاه خواهید داشت Increasing opportunities in life can also be very important because the more informed you are in your life, the better and smarter you will be able to cope with challenges in life and make the most out of opportunities as they arise افزایش موقعیتها هم میتواند به عنوان دلیل دیگری شناخته شود چون شما هنگامیکه با دانش هستید میتوانید بیشتر از موقعیتها وقتی که رخ میدهند استفاده کنید و با چالشها مواجه شوید.

Getting to know other people from different cultures and cities and countries can be also significant آشنائی با دیگر مردم از دیگر فرهنگها و شهرها و کشورها هم حائز اهمیت میباشد Through attending college, you will be able to discover how life looks in other areas از طریق شرکت در دانشگاه, شما میتوانید تا دریابید که زندگی در دیگر نقاط چگونه است Students will be able to interact with other learners دانشجویان قادر خواهند بود تا با دیگر علم آموزان تعامل داشته باشند Colleges can prepare people for their future life and career preparation is one of the main reasons دانشگاه در کنار آمادگی برای مشاغل که خیلی هم مهم است, مردم را برای زندگی آینده شان هم آماده میکند.