مساله همیشگی آمادگی برای امتحانات و در جستجوی راهکارها

همیشه در بین دانشجویان و محصلین این مساله وجود دارد که چگونه میتوان به بهترین شکل برای آزمونها آمادگی داشت و مثلا از چه طریق هایی میتوان به کسب بهترین نمرات اقدام نمود. آیا شما هم تاکنون با این پرسشها در ذهن خود مواجه شده اید؟ آیا مثلا بهتر است از طریق آمادگی به مرور در طول ترم درسها را خواند و تمرینها را انجام داد یا اینکه در کلاس فعال بودن در قیاس با دیگر دانشجویان میتواند زمینه ساز کسب نمرات قویتر و عالیتر باشد؟ آیا شب امتحان تست زنی توصیه میشود یا اینکه بهتر است در این مواقع اصولا درس و کتاب و تمرینات را به کناری گذارده و به استراحت پرداخت؟ راستی آیا شما هم از آندسته محصلین و افراد هستید که در محیطهای آرام و ساکت مطالعه میکنید یا اینکه کتابخانه و مطالعه گروهی شیوه مورد نظرتان است؟

While brainstorming with students and pupils, they may assert that the exam period is coming up and approaching fast and they are looking for the best ways to prepare for exams در حین همفکری و مشورت با دانشجویان و محصلین, آنها ممکن است اظهار دارند که ایام امتحانات به سرعت نزدیک میشوند و اینکه آنها در جستجوی بهترین راهکارها برای آزمونها میباشند There is no need to worry but it is essential to dive into the world of solutions نیاز به دغدغه و نگرانی نیست اما ضروری است تا در جهان راه حلها غوطه ور شد To begin with, it is highly advised to create a personalized timetable since it is recommended to make time for exam preparation and leaving everything to the exam night is considered a bad idea در ابتدا, بسیار توصیه میشود تا یک چارچوب زمانی ویژه و فردی را تبیین نمود از آنجائیکه توصیه میشود تا برای آمادگی تستها زمان کافی را کنار گذاشت و ایده بدی میباشد تا همه چیز را به شب امتحان موکول کرد.

Don’t forget to stick to your study plans and calendars and routine as well since there needs to be a balance between various exams according to their overall importance and difficulty level فراموش نکنید تا به برنامه تحصیلی و تقویم و روال خود پایبند باشید و همچنین ممکن است نیاز به این باشد تا تعادلی بین امتحانات گوناگون براساس اهمیت و میزان دشواری آنها برقرار کرد Have you managed to find your favorite study location and spot or not راستی آیا موفق به پیدا کردن نقطه و مکان مورد علاقه خود برای مطالعه شده اید یا خیر؟ Some students are comfortable when it comes to study should the place be distraction free and without noise برخی دانشجویان راحت تر هستند چنانچه در مکانهای آرام و بدون مزاحمت به تحصیل بپردازند Others may prefer to do assignments and prepare for exams while in a team but the landmark solution and guideline is to practice no matter what educational system is is in place

دیگران ممکن است ترجیح بدهند که در یک تیم به انجام تمرینات و آمادگی جهت آزمونها بپردازند اما راه حل و راهکار مهم این است که صرفنظر از سیستم آموزشی دایر و برقرار به تمرین پرداخت Don’t forget to have a word and consult with the module coordinator and consultant in your college about exam preparation since mostly the previous exam papers would mirror and reflect the kinds of questions to anticipate in the new tests فراموش نکنید تا با مسؤل تدوین واحدها و مشاورین در دانشگاه خود به صحبت و مشاورت بپردازید از آنجائیکه در اکثر مواقع برگه های آزمونهای قبلی تقریبا بازتاب دهنده و منعکس کننده نوع سؤالاتی هستند که میتوان در آزمونهای جدید انتظار آنها را داشت Again it is recommended to take a break frequently since based on experience studying for too long without a rest could be counterproductive باز هم توصیه میشود تا استراحت داشت از آنجائیکه مطالعه برای مدت بسیار طولانی و بدون استراحت میتواند مخرب باشد.