توسعه و تحول در آموزش عالی با حرکت به سمت پذیرش مهارتها

درست مانند دیگر بخشهای جهان آکادمیک و علمی که بطور مداوم دستخوش تغییرات و به روز رسانی میشوند, آموزش عالی نیز پیوسته در حال تغییرات و تکمیل و پذیرش واحدهای آموزشی و درسی و پژوهشی میباشد و شکی وجود ندارد که از طریق حرکت مداوم به سمت افزودن مهارتهای علمی به این بخش میتوان در عین حال که دانشجویان سعی در کسب مدارک فارغ التحصیلی و نمرات درخشان مینمایند بتوانند برای آینده شغلی خود نیز به نحو بهتری برنامه ریزی کنند. راستی از چه مهارتهایی صحبت میکنیم و نظر شما در این باره چیست؟ آیا تصور میکنید که صرفا دانشجویان بهتر است علوم تئوری و مطالعاتی خود را تقویت نمایند یا اینکه از آن سمت به آنها توصیه میشود تا در کنار تحصیلات خود نیم نگاهی هم به بازار کار و سرمایه و تجارت داشته باشند؟

It is often argued that higher education needs to evolve in many ways and move towards adopting skills-based learning when it comes to a successful graduation and landing a good job غالبا این بحث مطرح میشود که آموزش عالی نیازمند تحول میباشد به طرق گوناگون و اینکه در مسیری حرکت کند که مبتنی بر فراگیری و مهارتها باشد در ارتباط با فارغ التحصیلی موفق و کسب شغل مناسب Many signals indicate that the job market is constantly evolving علایم بسیاری وجود دارند حاکی از اینکه بازار شغلی بطور مستمر در حال تغییر و تحول میباشد Naturally, plenty of employers and entrepreneurs prefer to employ staff who are both experienced and knowledgeable طبیعتا بسیاری از کارفرمایان و صاحبان مشاغل تمایل به استخدام کارمندانی را دارند که دارای تجربه و معلومات باشند In other words, merely holding a degree may not seem that workable به عبارت دیگر صرفا داشتن یک مدرک چندان راهگشا نیست.

Many students also have expressed that they are willing to pursue their skills-based education and studies which would ensure their bright future in terms of landing jobs with high demand بسیاری از دانشجویان نیز ابراز داشته اند که تمایل به ادامه تحصیلات و آموزش در زمینه هایی را دارند که وابسته به مهارت میباشند تا به این وسیله تضمین کنند موفقیت شغلی خود را در زمینه هایی که تقاضا برایشان بالا است In fact, advancing careers nowadays in the wake of generative AI needs improving and transitioning jobs as needed در حقیقت توسعه شغلی امروزه در سایه معرفی هوش مصنوعی پویا نیازمند ارتقاء و گذار از مشاغل در صورت نیاز میباشد But it seems that in many countries higher education is still falling behind the new innovative approaches and that faculties need to teach students in-demand skills further

اما به نظر میرسد که در بسیاری از کشورها هنوز آموزش عالی عقب تر از روشهای خلاقانه و ابتکاری قرار دارد و اینکه دانشکده ها نیاز به آموزش مهارتهای مورد نیاز به دانشجویان را در مقیاس بیشتر دارند There is no doubt that the future job market would be technology-driven and the students need to be equipped with proper knowledge combined with the necessary skills to thrive in their jobs and studies شکی وجود ندارد که آینده شغلی مبتنی بر فن آوری بوده و دانشجویان نیاز دارند تا خود را مجهز به دانش در ترکیب با مهارتهای مورد نیاز نمایند تا در مشاغل و تحصیلات خود بدرخشند The solution seems to lie in the zone of innovation, adoption, and adaption به نظر میرسد که راه حل در بخش خلاقیت, پذیرش, و وفق پذیری قرار دارد For instance what areas in the curriculum are lacking and requirements to be met به عنوان مثال در تقویم آموزشی چه جاهای خالی و نیازمندیها جهت مرتفع نمودن وجود دارند؟ Actual skills-based learning needs to be incorporated into the modules which with industry and market trends and needs نیازمندیهای آموزشی حقیقی مبتنی بر مهارت بایستی در واحدهای درسی گنجانده شده و اینکه در راستای روندها و تقاضاهای تجاری و بازار باشند.