انجام امور منزل توسط همه افراد خانواده

مسئولیت پذیری و شراکت در امور منزل میتواند بسیار مهم باشد تا بتوانیم محیطی گرم و صمیمی و بر اساس روابطی عاطفی و بر مبنای احترام و کمک به یکدیگر شکل دهیم. شاید پدرها و مادرها علاقه داشته باشند تا در بسیاری از امور خود کارها را به تنهائی انجام داده و به اصطلاح به فرزندانشان اجازه دهند تا استراحت کرده و به کارهای خود بپردازند ولی واقعیت این است که والدینی که به کودکان و نوجوانان شان مشئولیتهای کوچکی می سپارند در تربیت و پرورش آنها بهتر و موفق تر عمل خواهند کرد و این بچه ها در آینده موفق تر خواهند بود. حتی اموری مانند کمک در انجام نظافت منزل و شستن ظروف میتواند به فرزندان روحیه اعتماد به نفس دهد و شخصیت آنها را برای زندگی آینده و در اجتماع مهیا سازد.

There is no need to ask children and teenagers do a lot of complex tasks at home, since even helping with the dishes and cleaning up the house can help them have better and more confident characters لازم نیست تا از کودکان و نوجوانان درخواست انجام امور پیچیده ای را در منزل داشته باشیم زیرا حتی درخواست کمک آنها در شستشوی ظروف و تمیز کردن منزل میتواند به آنها در داشتن شخصیت بهتر و با اعتماد به نفس کمک کند In fact, by cleaning out around house, family members will be able to contribute to the chores and structure of the family in a positive way and each of them will realize and understand the importance of taking responsibility for different commitments and actions

در حقیقت, با کمک کردن و شراکت در نظافت خانه, اعضاء خانواده قادر خواهند بود در کارها کمک کرده و از خود در ساختار خانواده به نحوی مثبت مشارکت نشان دهند و هر یک از آنها متوجه اهمیت مسئولیت پذیری برای امور و تعهدات متنوع را دریابند Teenagers actually need to have and obtain a sense of self-esteem and being a useful part of a team and family can be an excellent example of a wonderful team formed based on compassion درواقع نوجوانان نیاز دارند تا حس احترام را بدست آورند و همچنین حس کنند که روحیه کار تیمی دارند و خانواده میتواند به عنوان الگو و نمونه ای بسیار خوب از یک تیم تلقی شود, تیمی که بر اساس عشق و علاقه شکل گرفته است.

From time to time you as the parent might find it difficult and challenging setting some tasks and chores for your kids to do but don’t let the situations and temporary problems stop you from sticking to a team-based plan and having your kids help with the chores گهگاه ممکن است که شما به عنوان والدین کمی برایتان سخت باشد تا کارهائی را به فرزندانتان بسپارید ولی اجازه ندهید چنین چالشهائی شما را از داشتن روحیه کار تیمی باز دارد و از کودکانتان درخواست کنید تا در امور منزل شرکت کنند Children are usually very busy with their school jobs and homework, and the kids who participate in household chores will later on have more active roles in their social lives outside of their homes

معمولا بچه ها درگیر انجام تکالیف مدرسه شان در منزل هستند و فرزندانی که در کارهای منزل مشارکت دارند, در آینده زندگی اجتماعی فعال تری خارج از منزلشان خواهند داشت One way of succeeding in asking children to be responsible in doing household chores is to start from early age and be consistent یکی از راههای توفیق در تشویق بچه ها در انجام کارهای منزل شروع کردن از سنین پائین و ادامه دادن آن بطور مستمر می باشد Actually children should grow up with the expectation that helping their parents with simple chores is an ordinary part of everyday life درواقع کودکان بایستی بزرگ شوند با داشتن این تفکر که کمک به پدر و مادرشان در انجام امور کوچک منزل بخشی عادی از زندگی روزمره می باشد.