اهمیت تعادل و کاهش استرس و ورزش و ساعات مطالعه

در زمینه سبک و روش و سیاق زندگی دانش آموزان و دانشجویان طبیعتا میتوان به موارد بسیار زیادی اشاره داشت که از آن جمله میتوان به برقراری و حفظ تعادل و همچنین کاستن از دغدغه های روزمره و در کنار آن برقراری یک نظم مناسب در بخش مطالعه روزانه برای آمادگی امتحانات پرداخت. میتوان درباره هر یک از این موارد به طور اختصار و یا تفصیل سخن راند و اینکه گرچه از محصلین صرفا درخواست میشود که بدون دغدغه تنها به دروس خود بپردازند, اما موارد بسیار زیاد دیگری در زندگی آنها نقش آفرینی میکنند. به عنوان نمونه دانشجویانی که به جای مطالعه در طول ترم همه چیز را به شب امتحانات موکول میکنند مسلما اشتباه بزرگی را مرتکب میشوند چون هر قدر هم که درس بخوانند جبران عقب ماندگی تحصیلی یک ترم را نخواند توانست انجام دهند.

It is also important for students to be able to manage stress very well همچنین برای دانشجویان مهم است تا بتوانند به خوبی استرس را مدیریت نمایند Many people assert that nowadays based on hectic life of people, stress is an inseparable part of lifestyle but techniques like breathing exercises and not losing temper and being calm and staying with loved ones or even taking breaks can be helpful in reigning stress largely and may be advised in this respect بسیاری از افراد بر این عقیده میباشند که براساس زندگی پرمشغله کنونی استرس به عنوان بخشی جدانشدنی از سبک زندگی میباشد اما از طریق تکنیکهایی شامل تمرینات تنفسی و عصبانی نشدن و داشتن آرامش و ماندن در کنار عزیزان و یا حتی استفاده از استراحتهای کوتاه میتوان تا حد زیادی استرس را کنترل نموده و در این رابطه به آنها اشاره داشت.

Have you ever read any articles about effect of caffeine in overall mood and temperament آیا تاکنون مقاله ای مطالعه کرده اید در زمینه تاثیر کافئین بر روی خلق و خو بطور کلی؟ Drinking coffee and tea can help us feel better and avoid falling asleep even when we are overwhelmed with assignments نوشیدن قهوه و چای میتواند به ما کمک کند تا حال بهتری داشته و از خواب رفتن جلوگیری نمود حتی در زمانیکه دور و برمان پر از تکالیف شده است But the same ingredient called caffeine if taken too much can cause insomnia and induce stress and anxiety which are all bad for health of students at college اما همین ماده غذایی که به عنوان کافئین شناخته میشود میتواند منجر به بیخوابی و بروز دغدغه و اضطراب شود که همگی اینها برای سلامتی دانشجویان بد هستند So limiting caffeine intake while being a student can be a useful tip پس کاهش مصرف کافئین در زمان محصل بودن میتواند نکته مفیدی باشد.

Next, the students should be aware to make and maintain a life and study calendar and schedule which are balanced در گام بعدی, دانشجویان بایستی آگاه باشند تا یک برنامه و تقویم زندگی و درسی مهیا و حفظ کنند که متعادل باشد When it comes to building and keeping healthy habits, sticking to routines and schedules matters در ارتباط با ساختن و نگاه داشتن عادات سالم داشتن و پایبند بودن به برنامه ها و روال مهم است Sure college life can be full of adventures and having proper routines can help have a stable lifestyle قطعا زندگی دانشجویی مملو از ماجراها است و داشتن برنامه و روال و نظم میتواند در داشتن سبک زندگی پایدار کمک نماید It is recommended to practice mindfulness like being attentive to taking a walk daily on campus and taking care of health, not taking a lot of sugar and observing weight and avoiding emotional stress توصیه میشود تا به تمرین آگاه و هوشیار بودن پرداخت شامل توجه کردن به پیاده روی روزانه در محیط پردیس دانشگاه و مراقب سلامتی بودن, کاهش مصرف شکر و مراقبت از وزن و اجتناب از استرس روحی و روانی.